lördag 12 september 2009

Who's Driving the Purpose Driven Church?

Who's Driving the Purpose Driven Church? By BereanBeacon on You Tube

Who's Driving the Purpose Driven Church? Part 2 -http://www.youtube.com/watch?v=-qW6ar...

The "Church Growth Movement" which has become known as the Purpose Driven Church, is primarily the world outreach of Willow Creek Church in Chicago and Saddleback Church in California. The touted religious leader of this paradigm religious earthquake is Rick Warren of Saddleback.

According to South West Radio Ministry over 30 million copies of his book The Purpose Driven Life' have been sold by 2009, and as reported, over 21,000 churches worldwide have gone through his "40 Days of Purpose" program. The actual number is probably over 50,000. This movement seems to be the most drastic change in Christendom since the 1550 Protestant Reformation.

But where is it going? Do we not have a right to "try the spirits" (I John 4:1-2)? Do we not have an obligation to God to "try the spirits"? The object of the PDC movement is in eight steps to change your church from a "traditional church" to a "Purpose Driven Church". The author brings out the similarities of the PDC gospel to that of Dr. Charles Schuller and the New Age gurus.

James has written a number of documentaries exposing the Purpose Driven Church and Church Growth Movement teachings and practices; and the infiltration of Carl Jung and Psychology into the church in which he demonstrates these to be a clear and present danger to the church.

Websites:
http://www.voiceoftruthradio.com/purp...
http://www.voiceoftruthradio.com/jame...
http://rock-to-salt.cephasministry.com

The Heresy of Hugh Ross - A Local Flood -http://www.youtube.com/watch?v=OTIlRf...

Answers in Genesis - http://www.answersingenesis.org

Propnecy Club - http://www.prophecyclub.com

Article available athttp://www.nwcreation.net/articles/ag...
or http://www.drdino.com/read-article.ph...

Available Sample Files for download Who's Driving The Purpose Driven Church Chpt. 11 PDF -http://www.voiceoftruthradio.com/jame...

Who's Driving the Purpose Driven Church Power Point Presentation Part 1-http://www.voiceoftruthradio.com/jame...

Who's Driving the Purpose Driven Church Power Point Presentation Part 2 -http://www.voiceoftruthradio.com/jame...

Psychology Vs. Bible Chart -http://www.voiceoftruthradio.com/jame...

Southwest Radio Ministries - http://www.swrc.com/

According to South West Radio Ministry over 20 million copies of his book The Purpose Driven Life' have been sold, and as reported, over 21,000 churches worldwide have gone through his "40 Days of Purpose" program. The actual number is probably over 50,000. This movement seems to be the most drastic change in Christendom since the 1550 Protestant Reformation.

But where is it going? Do we not have a right to "try the spirits" (I John 4:1-2)? Do we not have an obligation to God to "try the spirits"? The object of the PDC movement is in eight steps to change your church from a "traditional church" to a "Purpose Driven Church". The author brings out the similarities of the PDC gospel to that of Dr. Charles Schuller and the New Age gurus.

His innovative musical production work has been featured on All Things Considered on NPR, Comcast Newsmakers, The Washington Post and several hundred publications and networks around the world. He wrote and produced two documentaries on the history of hymns and Christmas carols (for which James was nominated for a Grammy for Best Album Notes) aired on National Public Radio, Calvary Satellite Network, Family Life Radio Network, Salem Broadcasting, and the Armed Forces Radio Network. James' first solo record album is entitled Freedom Flight, on Lamb & Lion Records for Pat Boone Productions.

James was also a Biblical commentator with astronomer Dr. Danny Faulkner and Dr. Kent Hovind on a video Creation Series entitled: Age of the Earth for Creation Science Evangelism. Most recently he released an article entitled: Islamic Jesus vs. Biblical Jesus, Twenty Two Scriptural Reasons Why They Are Not The Same Jesus, featured on Andy Andersen Live, WMCA Radio in New York, MOODY BROADCASTING NETWORK and recommended by Calvary Contender Magazine and Berit Kjos, Editor, Christian Prophetic News Journal, Dr. Larry Spargimino, Southwest Radio Church, Power of Prophecy, Prophecy Update, and Dr. Ted Baehr, Director, Movieguide.

He also wrote and produced a documentary and video on Creation and Prophecy, entitled: CREATION & PROPHECY: Does God Expect Man To Be Able To Tell Time, aired on the Prophecy Club. James is a speaker and concert artist and has published other end times articles on various current issues.

James has written a number of documentaries exposing the Purpose Driven Church and Church Growth Movement teachings and practices; and the infiltration of Carl Jung and Psychology into the church in which he demonstrates these to be a clear and present danger to the church. http://rock-to-salt.cephasministry.com

Second Book: September 2006

Rick Warren's Global P.E.A.C.E Plan vs Scripture (A Documentary)
Author James Sundquest

Published by South West Radio Church [to be listed soon (today 9.24. 2006)]
http://www.swrc.com
for more information go to articles - http://rock-to-salt.cephasministry.co...

Rick Warren's Global P.E.A.C.E Plan vs Scripture

RICK WARREN BLESSES THE IMMACULATE DECEPTION - http://rock-to-salt.cephasministry.co...

THE USE OF THE MYERS/BRIGGS INSTRUMENT IN SANCTIFICATION OF LIFE AND MARRIAGE RELATIONSHIPS Part 1 of 6 - http://rock-to-salt.cephasministry.co...

Rick Warren's Global P.E.A.C.E Plan vs. Scripture - A Documentary - - http://rock-to-salt.cephasministry.co...

Egen kommentar: Den svenska kristenheten sover vidare oberörda, bekväma och vilseledda. Genom att tysta ner de röster som är vakna över förförelsens alla konstgrepp och vitmenande bortförklaringar går man än djupare in i mörkret/okunnigheten och låter sig sövas in i falsk säkerhet!

De har satt skammen vid rodret!

Ett uttåg från den ljumma kristenheten är nödvändig för den personliga frälsningen,därtill ger bibeln mångfaldiga exempel på se t.ex.

Mat 5:15 Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset.

Mat 15:8 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
Mat 15:9 och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'"
Mat 15:12 Då trädde hans lärjungar fram och sade till honom: "Vet du, att när fariséerna hörde det du nu sade, var det för dem en stötesten?"
Mat 16:6 Och Jesus sade till dem: "Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg."
Mat 16:11 Huru kommer det då till, att I icke förstån att det ej var om bröd som jag talade till eder? Tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg."
Mat 16:12 Då förstodo de att det icke var för surdeg i bröd som han hade bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och sadducéernas lära.
Mat 18:6 Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.
Mat 18:7 Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!
Mat 22:19 Låten mig se skattepenningen" Då lämnade de fram till honom en penning.
Mat 23:4 De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.
Mat 23:5 Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsoroch hörntofsarna på sina mantlar stora.
Mat 23:13 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.
Mat 23:14 Ve eder, I skriftlärde och fariseér, I skrymtare, att I utsugen änkors hus, medan I för syns skull hållen långa böner. Därför skolen I få en dess hårdare dom.
Mat 23:15 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!
Mat 23:28 Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.
Mat 24:24 Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Job 1:4 Och hans söner hade för sed att gå åstad och hålla gästabud, den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres; de sände då och inbjödo sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem.
Job 1:14 Kom en budbärare till Job och sade: "Oxarna gingo för plogen, och åsninnorna betade därbredvid;
Job 1:15 då föllo sabéerna in och rövade bort dem, och folket slogo de med svärdsegg. Jag var den ende som kom undan, för att jag skulle underrätta dig därom."

Job 3:12 Varför funnos knän mig till mötes, och varför bröst, där jag fick di?
Job 21:34 Huru kunnen I då bjuda mig så fåfänglig tröst? Av edra svar står allenast trolösheten kvar.
Job 5:14 mitt på dagen råka de ut för mörker och famla mitt i ljuset, likasom vore det natt.
Job 6:7 Så vägrar nu min själ att komma vid detta, det är för mig en vämjelig spis.
Job 19:15 Mitt husfolk och mina tjänstekvinnor akta mig såsom främling; en främmande man har jag blivit i deras ögon.
Job 21:27 Se, jag känner väl edra tankar och de funder med vilka I viljen nedslå mig.
Job 22:18 Det var ju dock han som uppfyllde deras hus med sitt goda. De ogudaktigas rådslag vare fjärran ifrån mig!

Job 24:15 Äktenskapsbrytarens öga spejar efter skymningen, han tänker: "Intet öga får känna igen mig", och sätter så ett täckelse framför sitt ansikte.

Job 30:1 Och nu le de åt mig, människor som äro yngre till åren än jag, män vilkas fäder jag aktade ringa, ja, ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar.
Job 30:2 Vad skulle de också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som sakna all manlig kraft?
Job 30:11 Nej, mig till plåga, lossa de alla band, alla tyglar kasta de av inför mig.
Job 30:13 Stigen framför mig hava de rivit upp. De göra sitt bästa till att fördärva mig, de som dock själva äro hjälplösa.
Job 32:22 Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord; huru lätt kunde ej eljest min skapare rycka mig bort!

2Ti 1:8 Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,
1Ko 15:1 Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,
1Ko 15:2 genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid - om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.

1Ko 15:32 Om jag hade tänkt såsom människor pläga tänka, när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda icke uppstå - "låtom oss då äta och dricka, ty i morgon måste vi dö".

2Ko 2:9 Ty när jag skrev, var det just för att få veta huru I skullen hålla provet, huruvida I voren lydiga i allting.
2Ko 5:10 Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.
2Ko 11:2 Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru.
Gal 1:9 Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.
Gal 1:10 Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att "vara människor till behag"? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag så vore jag icke en Kristi tjänare.
Gal 1:11 Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära.

Gal 2:5 Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.
Gal 6:12 Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors' skull.

Gal 6:13 Ty icke ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.

Efe 5:6 Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.
Kol 3:6 ty för sådant kommer Guds vrede.


2Th 2:2 att I icke - vare sig genom någon "andeingivelse" eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss - så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.
2Th 2:10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.
2Th 2:12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
1Ti 4:6 Om du framlägger detta för bröderna, så bevisar du dig såsom en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den läras som du troget har efterföljt.
2Ti 1:15 Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.
2Ti 4:10 Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.
2Ti 4:11 Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.
2Ti 4:14 Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar.
2Ti 4:15 Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt trätt upp emot det som vi hava talat.
2Ti 4:16 Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.
2Ti 2:10 Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet.
2Ti 2:21 Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.
2Ti 4:18 Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Tit 1:11 På sådana bör man tysta munnen, ty de förvilla hela hus genom att för slem vinnings skull förkunna otillbörliga läror.

Heb 3:15 När det nu säges: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig",
Heb 3:19 Så se vi då att det var för otros skull som de icke kunde komma ditin.
Heb 4:2 Ty det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de; men för dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn, eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.
Heb 4:6 Eftersom det alltså står kvar att några skola få komma in i den, och eftersom de som först mottogo det glada budskapet för sin ohörsamhets skull icke kommo ditin,
Heb 4:11 Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet.
Heb 4:13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Heb 6:7 Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud.
Heb 10:26 Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,
Heb 10:29 huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent - det i vilket han har blivit helgad - och som smädar nådens Ande!

Upp 6:16 Och de sade till bergen och klipporna: "Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede.
Upp 13:10 Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.
Upp 14:12 Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus."

Upp 7:14 Jag svarade honom: "Min herre, du vet själv det." Då sade han till mig: "Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 17:3 Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.


Upp 3:14 Och skriv till Laodiceas församlings ängel: "Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:
Upp 3:15 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.
Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.
Upp 3:17 Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
Upp 3:18 Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.
Upp 3:19 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.
Upp 3:20 Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
Upp 3:21 Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.
Upp 3:22 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: "Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen.
Upp 17:8 Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. -
Upp 17:9 Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar;
Upp 17:10 fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid.
Upp 17:11 Och vilddjuret som har varit, och icke mer är, det är självt den åttonde, och dock en av de sju, och det går i fördärvet.
Upp 17:12 Och de tio horn som du har sett, de äro tio konungar, som ännu icke hava kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med vilddjuret, få makt såsom konungar.
Upp 17:13 Dessa hava ett och samma sinne, och de giva sin makt och myndighet åt vilddjuret.
Upp 17:14 De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung."
Upp 17:15 Och han sade ytterligare till mig: "Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål.
Upp 17:16 Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld.
Upp 17:17 Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.
Upp 17:18 Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar."

Upp 18:1 Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.
Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.
Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."
Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.
Upp 18:5 Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.
Upp 18:6 Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt.
Upp 18:7 Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg',
Upp 18:8 därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.
Upp 18:9 Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand.
Upp 18:10 De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: 'Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit.'
Upp 18:11 Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta:
Upp 18:12 guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags välluktande trä, alla slags arbeten av elfenben och dyrbaraste trä, av koppar och järn och marmor,
Upp 18:13 därtill kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och vete, fäkreatur och får, hästar och vagnar, livegna och trälar.
Upp 18:14 De frukter som din själ hade begär till hava försvunnit ifrån dig; allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat för dig och skall aldrig mer bliva funnet.
Upp 18:15 De som handlade med sådant, de som skaffade sig rikedom genom henne, de skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina; de skola gråta och sörja
Upp 18:16 och skola säga:
'Ve, ve dig, du stora stad, du som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan, du som glänste av guld och ädla stenar och pärlor!
Upp 18:17 I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd.' Och alla skeppare och alla kustfarare och sjömän och alla andra som hava sitt arbete på havet stå långt ifrån;
Upp 18:18 och när de ser röken av hennes brand, ropa de och säga: 'Var fanns den stora stadens like?'
Upp 18:19 Och de strö stoft på sina huvuden och ropa under gråt och sorg och säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de därinne, som hade skepp på havet, blevo rika! I ett ögonblick har den nu blivit förödd.
Upp 18:20 Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder!"
Upp 18:21 Och en väldig ängel tog upp en sten, lik en stor kvarnsten, och kastade den i havet och sade: "Så skall Babylon, den stora staden, med fart störtas ned och aldrig mer bliva funnen.
Upp 18:22 Av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare skall aldrig mer något ljud bliva hört i dig; aldrig mer skall någon konstförfaren man av något slags yrke finnas i dig; bullret av en kvarn skall aldrig mer höras i dig;
Upp 18:23 en lampas sken skall aldrig mer lysa i dig; rop för brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig - du vars köpmän voro stormän på jorden, du genom vars trolldom alla folk blevo förvillade,
Upp 18:24 och i vilken man såg profeters och heliga mäns blod, ja, alla de människors blod, som hade blivit slaktade på jorden."Inlagt av Leif Berg

3 kommentarer:

 1. Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to
  and you are just extremely magnificent. I actually like what you've acquired here, really like what
  you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I can't wait to read much more from you. This is actually a terrific site.  my blog - psn code redeem

  SvaraRadera
 2. It's an amazing paragraph designed for all the web visitors; they will get advantage from it I am sure.  Also visit my web site: twitter hack

  SvaraRadera
 3. It's a pity you don't have a donate button! I'd
  most certainly donate to this superb blog! I guess for now
  i'll settle for book-marking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with
  my Facebook group. Talk soon!

  my page - password crack

  SvaraRadera

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter