fredag 18 september 2009

Redan är yxan satt till roten!


Ett historiskt faktum!

Mänsklig byggnadkonst får sin dom!Luk 3:9 Redan är också yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat på elden.

Den av människor byggda religiösa kult platsen ”i Guds namn” får sin dom och rätten blir avkunnad I dessa ord av Jesus Kristus!

Det som var stort i människors ögon ligger i ruiner, ja ruinerad på allt vad som ansågs stort och betydelsefullt i all sin mänskliga beräkningskonst! Man hade gjort en ödesdiger felkalkyl, därför att den som är själva husets Herre aldrig varit med där, därför ingen rättfärdighets frukt, utan de hade gjort det till en rövarkula, ett näste för demoners läror, utsugande änkor, och växlat mynt, tills man var fullständigt utan räddning.

Hur ofta hade inte Jesus kallat och velat samla dem under sina vingars skydd, men nu stod domen för dörren, anledningen var att man ej velat omvända sig och göra bättring, utan fortsatt i hårdhjärtad obotfärdighet!

Nog citerade man bibeln och läste lagtexter, men det var människobud, mänskliga traditioner som var det styrande medlet i denna religiösa samling!

Tröstande sig själva med att allt stod väl till och ingen fara var på färde, de nyttjande bibeltexter till stöd för deras förmenta trygghet! Medans sanningen var den att yxan redan var satt till roten, ödet var redan i verksamhet! Nu kom domen obarmhärtigt och utan förskoning!

Så säger denna bibelvers också att varje träd som inte ger god frukt blir avhuggen och kastas in i elden!

Hewed down - To chop (a tree) with an ax so as to cause it to fall: usually with down, To make cutting or chopping blows with an ax, knife, etc. To conform or adhere (to a line, rule, principle, etc.)
Slang bed, often, specif., as a place for sexual intercourse, Slang a small amount, esp. of money a hundred dollars ain't hay, To mow grass, alfalfa, etc., and spread it out to dry, to furnish with hay, To grow grass on (land) for hay, To furnish with hay, Slang to go to bed to sleep,

Hit the hay
Slang to go to bed to sleep

Make hay To mow grass, alfalfa, etc., and spread it out to dry, To make the most of an opportunity, Make hay (out) of, To turn (something) to one's advantage, Make hay while the sun shines, An old country dance with much winding in and out!

Detta är Guds principfasta dom över varje träd som ej bär god frukt, frambringar rättfärdighetens frukt!

Ruinhögen, askhögen blev dess öde och anledningen var den förruttnelse som varit i verksamhet en tid, tills tid var bestämd och ödet blev beseglat, domen var ett faktum!

Guds långmodighet och tålamod har en gräns och när den är överskriden får domen utföra vad nåden ej kunnat verka!

Här fick en hel nation sin dom, men även varje människa delaktig i samma princip vill erfara detsamma.

Så står varje väckelserörelse, samfund eller mänskligt byggnadsverk under åtlydnad för denna prövningens eld, -när de ruinerats på vad som en gång var ämnat till Gudsfruktan i lydnad för sanningen och blivit ett skökohus, palats, säte för ugglor, nattrovfåglar, då har man kommit långt på avvägar från det som var från begynnelsen.

Satan går alltid in genom bakvägar, han bruka list, och är mycket förslagen, rådig, knepig, slipad, fyndig, fullfjädrad, uppslagen, med alla planerna, idéerna, erbjudandena, anbuden, inviterna, propåerna, propositionerna, yrkandena, ja de är mångfaldiga!

Han är tränad och har stor erfarenhet då han även lyckats störta nationer i fördärv och undergång, likt Sodom och Gomorra, men här var vad som var värre än dessa, de hade ju fått se Gud uppenbarad i kött men ej velat omvända sig och tro!

Där yxan är satt till roten finnsej mera något hopp bara en ödslighet i tomhet och irrande planlöst omkring utan något egentligt innehåll, tom avgudadyrkan har blivit dess ersättningsmedel ett utvärtes gudstjänstbruk, ormars och skorpioners avföda!

Så står där Johannes en man sänd av Gud, en Gudsman i öknen och ropar utan mänsklig fägring, kallar dem ut ifrån denna askhögs-religion, men det är omvändelse och bättring han predikar, bättring ifrån döda gärningar!

De som trodde lät döpa sig till bättringens dop i lydnad för Guds Ord.

Men här kom också ormars avföda och ville bli upptagna i denna nya rörelse, men yxan blev ånyo satt till roten, utan förskoning förkunnades sanningen och domen över detta vitmenande, gravar!

Män som var potentiella fallgropar i denna nya väckelse fick obönhörligt stå utanför, Johannes gav dem inte ens ett enda tillfälle till intrång, inblandning!

Johannes stod fast, han visste vilka de var, han kunde urskilja deras list och förslagenhet, med en skärpa som endast Guds Ord kan ge, gav han dem utslag!

Luk 3:17 Han har sin kastskovel i handen, ty han vill noga rensa sin loge och samla in vetet i sin lada; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes."

Luk 3:18 Så förmanade han folket också i många andra stycken och förkunnade evangelium för dem.

Luk 3:19 Men när han hade förehållit Herodes, landsfursten, hans synd i fråga om hans broders hustru Herodias och förehållit honom allt det onda som han eljest hade gjort,

Luk 3:20 lade Herodes till allt annat också det att han inspärrade Johannes i fängelse.

Luk 3:21 När nu allt folket lät döpa sig och jämväl Jesus blev döpt, så skedde därvid, medan han bad, att himmelen öppnades,

Luk 3:22 och den helige Ande sänkte sig ned över honom I lekamlig skepnad såsom en duva; och från himmelen kom en röst: "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag."

Den Sonen gör fri han blir verkligen fri!

Hes 18:1 Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
Hes 18:2 Vad orsak haven I till att bruka detta ordspråk i Israels land: "Fäderna äta sura druvor, och barnens tänder bliva ömma därav"?
Hes 18:3 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, I skolen ingen orsak mer hava att bruka detta ordspråk i Israel.

Hes 18:4 Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min; den som syndar, han skall dö.
Hes 18:5 Om nu en man är rättfärdig och övar rätt och rättfärdighet,
Hes 18:6 om han icke håller offermåltid på bergen, ej heller upplyfter sina ögon till Israels hus' eländiga avgudar, om han icke skändar sin nästas hustru, ej heller kommer vid en kvinna under hennes orenhets tid,

Hes 18:7 om han icke förtrycker någon, utan giver tillbaka den pant han har fått för skuld, om han icke tager rov, utan giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne,
Hes 18:8 om han icke ockrar eller tager ränta, om han håller sin hand tillbaka från vad orätt är och fäller rätta domar människor emellan -
Hes 18:9 ja, om han så vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter, i det att han gör vad redligt är, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, HERREN.

Hes 18:10 Men om han så föder en son som bliver en våldsverkare, vilken utgjuter blod eller gör allenast något av allt detta
Hes 18:11 som han själv icke gjorde, en som håller offermåltid på bergen, skändar sin nästas hustru,
Hes 18:12 förtrycker den arme och fattige, tager rov, icke giver pant tillbaka, upplyfter sina ögon till de eländiga avgudarna, bedriver vad styggeligt är,
Hes 18:13 ockrar och tager ränta - skulle då denne få leva? Nej, han skall icke få leva, utan eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden; hans blod skall komma över honom.

Hes 18:14 Och om sedan denne föder en son, vilken ser alla de synder som hans fader begår, och vid åsynen av dem själv tager sig till vara för att göra sådant,
Hes 18:15 en som icke håller offermåltid på bergen, icke upplyfter sina ögon till Israels hus' eländiga avgudar, icke skändar sin nästas hustru,
Hes 18:16 en som icke förtrycker någon, icke fordrar pant eller tager rov, utan giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne,
Hes 18:17 en som icke förgriper sig på den arme, ej heller ockrar eller tager ränta, utan gör efter mina rätter och vandrar efter mina stadgar, då skall denne icke dö genom sin faders missgärning, utan skall förvisso få leva.

Hes 18:18 Hans fader däremot, som begick våldsgärningar och rövade från sin broder och gjorde bland sina fränder det som icke var gott, se, han måste dö genom sin missgärning.

Hes 18:19 Huru kunnen I nu fråga: "Varför skulle icke sonen bära på sin faders missgärning?" Jo, sonen övade ju rätt och rättfärdighet och höll alla mina stadgar och gjorde efter dem; därför skall han förvisso få leva.

Hes 18:20 Den som syndar, han skall dö; en son skall icke bära på sin faders missgärning, och en fader skall icke bära på sin sons missgärning. Över den rättfärdige skall hans rättfärdighet komma, och över den ogudaktige skall hans ogudaktighet komma.

Hes 18:21 Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och icke dö.
Hes 18:22 Ingen av de överträdelser han har begått skall du tillräknas honom; genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva.
Hes 18:23 Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder om från sin väg och får leva?

Hes 18:24 Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör - skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.

Hes 18:25 Men nu sägen I: "Herrens väg är icke alltid densamma." Hören då, I av Israels hus: Skulle verkligen min väg icke alltid vara densamma? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid är densamma?

Hes 18:26 Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff därför; genom det orätta som han gör måste han dö.
Hes 18:27 Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv.


Hes 18:28 Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och icke dö.

Hes 18:29 Och ändå säga de av Israels hus: "Herrens väg är icke alltid densamma"! Skulle verkligen mina vägar icke alltid vara desamma, I av Israels hus? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid är densamma?

Hes 18:30 Alltså: jag skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av Israels hus, säger Herren, HERREN. Vänden om, ja, vänden eder bort ifrån alla edra överträdelser, för att eder missgärning icke må bliva eder till en stötesten.
Hes 18:31 Kasten bort ifrån eder alla de överträdelser som I haven begått, och skaffen eder ett nytt hjärta och en ny ande; ty icke viljen I väl dö, I av Israels hus?
Hes 18:32 Jag har ju ingen lust till någons död, säger Herren HERREN. Omvänden eder därför, så fån I leva.


Go to You tube:The Pilgrims Songbook / Psalm 124 - Oswald Chambers,

http://www.youtube.com/watch?v=IlgETtL0irQ&feature=sub


Fridshälsningar Leif Berg©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter