måndag 31 augusti 2009

Just pimped out from school!
Here is some who have graduated in the Pimp-school!
Ready to flog the Church! Feeding themselves!

Hooked – Captivated, Obsessed, Addicted, Passionate, Enthusiastic, Keen, Curved, Bent, Bowed, coiled, twisting, parody, caricature, distortion, falsification, slanting, perversion, corkscrew, arched, warped, rounded.

There is a species of person called a ‘Modern Church man' who draws the full salary of a beneficed clergyman and need not commit himself to any religious belief.

-Waugh, Evelyn Arthur StJohn
Decline and Fall, pt.2, ch.4.

For a course in how to go blind, rich and naked, wretched, miserable, poor, without knowing it, study Paula Whites school of reap what you saw.

Go to http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/04/19/randy-and-paula-whites-without-walls-stunning-reversal-of-fortune/

Romans 7:24 O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death?
25 I thank God--through Jesus Christ our Lord! So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin.

The conclusion of a fooled, vain struggled fortunate man.
A leader in gulf course and turf management equipment.

“We have nothing to hide. Zero,” White said. “I feel very confident in the fact that nothing has been done wrong.”

Some definiations of a hook!

Scythe definition A hook, geld, cradle, power structure, influence, supremacy, clout, sway, dominance, license, entitlement, world power, sovereign state, position, status, circumstances, condition, situation, maintain, testify, avow, utter, affirm, assert, aver, territory, kingdom, federation, mess, confusion, turmoil, disarray, disorder, chaos, grandeur, ceremony, pomp, splendor, glory, dignity, majesty, magnificence, municipal, public, government, national, royal, majestic, imperial, stately, formal, ceremonial, official, nation, country, state, makeup, formation, composition, construction, configuration, arrangement, organization, assembly, building, construction, edifice, make up, shape, constitute, form, build up, put together, configure, construct, arrange, organize, reaper harvester, cutter.

Cut, Hack, Slice, Cut down, reduce, decrease, cut back, expand, fell, chop down, bring down, kill, slay, strike down, Sweep, Brush, Sweep up, Clean, Clear, Remove, Flounce, Brush off, Brush away, Fly, Race, Rush, Creep, Zip, Whiz, Speed, Zoom, Move, Carry, Seize, Grab, Take, Arc, Curve, Arch, Bend, Bow, Scope, Range, Extent, Span, Stretch.Inlagt av Leif Berg ©™

lördag 29 augusti 2009

Lewi Pethrus ekumenik i Bibelns ljus


Efter att sökt redogöra vad den ljumma skökokristen-domen består av i vår tid Ekumenik/karismatik-mystikreligion och hur det stora avfallet inletts i svensk kristenhet så fann jag denna angelägna artikel av Levi Petrus som jag vill bidraga med, må det öppna våra ögon och taga bort täckelset så att vi kan se med Andens klarsyn och återfå troheten mot Kristus i våra liv och församlingar!

Fridshälsningar Leif Berg

Lewi Pethrus ekumenik i Bibelns ljus:

Det finns många levande kristna inom svenska statkyrkan och i andra länders olika kyrkosamfund, och även inom grekisk-katolska kyrkan och inom påvekyrkan finnas uppriktiga kristna här och där.
Men därmed är det icke sagt, att katolska kyrkan är riktig eller att statskyrkosystemet är det riktiga. Man måste komma ihåg, då man talar om en sådan sak som denna, att göra skillnad på individer och system, annars blir man orättvis.

Skökoväsendet:

Först och främst är det fråga om en stor uppslutning av alla kristna samfund på jorden (Upp13). Det skall bliva en stor religiös makt i den yttersta tiden, som skall stå som ett stort religiöst trustvälde vid sidan av det stora politiska trustväldet!

En dansk huvudstadstidning skrev härom under veckans lopp, att det ekumeniska mötet och den organisation, som kommer att uppstå därur, blir på det religiösa området, var Nationernas förbund är på det politiska. Det är alldeles riktigt. Det är vad Bibeln säger skall ske.

Och en dag skall Kyrkan, denna stora religiösa federation i världen, bli ett sprängbräde för Antikrist.

Den kommer att vara en plattform för vad Skriften kallar "det andra vilddjuret" eller "den falska profeten".

Någon säger det är icke fråga om trosfrågor, utan endast om sociala frågor. Mina vänner, vad är detta: "En Herre, en tro, ett dop"? Är det inte själva trosbekännelsens kärna, man här rör vid.

Ekumeniska möten måste nödvändigt bidraga till, att andliga gränslinjer utplånas, gränslinjer som är tydligt utmärkta i Guds ord och som måste upprätthållas om ett verkligt, andligt liv skall kunna existera i Guds församling.

Luther stod ensam på riksdagen i Worms mot den kyrka som har fått så många hedersbetygelser i dagens ekumenik.

Luther stod också en gång inför en lysande skara, men han stod där anklagad, för att han förkunnat den personliga frälsningen och för sina angrepp mot en vilsegången kyrka. Och följden av hans förkunnelse var, att en gränslinje åter blev uppdragen mellan sanning och villfarelse i fråga om frälsningen.

Det är fruktansvärt, att man tager med ogudaktiga människor av alla slags och så säger, att man vill utföra Kristi församlings uppgift i världen.

Borde man icke först se till att få människor omvända.

Men här stå vi inför detta, att man vill ha med hela kristenheten i en världskyrka, där man icke längre fäster sig vid personlig omvändelse, utan blott att man är född i ett kristet land och godtager kyrkoformen, även om man opponerar sig mot den kristna lärans viktigaste grundsatser.

Huru allvarligt är icke detta! Jag tänker på de frikyrkliga, som komma med och träffa präster av alla slag. Det är klart att ett sådant möte måste trubba av känslan för den personliga frälsningens betydelse.

Det är även en fara för, att gränslinjen mellan tro och otro utplånas.

I detta möte är troligen de flesta, som deltager, nyteologer, och man gör ingen hemlighet därav. Man tror inte på Bibelns inspiration, på Kristi gudom, på försoningen, på uppståndelsen, på det övernaturliga. och dessa män går i täten för detta arbete.

Man har övat sig oerhört med att använda ord, som dölja ens inre avsikter.

På detta sätt kommer det ekumeniska att bidraga till nyteologiens framryckning och att sålunda grundvalarna för den levande kristna tron upprivas.

Hur ska de frikyrkliga kunna hävda sanningen om personlig omvändelse som villkor för medlemskap i församlingarna, dopsanningen och andra bibliska läror, då de allierat sig med världskyrkorna.

Saken är den att, utan att man vet eller förstår det, så glider man in i något, som man egentligen ytterst inte vill komma in i. Men man är där, och så måste man plåna ut gränslinjerna.

En oerhörd fara också därför, att det förebereder katolicismens intåg i landet. Säga vad man säga vill, detta är ett faktum, som ingen människa kan tillbakavisa.

Vi ha män i Svenska Kyrkan, som arbeta på lång sikt. Det de inte vinna i dag, det vinna de i morgon. Och så nära, som vi nu är, att öppna för katolicismen, ha vi aldrig varit.

Här finns präster i vårt land, som öppet förklara sina sympatier för katolicismen men ändå stå kvar och äta statskyrkans bröd och underhållas av oss och andra frikyrkliga.

Katolicismen är i antågande allt mer och mer -denna sköka vars händer drypa av blod, denna hemska kyrka, som har många millioner mäns och kvinnors blod på sitt samvete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg att komma in i Sverige igen.

Katolikerna är mästare uti att arbeta bakom kulisserna, och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige.

Gud förbarme sig och hjälpa svenska folket att vakna inför detta. Vi ha som protestanter mycket gott, som katolikerna sakna. Ju renare ett folk har sanningen från Gud ibland sig, ju lyckligare är det, och protestantismen är i alla fall renare än den romerska och grekiska katolicismen.

Dessa kyrkor och nyteologer skulle icke tänkas existera utan den brinnande urkristendomen, som de nu förakta.
De leva som snyltgäster på väckelsekristendomen, utan vilken de icke skulle existera.


Egen kommentar:

Här måste vi inberäkna den Charismatiska-mystik rörelsen med sina otaliga avarter och främmande eldar, sedeslöshet, normlöshet, falsk lära, mysticism, ängladyrkan, spådomar, ockulta inslag, med makt begär och splittring en konkurerande rival till den äkta troheten i Kristus! Slut kommentar.


Den katolska kyrkan har icke kommit till, som den nu är. Nej, den har kommit på avväger, men det goda, som den har i sin lära, är kommit från en levande och brinnande kristendom, från Jerusalem, från pingsten. Och de goda grundsatser, som finnas i den katolska kyrkan, ha kommit från väckelsekristendomen.

Jag önskar Gud i himlen, att vi må se, vad en levande församling betyder!

Skaran av levande, helgade människor i världen betyder mycket mer än alla ekumeniska möten, ty det är för dessa uppgivna själars skulle, som vreden hålles tillbaka (se Lot- Sodom).

När dessa blivit borttagna, komma vedermödans störtfloder över världen. Det är de levande brudesjälarna, som hålla denna störtflod tillbaka.

En levande kristens kraft består i det personliga, en personlig frälsning, Det är det, vi måste arbeta på, att få personer omvända till Gud. Men detta kan icke ske genom kyrkomötebeslut eller kommitteutredningar.

När Gud velat ha något gjort i världen, så har han tagit ut en människa, en man eller kvinna, för sin räkning.
När Luther stod ensam på riksdagen i Worms mot den kyrka, som fått så många hedersbetygelser i dagens ekumenik, uträttade han mycket mer än alla dessa prelater här i Stockholm tillsammantagna, ty han stod där, visserligen ensam och underlägsen, i fråga om mänsklig styrka, men gripen av Gud, och den kraft han hade att helt lita sig till, var den gudomliga.

De medel däremot, som ekumeniska möten använder sig av och rekommenderar, är i huvudsak mänskliga.

Här stod en ensam man kämpande i levande tro på Gud mot den förenade världs och kyrkomakten och vann en seger, som betydde mer för samtid och eftervärld än alla kyrkomötens alla utredningar och resolutioner.

Gud verkar genom helt uppgivna personligheter och ofta genom ringa sådana.
När Gud skulle frälsa världen, kallade han icke tillhopa hela den judiska kyrkans mest framstående män och rådgjorde med dem om hur världen skulle frälsas.
Nej han hade sin egen plan.

Herren har något annat att sätta i stället för denna nya mänskliga enhet, som man nu vill framarbeta, och det är Andens enhet, en verklig enhet. Men den andliga enheten, där den existerar, den bygger inte på yttre system utan på själarnas gemenskap med Gud och därmed följande gemenskap med varandra.

Det är den rätta enheten, och en sådan enhet existerar redan verkligen bland Guds folk.

Gud utväljer det ringa och använder det för sina höga och heliga syften för att komma det på skam, som menar sig något vara och som är stort i människors ögon.

Inför sådana gudomliga redskap och gudasända andliga rörelser ter sig betydelsen av sådant som det ekumeniska synnerligen ringa.

Låt oss tro på det gudomliga istället på det mänskliga, tro på Gud, bedja och vänta! Låt oss som Luther ligga på våra ansikten inför Gud! Då är vi skickliga att fylla våra uppgifter i Guds rike som redskap för andlig väckelse.

Gud hjälpe oss!


Inlagt av Leif Berg

Kyrkor i samverkan Swedish Free Church Council


Swedish Free Church Council
From Wikipedia, the free encyclopediaThe Swedish Free Church Council (Swedish: Sveriges Frikyrkosamråd) is an association of free churches in Sweden. It is part of the Christian Council of Sweden (Sveriges Kristna Råd).

In total the member churches have about 250,000 members, with almost double that figure involved in the churches' activities. The largest member church is the Mission Covenant Church of Sweden, with approximately 65,000 members.

The free churches belong to various Protestant denominations: Baptists, Methodists, Reformed, Pentecostal etc. Most of the free church denominations in Sweden began during the nineteenth century when an evangelical revival broke out. The Swedish free church family has many branches, often quite different, but united in the common bond of the necessity of a personal faith.

Egen notering

Various - a mixture of, combination, mix, blend, concoction, fusion, different, diverse, innumerable, several, countless.


Members
Baptist Union of Sweden (Svenska Baptistsamfundet)
French Reformed Church in Stockholm (Franska Reformerta Kyrkan; French: l'Eglise Réformée Française de Stockholm)
Mission Covenant Church of Sweden (Svenska Missionskyrkan, incorporating the Swedish Salvation Army, which is a separate organisation from the international Salvation Army, which also operates in Sweden)
United Methodist Church of Sweden (Metodistkyrkan)
Salvation Army in Sweden (Frälsningsarmén)
Swedish Alliance Mission (Svenska Alliansmissionen)
Vineyard Norden, see Association of Vineyard Churches
InterAct (Evangeliska Frikyrkan) (observer)
Pentecostal Movement in Sweden (Pingströrelsen) (observer)
Seventh-day Adventist Church in Sweden (Adventistsamfundet) (observer)

Word of Faith teachings This section requires expansion.

Many--though not all--Pentecostals and charismatics are adherents of Word of Faith teachings. Often referred to as "Name-It-Claim-It" and "Blab-It-Grab-It" religion by critics,[26] the Word of Faith movement is rejected in many quarters of Pentecostalism, especially by the classical denominations such as the Assemblies of God,[27] whose leaders often seek to distance themselves from association with the movement.

Charismatic Movement
Main article: Charismatic Movement

In the late 1960s and early 1970s, Christians from mainline churches in the United States, Europe, and other parts of the world began to accept the Pentecostal idea that the baptism of the Holy Spirit is available for Christians today, even if they did not accept other tenets of formal Pentecostalism.

Charismatic movements began to grow in mainline denominations. Charismatic Episcopalians, Lutherans, Catholics, and Methodists emerged, and during that time period, Charismatic was used to refer to similar movements that existed within mainline denominations.

Pentecostal, on the other hand, was used to refer to those who were a part of the churches and denominations that grew out of the earlier Azusa Street revival.

Unlike classic Pentecostals, who formed strictly Pentecostal congregations or denominations, Charismatics adopted as their motto, "Bloom where God planted you."[citation needed]

For a clearer understanding of Charismatic roots from this destructive movement:
Se ICCR:http://www.isidor.se/Default.aspx?alias=www.isidor.se/kks
(International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnar den karismatiska förnyelsen på världsplanet.


In recent decades many independent Charismatic churches and ministries have formed, or have developed their own denominations and church associations, such as the Vineyard Movement.

In the 1960s and still today, many Pentecostal churches were still strict with dress codes and forbidding certain forms of entertainment, creating a cultural distinction between Charismatics and Pentecostals.[citation needed]

There is a great deal of overlap now between the Charismatic and Pentecostal movements, though some Pentecostals still retain a strict understanding of "holiness living" principles.

Neo-charismatic movement
Main article: Neo-charismatic churches

The "neocharismatic" movement is a broad collection of post-denominational and independent charismatic groups. It is the most recent movement of charismatic Christianity, and also the most numerous.[76]

This movement incorporates what has been called the "third wave", a term coined by C. Peter Wagner. Wagner described Pentecostalism as the "first wave", and the charismatic movement as the "second wave".

The editors of the 2002 work The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements "broadened and relabeled" the term "third wave" to "neocharismatic".[77] "Third wave" has more of a Western focus.

Svenska pingströrelsen

Relation till andra kristna rörelser


Pingströrelsen betraktar sig som en av de kristna kyrkorna i Sverige och är medlemmar i Sveriges kristna råd och därmed kyrkornas världsråd.

Pingströrelsen har tidigare förhållit sig skeptisk till ekumenik, i synnerhet på hög organisationsnivå, men har successivt blivit mer öppen för detta.

Idag samarbetar man ekumeniskt i många sammanhang.

Pingströrelsen står läromässigt nära flertalet svenska frikyrkor, väckelserörelse och lågkyrkliga inriktningar, i synnerhet karismatiska, baptistiska och evangelikala rörelser, samt trosrörelsen.

De skillnader som finns idag gäller språkliga uttryckssätt, verksamhetsformer och fromhetsideal i betydligt högre grad än teologiska läroskillnader.

Man delar liturgi enligt den gemensamma Gudstjänstboken med församlingar inom Svenska Baptistsamfundet, Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan.

Det är inte ovanligt att pingstvänner även är medlemmar i Svenska kyrkan och engagerade som kyrkopolitiker.

Eftersom Pingströrelsen tillkom långt efter konventikelplakatet finns inte lika stark tradition av gränsdragning mot Svenska kyrkan som inom äldre frikyrkor.

Viss samverkan med katolska kyrkan förekommer på senare tid, bl.a. i samband med Jesusmanifestet och retreater.

Fria församlingar

Den svenska pingströrelsen har alltsedan dess start hävdat att det finns en nytestamentlig princip att den lokala församlingen inte skall vara underställd ett nationellt samfund.
Det skall vara den lokala församlingen som tillsätter sina egna pastorer och ledare och bestämmer över sin egen verksamhet och lära.

Denna ståndpunkt uppfattades av delar av rörelsen som utmanad när ett samarbetsorgan skulle bildas.

Därför blev namnet för Pingstsamfundet, Pingst - Fria Församlingar i Samverkan.


Gudstjänstliv

Gudstjänsterna i pingstförsamlingar kännetecknas av ett rikt musikliv. Den mest använda sångboken är rörelsens egen Segertoner - som främst används för unisona sånger. Vidare är enklare former av lovsånger vanliga.

Tidigare var det vanligt med flera stora körer och strängmusikkårer i de flesta församlingar.
Idag har dessa ersatts med mindre grupper av sångare och musiker, bl.a. lovsångsteam.

Gudstjänstformen är öppen och följer som regel en enkel gudstjänstordning eller liturgi, med stor möjlighet till variation.
(Egen notering; stor variation = blandning, mix, utbyte, förväxlingar, ersättningar)

En mötesledare fungerar som "programledare" under gudstjänsten.

Predikanter och mötesledare har inte funktion som "mellanhand" mellan Gud och församlingen på det sättet en katolsk eller högkyrklig luthersk präst fungerar.

Att observera!(Från makt-fullkomlig mästare till förmedlare -hmmm)

Emellertid har den Aronitiska välsignelsen blivit vanlig på senare tid som avslutning av gudstjänsten, men ses som en välsignelsebön snarare än - pastorns förmedlande av välsignelse.

Utrymme ges för den enskilde att medverka spontant genom bön, profetiskt tal, sång eller tal (kallat vittnesbörd).

Dock var utnyttjandet av det utrymmet vanligare förr.

Under församlingsbönen ber ofta flera samtidigt, ibland högt men vanligen viskande, eller talar svagt i tungomålstal, samtidigt som en person leder i bön med full röststyrka.
Tystnad och utrymme för kontemplation är ovanligt i gudstjänsterna, förutom vid självrannsakan strax innan nattvardsfirandet.
Synen på nattvarden är att den är symbolisk och rörelsen tror därmed inte på realpresens, alltså att Kristus är närvarande i nattvarden genom att brödet och vinet omvandlas till Kristi kropp och blod.
Pingströrelsen i Sverige intar här alltså den reformerta läran till skillnad från de Lutherska, Katolska och Ortodoxa lärorna när det gäller nattvarden. Alkoholfritt vin används vid nattvardsfirandet, av hänsyn till människor med alkoholproblematik.

Predikan kan pågå en halvtimme
eller längre och är centrerad kring bibelordet eller kring tron i vardagen. Predikanten talar som regel engagerat och medryckande. Respons genom t ex tillrop, suckar eller applåder kan förekomma.

I avslutningen av gudstjänsten ges ofta tillfälle till förbön.

På senare tid förekommer det att pingstpastorer klär sig i prästkrage eller kaftan när man är officiant i högtidliga sammanhang (och även när man utövar sitt yrke i en miljö utanför kyrkan).

Egen kommentar: Se där hur man förvanskat och förvandlat en frikyrka till en Sköko-kyrka!
Präst-ritualer med sin hedniska bland-kult dyrkan har alltmer tagit form och accepteras!

Utbildningar

Det finns inga formella krav på utbildning för att bli anställd som pastor inom Pingströrelsen. Pingströrelsens pastorer har ofta kortare utbildning än pastorer inom äldre samfund. Utbildningen är inkompatibel med flertalet andra frikyrkors utbildningar.

Pingströrelsen driver fyra folkhögskolor och ett teologiskt seminarium. Dessutom driver en mängd församlingar bibelskolor - kurser i bibelkunskap omfattande allt från några veckor upp till två år.
Kaggeholms folkhögskola
Viebäcks folkhögskola
Mariannelunds folkhögskola
Dalkalså folkhögskola
Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium

Organisationer och företag [redigera]

Pingstförsamlingarna driver en mängd olika organisationer tillsammans. Då dessa blivit vildvuxna och spretande påbörjades under 90-talet ett arbete att sammanföra dessa under en gemensam organisation.
År 2002 bildades Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan (PINGST ffs) med detta syfte. 251 av rörelsens församlingar står bakom denna organisation.

Tillsammans äger och driver pingstförsamlingarna också bland annat
Svensk Pingstmission - pingstförsamlingarnas gemensamma missionsorgan.
LP-verksamheten - missbrukarvård på kristen grund
TV-Inter - mediaföretag som producerar TV
Ibra Radio - missionsradio
Dagengruppen AB - koncern som bl a äger 25% av tidningen Dagen
Pingströrelsen i media och litteratur [redigera]

Pingströrelsen har blivit uppmärksammad i media bland annat i samband med följande händelser:

Jesusmanifestet (Debattartikel och bok av pingstföreståndaren Sten-Gunnar Hedin och katolske biskopen Anders Arborelius)

Lewis Resa (P.O. Enquists roman om Lewi Pethrus)
Åke Green (Pastor som dömdes för hets mot folkgrupp men sedan friades)

Knutby (Lokal församling som drabbades hårt och lämnade Pingströrelsen efter anklagelser om sekterism)

Samfundsfrågan [redigera]

Pingströrelsens predikanter formulerade 1916 ett kraftigt avståndstagande från samfundsväsendet, främst med udd mot Baptistsamfundet. Man menade att den bibliska församlingen inte skulle vara underställd ett högre organ.

För att inte inkräkta på de enskilda församlingarnas frihet valde rörelsen olika former för samarbetet församlingarna emellan, ibland stiftelser, ibland Aktiebolag, ibland Ideella föreningar. Allt efter vad som passade den givna situationen bäst.

Under 90-talet spred sig en uppfattning att dessa organisationer vuxit sig alltför spretiga och var i behov av samordning. Detta kom då i konflikt med uppfattningen att rörelsen inte skulle ha ett överordnat organ.

Motståndarna till pingstsamfundet uppfattade ansträngningarna som ett försök att styra och utöva kontroll av församlingarna.

Yttermera menades det att en stor övergripande organisation bara slukade pengar som bättre behövdes i verksamheten.


Förespråkarna menade å sin sida att organisationsbygget bara var en fortsättning på den väg man redan valt i och med att man valt att samarbeta i en mängd organisationer.

Dessutom menade man att pengar skulle sparas genom rationaliseringar.

Under pågående process förändrades lagen om trossamfund i och med att Svenska Kyrkan frigjordes från staten.

Detta gav möjlighet för trossamfund att registreras och uppbära kyrkoavgift via skattsedeln.

Diskussionen utmynnade i ett bildande av Pingst - fria församlingar i samverkan (PINGST ffs) som ideell förening, med 251 av rörelsens församlingar som medlemmar (motsvarande ca 90% av medlemmarna) och därtill Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan med ett hundratal av dessa 251.
Föreståndare för Pingströrelsen blev pastor Sten-Gunnar Hedin. 2008 efterträddes han av pastor Pelle Hörnmark.
Källor
^ Internal consistency of the Bible (engleska wikipedia)
^ Nils-Olof Nilsson, Evangelikalism - Pingströrelsen - Fundamentalism, uppsats från 2005
^ Erik Sidenwall, "Pingströrelsen växer hundra år efter start", artikel i Svenska Dagbladet
^ Pingströrelsens missionärer
^ [Lagergren, David. (1989)"Framgångstid: Svenska Baptistsamfundet åren 1914-1932". Örebro: Bokförlaget Libris. ]

Externa länkar

Pingströrelsen i Sverige
Pingströrelsens informationscentrum
Pingströrelsens interna medlemstidning
Smyrnakyrkan - Officiell webbplats
Filadelfiakyrkan - Stockholm
Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium
Dagen - dagstidning på kristen grund, startad inom Pingströrelsen
Nils-Olov Nilssons uppsatser om Pingströrelsen
Uppsatser, artiklar och dokumentation om Pingströrelsen - tillgängliga elektroniskt på pingst.se:s forskningssidor

Statistik

Statistiken för Pingströrelsen sammanställs per den sista december föregående år. Den sista december 2007 hade Pingströrelsen 477 församlingar med 83 912 medlemmar.
I den statistiken ingår det fulla antalet medlemmar från 40 gemensamma församlingar med sammanlagt 5 769 medlemmar.
Dessa församlingar är anslutna/har anknytning till Pingströrelsen samt till ett eller flera samfund.

Av Pingströrelsens församlingar var 350, med ett sammanlagt medlemsantal på 76 406, med i Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan. Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan hade 169 medlemsförsamlingar med sammanlagt 49 317 medlemmar.

Insamlingsresultat för 2007 redovisades av 325 församlingar. Deras medlemmar offrade i genomsnitt 4 325 kronor under 2007.
Underlaget för statistiken framställs genom att blanketter för kontaktuppgifter, medlemsstatistik, mission med mera sänds ut till de lokala församlingarna vid årsskiftet. När församlingarna haft sina årsmöten skickar de sina uppgifter till Pingst där de sammanställs. Statistiken publiceras årligen i Pingströrelsens årsbok.

Dopstatistik

Från 1971 -89 ca 2-3000/år

Från 1990-2007 under 2000 sjunkandes under1500 åren 95 – 2004 därefter ca 1000/år

Medlemsutveckling

Som mest antal församlingar 630
Nuvarande antal förs. 477 år 2008 minskning med 53 församlingar

Som mest medlemmar 100523
Nuvarande antal medlemmar 83912 år 2008 minskning med 16611 medlemmar

Medlemsutveckling

Hur har medlemsutvecklingen sett ut för Pingströrelsen?

I Sverige växte Pingströrelsen ända fram till 1985, då fanns det drygt 100 000 medlemmar i 530 församlingar.

Det mest expansiva årtiondet har varit 1930-talet då medlemsantalet ökade från 30 147 (1930) till 69 373 (1940).

Vid årsskiftet 2007-2008 hade Pingströrelsen 83 912 medlemmar i 477 församlingar.

Nedgången beror framför allt på minskad nyrekrytering.? ?

Utförlig statistik redovisas under en särskild avdelning på denna webb-plats. Gå till statistik
Årligen presenteras statistik för varje enskild församling i Pingströrelsens årsbok.

För mer info om pingst i samverkan/ekumenisk strävan se: http://www.tidenstecken.se/radslag-2006.htm

Fridshälsningar Leif Berg

torsdag 27 augusti 2009

Those who stand for nothing will fall for anything!Those who stand for nothing will fall for anything!

Jak 3:15 Sådan "vishet" kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de "själiska" människorna, ja, de onda andarna.

1Pe 4:3 Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan,

1Pe 3:12 Ty Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga, och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda".

1Jh 3:12 och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga.

2Jh 1:11 Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

3Jh 1:11 Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

Upp 2:2 Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.

Upp 9:20 Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller gå.

Upp 16:2 Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då kommo onda och svåra sårnader på de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild.

Upp 16:14 De äro nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Den svenska pingströrelsen har genomgått dramatiska förändringar, från att varit en väckelserörelse har man övergått till en institution, talet om korset är blott ett minne!

Ser man till den statistik man uppvisar så har antalet döpta-medlemmar kraftigt reducerats till halva antalet!

Hur många av dessa som är verkligt födda på nytt uppvisar tyvärr inte statistiken!
Även hur många av dessa är andliga avfällingar framgår ej!

Men vi ser att Pingstpastorer alltmer överger sin första tro och assimilerar sig med statskyrkligt prästritualism, hednisk formväsen, politisk maktfullkomlighet, och social evangelium!

Institutions-processen har pågått sedan många år och tar nu sin form i en stelnad ritual-gudstjänstordning!Men av frukten kan man lära känna trädet!

Frukten – resultatet, följden, utbytet, lönen, fröhuset, klyvfrukten, baljan, kärlet, karet, tråget, bunken, sån, fröhuset, baljan, höljet, fodralet, struten, målet, - syftet, ändamålet, målsättningen, policyn, inriktningen, slutpunkten, riktpunkten, bestämmelseorten, målburen, kassen, nätet, målfiguren, mållinjen, måltiden, maten, födan, processen, rättssaken, rättegångssaken, rättegången, saken, fallet, ärendet, angelägenheten, frågan, talet, rösten, målföret, talförmågan, förmågan att tala, språket, dialekten, munarten, tungomålet!

The human center of mass, disambiguation,Pseudo Religion!

Pseudo Religion

– Artificial, Simulated, Imitation, Bogus, Ersatz, Counterfeit, Copy, Fabricate, Imitate, Simulate, Fake, Reproduction, Forgery, falsification, sham, façade, charade, con, fraud, deception, impostor, charlatan, mock, put it on, act, play, imitate, Pretend!

Standing at attention is a military standing posture, as is stand at ease, but these terms are also used in military-style organisations and in some professions which involve standing, such as modeling.

Själslig avgrund – Abyss, pit!

Vagrant, -vagabonds, Drifter, Beggar, Homeless person, Nomadic, Itinerant, Wandering, Roaming, Roving.

Själslig – Inre

Själ, Psyke, Ande, Sinnelag, Moral, Hjärta, Mage, Belägen längre in, Central, Mental. bildad lärd, kultiverad, upplyst, kulturell, litterat, skapad, formad, danad, frambringad, åstadkommen, grundad, inrättad, utgjord, bildad, odlad, upparbetad, plöjd, besådd, brukad, förökad, omhuldad, förnäm, raffinerad, skolad, korsad, korsbefruktad, skuren, ristad, karvad, snidad, kluven, genomkorsad, avbruten, abrupt, osammanhängande, fragmentarisk, diskontinuerlig, störd, vanartad, rubbad, ändrad, förändrad, förädlad, utvecklad, utbildad, Psykisk. Psykologisk, insiktsfull, förstående, omdömesgill, sympatiskt, erkännsamt, uppskattande, inseende, snappande, kopplande, tolkande, uppfattande, menande, insinuant, talande, antydande, tyckande, anseende, troende, åsyftande, tvekande, stammande, oregelbundet, stapplande, härstammande, härrörande, hackande, hostiga, huggande, sönderdelande, upplösande, sedefördärvande, destruktivt, förstörande, nedbrytande, nedrivande, omstörtande, avslutande, upplösande, skingrande, försvagande, styckande, pickande, kritiserande, klankande, gnatande, klapprande, skallrande, rasslande, klirr, prassel, prasslande, knastrande, vänsterprasslande, flörtande, flirtande, kurtiserande, avseende, Andlig.

Pit – abyss

crater, cavity, hollow, trench, stone, seed, pip, kernel, fight, set against, set as rivals, set in opposition, coal mine, mine, quarry.

Rival – adversary.

Enemy. Foe. Challenger. Contender. Opponent. Competitor. Equal, match, counterpart, competing, opposing, challenging, contending, enemy, resemble, compare with, be similar to, match, equal, be the equal of, beat, top, outshine, exceed, surpass, outdo, be against, challenge, go up against, compete with, oppose, contest, confront.


The human – soul,

creature, human being, individual, person, being, character, psyche, heart, essence, spirit, body, person, character, type, individual, being, creature, party, exclusive, private, collective, common, different, diverse, dissimilar, unlike, poles apart, out of the ordinary, something else, various, several, sundry, numerous, assorted, diverse, changed, altered, not the same, sort. Nature, kind, mix up, combine, mix, jumble, merge, blend, fuse, confusion, error, puzzle, mistake, muddle, misunderstanding, confuse, mistake for, muddle up, fail to distinguish, person, character, type, individual, soul.

Center – Base,

Meeting point, Seat, Foundation, Gathering place, Meeting place, Inside, Interior, Axis, Core, Heart, Middle, Hub, Periphery, Focus, Focal point, Core, Hub, Focus, Pivot, Nucleus, Crux, Periphery-Focus, Concentrate, Fix, Pinpoint, Highlight, Spotlight, Scatter, fling, flee, take flight, break up, fly away, fly apart, collect, congregate, disperse, spread out, spread, distribute.

Of mass – accumulation

gathering, collection, group, crowd, throng, bunch, heap, pile, load, stack, mound, mountain, bulk, size, dimension, magnitude, majority, bulk, largest part, main part, lion's share, substance, almost all, best part, main part, greater part, size, mass, volume, immensity, vastness, bulkiness, massiveness, largeness, form, body, weight, mass, hulk, matter, material, stuff, body, basis, crux, central part, theme, core, essence, import, gist, nub, hub, center, heart, focal point, focus, periphery, border, side-line, tangential, unimportant, nonessential, luxury, extra, supplementary, additional, edge, margin, fringe, outside edge, mainstream, habitual, expected, accepted, common, universal, general, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective, fixed, uniform, set.

Disambiguation

-meaning of an expression, regulation, or ruling that is confusing or that could be interpreted in more than one way.
Text is available under the Creative Commons, Attribution/ Share alike, License.
To train naives! – green, raw, sea green, naïve, unripe, immature, young, fresh, new, sour, grassy, leafy, lush, verdant, countrified, rural, urban, mature, recyclable, environmentally friendly, natural, organic, environmental, artificial.

Disambiguation

Disambiguation (audio), the process of splitting an audio stream into separate audio files – records, minutes, proceedings, account, report, story, tale, statement, description, details, information, testimony, article, commentary, give an account, tell, state, describe, give details, testify, convey, inform, recount, turn up, show up, arrive, check in, register, present yourself, loud noise, bang, boom, crash, explosion, shot, archive, documentation, documents, annals, library, collection, store.

Word sense disambiguation

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Disambiguation" redirects here. For other uses, see Disambiguation (disambiguation).
In computational linguistics, word sense disambiguation (WSD) is the process of identifying which sense of a word is used in any given sentence, when the word has a number of distinct senses.

Distinct–

diverse, divergent, separate, different, dissimilar, discrete, distinctive, individual, indistinct, marked, apparent, manifest, patent, plain, evident, unclear.

Sentence –

verdict, ruling, decree, judgment, condemnation, punishment, prison term, stretch, pass judgment, condemn, punish, send to prison, imprison, incarcerate, jail, put in prison, send down, put away, lock up, put behind bars, confine, detain, release, prison, jail, cell, lock away, confine, detain.

For example, consider two examples of the distinct senses that exist for the (written) word bass:

a type of fish
tones of low frequency

Low - near to the ground, low down, small, little, squat, stumpy, high, depleted, at a low level, down, run down, in short supply, dwindling, soft, muted, soothing, muffled, quiet, subdued, gentle, subtle, loud, sad, miserable, unhappy, down, blue, depressed, gloomy, down in the dumps, sorry for yourself, fed up, glum, despondent, downcast, forlorn, cheerful, trough, low point, slump, depression, nadir, depths, peak,
and the sentences:

I went fishing for some sea bass.

The bass line of the song is too weak.- procession, line up, row, column, stroke, stripe, contour, streak, string, cable, rope, cord, thread, twine, flex, wire, lead, link, route, track, connection, edge, profile, contour, outline, silhouette, boundary, limit, border, edge, frontier, area, occupation, field, interest.
specialty, specialization, specialism, policy, attitude, method, approach, ideology, position, stance, ancestry, family, lineage, descent, stock, race, parentage, coat, cover, pad, reinforce, fortify, bolster, boost, weaken, highlight, underline, add force to, emphasize, strengthen, support, underpin, buttress, flying buttress, structure, bolster, support, prop up, reinforce, shore up, hold up, prop, leg, crutch, piling, swagger, march, parade, prance, frolic, fly, soar, wheel, drift, coast, sway, bend, lean, wave, influence, affect, control, persuade, convince, manipulate, win over, power, influence, control, authority, command, walk, rod.

Contents

1 Difficulties –

Difficulty, complexity, complicatedness, intricacy, involvedness, obscurity, impenetrability, simplicity, trouble, effort, struggle, exertion, sweat, nuisance, problems, inconvenience, problem, snag, obstacle, impediment, stumbling block, hurdle.

2 Approaches –

Approach, loom, advance, retreat, move toward, come up to, come near, draw near, come within reach of, come close to, line of attack, tactic, method, line, slant, style, attitude, methodology, sound out, accost, contact, make contact with, speak to, talk to, get in touch with, handle, manage, attempt, consider, set about, tackle, deal with, verge on, approximate, come close to, come near to, move toward, be similar to, border on, verge on, approach, loom, advance-retreat, move away, move back, draw back, back away, run away, recoil, withdraw, leave, give ground, flee, advance, haven, refuge, hideaway, sanctuary, departure, withdrawal, flight, advance-progress, press forward, move ahead, enhance, take forward, increase, expand, spread, progress, further, build up, regress, money up front, loan, early payment, fee, development, improvement, spread, progress, expansion, encroachment, innovation, enhancement, increase, decline, forward movement-progress, momentum, retreat, onslaught, attack, assault, ambush, offensive, blitz.

Difficulties -provide different divisions of words into senses. -so most researchers ignore the fine-grained distinctions in their work.

Another problem is inter-judge variance

Deep approaches presume access to a comprehensive body of; world knowledge.

Approaches -loom,advance.

As in all natural language processing, there are two main approaches to WSD — deep approaches and shallow approaches.

See also

Ambiguity

– Vagueness, Uncertainty, Haziness, Doubt, Indistinctness, Certainty, confidence, conviction, faith, belief, assurance, firmness, sureness, uncertainty, doubt, indecision, hesitation, vagueness, ambiguity, insecurity, improbability,

Part

– Fraction. Division. Element. Ingredient. Piece. Measurement. Component. Branch. Section. Share. Portion. Fragment. Cut. Slice. Chunk. Amount. Quantity. Segment. Function. Role. Duty. Job. Position. Capacity. Divide. Separate. Split. Segregate. Parcel. Carve up. Cut up. Share out.

Of speech

– language, tongue, words, talking, verbal communication, dialogue, communication, vocalizations, discourse, speaking, spoken language, oral communication, spoken communication, idiom, dialect, vernacular, native tongue, lecture, oration, sermon, talk, homily, discourse, chat, dissertation, treatise, homily, sermon, address.

Tagging

- class, group, labeling, cataloging, category, classification.

Polysemy

-a sign!

to show, explain by a sign, a sign, symbol, to see, behold
the phenomenon of having or being open to several or many meanings,having many meanings!

Will fall for Anything

– something, amazing, incredible, impressive, great, a little, a bit, rather, somewhat, a touch, a lot, everything, all, the whole thing, the lot, the whole lot, no matter which, whatever thing.

The human center of mass, disambiguation, Standing at attention is a military standing posture, as is stand at ease, drop, diminish, get worse, worsen, draw out, maneuver, work, stretch, comfort, luxury, hardship.
But these terms are also used in military-style organisations and in some professions which involve standing, such as modeling.

Stand at ease

- drop, diminish, get worse, worsen, draw out, maneuver, work, stretch, comfort, luxury, hardship, poverty, destitution, need, want, suffering, difficulty.

Modeling

– model, replica, mock-up, copy, reproduction, representation, sculpt, mold, form, shape, fashion, develop, type, sort, style, kind, brand, version, mode, genre, prototypical, exemplary, ideal, archetypal, example, paradigm, pattern, standard, archetype, exemplar, prototype.

The human

– soul, creature
human being, individual, person, being, character, psyche, heart, essence, spirit, body, person, character, type, individual, being, creature, party, exclusive, private, collective, common, different, diverse, dissimilar, unlike, poles apart, out of the ordinary, something else, various, several, sundry, numerous, assorted, diverse, changed, altered, not the same, sort. Nature, kind, mix up, combine, mix, jumble, merge, blend, fuse, confusion, error, puzzle, mistake, muddle, misunderstanding, confuse, mistake for, muddle up, fail to distinguish, person, character, type, individual, soul.

Center – Base

Meeting point, Seat, Foundation, Gathering place, Meeting place, Inside, Interior, Axis, Core, Heart, Middle, Hub, Periphery , Focus Focal point, Core, Hub, Focus, Pivot, Nucleus, Crux, Periphery, Focus, Concentrate, Fix, Pinpoint, Highlight, Spotlight, Scatter, fling, flee, take flight, break up, fly away, fly apart, collect, congregate, disperse, spread out, spread, distribute.

Of mass – accumulation, gathering,

collection, group, crowd, throng, bunch, heap, pile, load, stack, mound, mountain, bulk, size, dimension, magnitude, majority, bulk, largest part, main part, lion's share, substance, almost all, best part, main part, greater part, size, mass, volume, immensity, vastness, bulkiness, massiveness, largeness, form, body, weight, mass, hulk, matter, material, stuff, body, basis, crux, central part, theme, core, essence, import, gist, nub, hub, center, heart, focal point, focus, periphery, border, side-line, tangential, unimportant, nonessential, luxury, extra, supplementary, additional, edge, margin, fringe, outside edge, mainstream, habitual, expected, accepted, common, universal, general, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective, fixed, uniform, set.

Disambiguation

-meaning of an expression, regulation, or ruling that is confusing or that could be interpreted in more than one way, Text is available under the Creative Commons, Attribution/ Share alike, License. To train naives! – green, raw, sea green, naïve, unripe, immature, young, fresh, new, sour, grassy, leafy, lush, verdant, countrified, rural, urban, mature, recyclable, environmentally friendly, natural, organic, environmental, artificial.

English
The removal of ambiguity.– vagueness, uncertainty, haziness, doubt, indistinctness, certainty, lack of clarity, confusion, muddle, uncertainty, indistinctness, vagueness, mistiness, fogginess, cloudiness, obscurity,
The lexical disambiguation relies on looking ahead to identify possible senses.

Synonyms

Clarification, enlightenment, illumination, - festbelysning, festlig upplysning, högtidlig, praktfull, lysande, pompös, uppsluppen, glad, munter, livad, rolig, lustig, kul, komisk, dråplig, obetalbar, illuminering, illumination, upplysning, belysning, ljus, lyse, information, besked, meddelande, anvisning, uppgift, underrättelse, förklaring, tips, gissningar, förutsägelser, vadhållningar, anvisningar, råd, vinkar, vägledningar, upplysningar!

Se nedanför - lägre än, inunder, under,
täckt av, bevuxet, övervuxet, beklätt, överväxt, beväxt, fagert, dolt, skyddat, skylt, fyllt, motsvarat, ersatt, kompenserat, bytt, utbytt, substituerat, substituerad, satt i stället för, bytit, avlöst, ersatt, vikarierat för, kommit i stället för, varit i stället för, avlöst.

Bestridet, förnekat, tillbakavisat, skött, ombesörjt, bekostat, betalat, bevakat, täckt, fylld, motsvarad, lagt över, skylt, dolt, ersatt, bevakat, hållit under uppsikt, dold av, inom loppet av, under, stordåd, prestation, tur, lyckträff.

Tecken, fenomen, märklig händelse, stordåd, prestationer, turer, lyckträffar,
naturföreteelser, figurer, former, mönster, motiv, kroppsbyggnader, utseenden, existenser, filurer, illustrationer, bilder, teckningar, diagram, skepnader, former, utseenden, skapnader, fantomer, gestalter, staturer, personer, varelser, roller, partier, gestaltningar, utformningar, ställningar, vikter, företeelser.

Märklig person, ovanlig person, osedvanlig, exceptionell, egendomlig, besynnerlig, underlig, förbryllande, bisarr, konstig, förunderlig, egen, säregen, excentrisk, utmärkande, karaktäristisk, extraordinär, speciell, inte på samma sätt, på avvikande sätt, på annat sätt, annorlunda, annorledes, olika, avstickande, avvikande, skiljaktiga, skilda, inte lika, påfallande, underbarn, fenomen.

Se även charismatic-magnetism, soulish-powers, mysticism, natural man, evil men, first adam, fallen man,witch-craft, selfish, lustful, self-righteousness, hypocrites etc.!

Se även artikel Kyrkor i samverkan Swedish Free Church Council!


Inlagt av Leif Berg
Copiering tillåten vid källhänvisning!©™

fredag 21 augusti 2009

Stanley Sjöberg och Illuminati.

Detta inlägg är hämtad från nedastående utgivare,det är av intresse att se hur evangeliet blandas/transformeras och ges nya former då det har en allvarlig inverkan på vår tro och direkt ger upphov till rotlöshet och destruktion!

Detta är sköko-kristendom som smygit sig in i de flesta församlingar idag, en ödesavgörande sekularisering och upplösning!

Tyvärr så tiger de flesta pastorer och samtycker därmed, men förgäter att de ska göra räkenskap en dag för hur de har förvaltat evangeliet !

Leif Berg

Stanley Sjöberg och Illuminati

De kristnas avfall i Sverige idag är stort. Orsaken är i mångt och mycket ett resultat av Trosrörelsens falska teologi. Dessa påstår nämligen, att Gud har en särskild väg till frälsning för judarna. De tror således inte på Apg. 4: 12. Därmed stöder ''pingstkatoliker´´ som Stanley Sjöberg och Ulf Ekman, och många andra inom den svenska kristenheten, medvetet eller omedvetet, den samling judar som av Jesus kallas 'Satans synagoga' och är kristendomens värsta fiender – Illuminati!

Av Torbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen 2005

Stanley Sjöberg, Ulf Ekman och många andra tror att om de inte stöder judarna så rasar Guds rike ihop. De stöder det ogudaktiga handlande som regeringen Sharon och den amerikanske presidenten står för, både när det gäller Israel och Irak. Miljard efter miljard slussas in från Amerika till Isrels mordmaskineri, som inte bara omfattar konventionella vapen utan också Wmd's i stor omfattning.

Det är ett gammaltestamentligt tänkande i "öga för öga och tand för tand" och hör inte hemma i det Nya Testamentet (NT). Världen skulle inte rasa ihop om de kristna inte stödde judarna, som Stanley tror. Världen är i Guds hand, inte deras.

Judarna lever, i den mån de tror på Gud, efter det vi kallar "gamla förbundet" och försöker ständigt införa ett tillstånd i världen där de som "utvalda" skall bli herrar. Detta är judenhetens övergripande mål. De har aldrig velat veta av Jesus och det nya förbundet.

Amerikas nuvarande president benådade inte en enda fånge under sin tid som texasguvernör.
När han förra året införde en särskild "judisk kulturvecka" och vid detta tillfälle kallade den israeliske premiärministern "en fredens man", krävde nästan 100 000 judar och kristna att all kritik mot Israel genast skulle upphöra. Att Sharon är instämd till Haag som krigsförbrytare tycks inte spela någon roll.

Ingen person eller stat kan vara "utvald" att begå våld mot sin nästa. Det ingår definitivt inte i det kärleksbudskap som Jesus lärt oss. Men pastorer av Sjöbergs typ är dock alltid beredda att försvara den politiska stat de kallar "Guds egendomsfolk".

Hjärnorna bakom den politik som vill ge USA ledarskapet i "en ny världsordning" är judiska. Det är inte Bush, utan Pentagons försvarspolitiska styrelses rådgivande kommitté (DPBAC), idag ledd av Richard Perle (i USA även kallad "mörkrets furste") som sedan 1970-talet, ledda av Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski m. fl. (som i sin tur blev upplärda av professorerna på Harvard och Yale, Wohlstaetter och Elliot) utvecklat den doktrin för begränsad användning av "mindre" kärnvapen och dylikt, som tänkes ge USA ledarskapet i den nya världsordningen, populärt kallad "Wolfowitz Kahal" efter vice försvarsminister Paul Wolfowitz.

Wolfowitz har utformat ordalydelsen och merparten av innehållet i detta dokument, men dess ideologiska innehåll härrör givetvis från långvarigt utbyte mellan ovannämnda intellektuella i Kissingers och Woolstaetters "tankesmedjor" nämligen Hollinger- och Rand Corporations.

Samtliga personer jag nämnt i detta sammanhang är judar. Det är också känt att judarna styr både media och politik i USA. Om man är beredd att kasta sina fördomar och studera fakta kommer man till denna slutsats.

Gemensamma religiösa värderingar

En ny världsordning kräver även nya lagar när det gäller religion.


För att passa in i denna "globala by" måste vi vara beredda på att nå konsensus (samförstånd) också på religionens område, för att passa det "nya romarrikets" enhetssträvanden. Den kyrka som inte vill följa den överenskomna, vedertagna, domstolsprövade "Sanningen" kan få räkna med att sektstämplas av företrädare för en annan Jesus—en newagekristus-messias—och alla de som inte har tänkt erkänna någon annan Kristus (grekiska för "Messias") än den vi har, kan
redan nu se vilket håll det går emot.


New Age betyder "en ny tid"
De som inte vill godkänna den syn newage har på Kristus som blott en av många vishetslärare hotas redan av repressalier. David Spangler, ledamot av New Age-rörelsens FN-organisation "Planetary Initiative Government Group of the UN" (PIGG) har gjort följande två uttalanden:

"Kristna som inte rättar sig efter den 'nya tidens kristus' [The New Age Christ, dvs. Antikrist] när han kommer, ska få uppleva martyrskap."

Och vidare:

"Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen, som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Lucifer-rörelsen, en framtida form av New Age."

Också New Age är, precis som alla andra hemliga sällskap med ockult framtoning, grundat på rabbin-läror. Man söker gömd och glömd kunskap, bland annat om Livets träd, sefirot.

Men i min Bibel (1917) nämns livets träd bara i första Moseboks mäktiga epos om Skapelsen och sedan först i Johannes Uppenbarelse, ett nytt Jerusalem som sänkes ned – Himmelriket!

De som tror på en messiansk era på denna jord, med ett livets träd, vars blad skänker läkedom åt folken redan här tar alltså miste, i biblisk mening.

Det hindrar inte att även ”kristna” idag ägnar sig åt sådan kultisk och ockult verksamhet som att tolka in egna budskap i bibelverser och låta dem bli grund för nya halvgnostiska egna läror – ett exempel är, att påstå att den svart- och vit-magiska "Sagan om Ringen" av Tolkien har ett kristet budskap—Jabes bön (budskap byggt på en enda bibelvers) och en viss rörelses* belastande av en enda vers i Hesekiel, där negationen är borttagen, vilket är en förfalskning av Bibeln! (*Arken)

Det går alltmer åt det hållet. Många kristnas problem med att förstå judarna är att bortse från den indoktrinering som vi fått till oss sedan barnsben när det gäller förintelsen.

Alla hederliga historiker erkänner idag att de dödssiffror som Wiesenthal och Jerusalem alltid hävdat är kraftigt överdrivna och dessutom omöjliga; det fanns helt enkelt inte så många judar i det område som nazisterna hade tillgång till.

Man har även nogsamt förtigit från judiskt håll att såväl chefsideologen Alfred Rosenberg och massmördaren Adolf Eichmann var judar, liksom Himmler, Rudolf Hess med flera.

Det är nu dags att börja läsa den del av evangelierna (nästan hälften) och Apostlagärningarna som talar om de judar som hatade Jesus och höll sig till de äldstes stadgar, vilka var (och är) en omtolkning av Mose lag och profeterna. De är också enligt 1 Tess. 2: 13, "fiender till hela mänskligheten". Som det står i ett gammalt bibellexikon: "Jesus blottade fariseerna, visande att deras yttre helighet dolde en inre förruttnelse. Med alla sina fromma stadgar voro de bara hvitmenade grafvar. Dessa stadgar, hvilka sedermera samlats och utvecklats i Talmud, innehöllo delvis de befängdaste vidunderligheter. Blott några exempel. Att två sina händer före och efter måltiden, Matt. 15:2, det betraktade de ej blott som ett religiöst bruk, utan ansågo dess underlåtande vara ett lika groft brott som äktenskapsbrott och värdt att bestraffas med bannlysning: 'den som tager mat med otvagna händer', säger en af rabbinerna, 'är säker till döden.'"

Guds val föll aldrig på den judiska staten som många ännu tror. Bibeln säger i själva verket att Gud utvalde en man, Abraham, som var aramé och inte jude, for det fanns inte någon israelisk nation före Abraham. Därför är Guds folk inte en ras. Moses underströk detta för judarna: "Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: 'Min fader var en hemlös aramé. . . (5 Mosebok 26: 5, Bibeln 1917).

Meningen med Abrahams kall var skapandet av en social miljö som kunde ta emot Messias. Guds avsikt var inte att välja ett folk av politiska orsaker, utan skapa möjligheter att sända oss sin Messias, Jesus, som "kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom (judar som greker) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn." (Joh. 1: 11-12, B1917). Enligt en sann kristen teologi är därför Guds folk ett universellt folk i på tron på Jesus.

De gudsfientliga judarna kallas nästan genomgående i Johannesevangeliet för "judarna." Till dem säger Jesus: "'I ären härnedifrån, jag är ovanifrån: I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder, att i skolen dö i edra synder; ty om I icke tron, att jag är den jag är, så skolen i dö i edra synder.'" (Joh. 8: 23-24 - B. 1917).

I samma kapitel förs även följande konversation mellan Jesus och judarna: "Jag talar, vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I, vad I haven hört av eder fader.' De svarade och sade till honom: 'Vår fader är ju Abraham.'

Jesus sade då till dem: 'Ären i Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man, som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade inte Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar.'

De sade till honom: 'Vi är icke födda i äktenskapsbrott*. Vi hava Gud till fader och ingen annan.' Jesus svarade dem: 'Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han, som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord. I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh. 8: 38-45, 1917).

"Låten frälsa eder från detta vrånga släkte" säger Aposteln Petrus, i sitt tal till de ofrälsta judar som drev gäck med pingstdagens kristna (Apg. 2: 13, B. 1917). Vilka talade Petrus till? Detta framgår klart av vers 22: "I män av Israel".

Jesus är den byggsten som byggnadsarbetarna har förkastat och—säger Petrus å Guds vägnar vid ett senare tillfälle, "— av eder själva — 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'" (Apg. 4: 11, B. 1917)

Det Nya förbund, i vilket vi lever, har endast en Överstepräst – Jesus. Hans namn har en särskild betydelse:

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bli frälsta." Apg. 4: , B. 1917).
Vad säger (kristna) "andliga ledare" till judarna i dag?

Skall vi inte längre förkunna evangelium för dem, eftersom "Gud har en egen frälsningsplan för judarna"? Det påstår falska andliga ledare inom trosrörelsen, åtminstone Stanley Sjöberg och sekteristen Ulf Ekman. Dessa "andliga ledare" kan inte ses så upphöjda, av sig själva eller någon annan, att de står över Guds Ord.

De kan inte skyddas från kritik av en egen, bibelstridig teologi, lika litet som de sparar andra. Om det nu var gott nog åt Petrus, Paulus och övriga Jesu lärjungar under seklernas gång, att förkunna evangelium för judarna fast de icke vill ta emot det, så bör det det vara gott nog åt oss.

"Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus, som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." Detta, ej mer, ej mindre, är vårt budskap och det kan aldrig bli något annat. Därför säger också Aposteln Paulus:

"Ty en enda är Gud, och EN ENDA ÄR MEDLARE MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR: en människa, Kristus Jesus" (1 Tim. 2: 5, 1917).

"Kristus" är ett grekiskt ord som betyder Messias. Om du nu är kristen och tror att Jesus är Messias, kan du inte hjälpa judarna med att bygga ett eget messiasrike med en egen messias, Antikrist. Det är vad judarna vill att du skall göra. Men "den är inte jude, som är det i utvärtes motto".

Fördömer inte Herren Jesus själv hebreerna som falska judar och synagogan som inget mindre än ett satans hus? (Upp. 2: 9 och 3: 9, 1917).

Detta är anledningen till att Aposteln Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar efter löftet." Han bjöd därför judarna att omvända sig och visste att de kunde bli frälsta "om de icke hålla fast vid sin otro" (Rom. 11: 23). Det er därför inte tal om att forkasta judarna som människor. Judarna är tvärtom inbjudna att träda in Jesu hjord för att bli en del av Guds folk!

Se upp så du inte bli lurad av judarna i den jordiska staten Israel! Idag (2003-03-17) mördades och lemlästades trettio oskyldiga människor i Gaza, då IDF-styrkorna till och med dödade en liten flicka, inte fullt två år, med ett skott i huvudet. Anser kristna i Sverige, liksom israelerna, att "ändamålet helgar medlen"? Man kan tro det, när man ser den svenska pressens bevakning av kriget i Israel.

Är Dagen och Hemmets Vän verkligen kristna tidningar? Istället för att publicera "En bosättares dagbok", där välmående judiska familjer undrar över en eventuell framtida förlust av sin bostad, borde man kanske litet oftare påtala de hemska brott judarna utför dagligen. Det inte många tänker på är, att de flesta israeliska regeringar sedan 1948 röjer stulen mark och demolerar hus för att kunna uppföra nya bosättningar. Numera med grävskopor och schaktmaskiner.

Kristen kärlek till vår nästa förbjuder oss att låta dem begravas i sina egna fel – att uppmuntra dem i tron att de är Guds utvalda folk, tillbaka i det förlovade landet. För vi måste förstå att judarna, som än idag förnekar att Jesus är Messias, bär i sig Antikrists speciella karaktär. Som Johannes säger: "Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen." (1 Joh. 2: 22, B. 1917). "Ersättningsteologi" ropar säkert Stanley Sjöberg nu, som gärna citerar Romarbrevet 11: 26, "och så skall hela Israel bliva frälst". Ja, men bara kvarlevan vi Vår Herres ankomst.

Men är det inte rätt svårt att tänka sig massmördare som Adolf Eichmann, Heinrich Himmler och Lev Trotskij (den sovjetiska staten var full av judar) som kandidater till himmelriket? Det är betydligt lättare att tänka sig att kristna judar som Aftonbladets politiska chefredaktör, Helle Klein, kan vara det.

Ersättningsteologin går ut på att de kristna övertagit ställningen som Guds egendomsfolk, sägs det. Klart är, att det bara finns en frälsningsväg:

"Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" säger Jesus (Joh. 14: 6, B. 1917). Nils-Eje Stävare, teolog och lärare vid Kaggeholms Folkhögskola, säger: "Faktum är att ett nytt förbund upprättades genom Jesus." Till Göran Lennartsson, som påstått i en artikel att många inte vill göra upp med "antijudisk" ersättningsteologi, skriver han vidare så här:

"Med vilken grad av nödvändighet måste ersättningsteologin ses som antijudisk? Ett synsätt som jämställer judarna med alla andra folk vad gäller gudsförhållande och frälsningsvillkor, vad är det antijudiska i det? Tydligen menar Lennartson att allt utom en positiv särbehandling är diskriminering när det handlar om judarna." (Dagen/Petrus, 7 sept. 2001)

Enligt Bibeln är Jesu lärjungar de sanna judarna och den kristna församlingen det äkta Israel.
Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed av Abrahams säd, efter löftet." (Gal. 3: 29)

Sedan han fordömt Israels förräderi, förklarade Gud, genom att tala genom Jeremia, att förbundet var upphävt av judarna, och förkunnade upprättandet av en ny pakt. Den skulle inte vara lik den gamla, eftersom den troendes del är Gud själv, och inte någon stat:

"Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. (Jer. 31: 31-33)

Det er helt tydligt att detta nya förbund är annorlunda än det som blev avskaffat, eftersom det inte skulle vara "som det förbund jag slöt med deras fäder". Skillnaden ligger i det faktum att det nya förbundet inte lovar judarna något geografiskt land.

Istället kommer varje människa som tror på Jesus, grundläggaren av det nya och universella förbundet, att få del i Gud. Judarna avvisar ännu Messias, Jesus, och hans förbund eftersom han inte lovar dem något geografiskt land, eller låter dem få privilegium att etablera något världsomspännande sionistiskt kejsardöme som de vill upprätta.

Varför ska kristna omhulda lögnaktiga rabbiner? De som säger sig följa Mose lag (omtolkad av Stanleys omhuldade rabbiner) är fortfarande fiender till den överstepräst som enligt Hebréerbrevet ersatte alla föregående överstepräster, nämligen Jesus.

Vi däremot, lever inte efter det gamla förbundet. Den som även läser Nya Testamentet upptäcker att det nya förbundet i Kristus ger den enda möjliga frälsningsvägen (Apg. 4: 12). När Stanley säger att vi måste stödja Israel, ser han samtidigt USA som kristendomens sista utpost mot islam. Han har glömt att även araber är semiter, Ismaels söner. De är inte på något sätt undantagna i Guds frälsningsplan. Gud älskar dem, lika mycket som judarna och alla andra folk på jorden. I Amerika är var 36 människa en jude. De har oproportionerligt med makt och pengar.

Israels premiärminister Ariel Sharon sade den 3 oktober, 2001: "Vi, det judiska folket har kontroll över USA och amerikanerna vet det."

Den katolske kardinalen (påvens närmaste man) Joseph Ratzinger har mer ljus över judarnas avfall än frikyrkan har i Sverige. Han anser att "judendomen är behäftad med vidskepelser och andra villfarelser som utgör hinder för frälsningen. Icke desto mindre ratificerade han det påvliga dokumentet om judarna, där messias kommer att bära de drag som Jesus hade. Den bild NT ger av kristendomen är väl underbyggd av hela Bibeln. Läs Bibeln 1917.

"Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke" (Ps.26:5).

"Jag hatar dem som hålla sig till fåfängliga avgudar, men jag förtröstar på HERREN" (Ps.31:7).


Gå tillbaka till Svenska Nyheter

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA
www.eaec.org

Fridshälsningar Leif Berg

söndag 16 augusti 2009

Stanley Sjöberg och Ulf Ekman är numera katolik

Fann denna artikel, kunde inte låta bli att förmedla den, då nu S.S. går i spetsen för ekumenisk-charismatisk-chaos organisatorisk "Jesusmanifestation"!
Kristendom utan kristus!

Artikel nedan

Stanley Sjöberg är numera katolik

Thorbjörn Johansen

Stanley Sjöberg som är en av pingströrelsens mest välkända pastorer i Sverige idag, påstår att han inte tror på Bibelns budskap om den dubbla utgången vid den yttersta dagens dom.

Vi ber att få belysa ovanstående påstående genom att återge en artikel av Ingemar Furberg med namnet: "Hurdan är Gud egentligen" ur Tidskriften Biblicum nr 1, 1990 sid. 33. Begrunda detta:

Hurdan är Gud egentligen

Fråga

Mig tycks det mycket underligt att biskop Krister Stendahl kan säga att han inte tror på ett liv efter detta och att pastor Stanley Sjöberg kan påstå att han inte tror på den dubbla utgången vid den yttersta dagens dom. Mig tycks detta så underligt, men samtidigt är det som om jag skulle dras och lockas av tankar i denna riktning. Jag frågar mig ofta: "Hurdan är Gud egentligen?"

Biskop Stendahl har vid flera tillfällen förkunnat att han för egen del inte tror på ett evigt liv. Det är tydligen en lättnad för honom att få framföra detta. För den som inte har lärt känna det kristna evangeliet och tror det måste det vara något mycket oroande att en gång stå inför Gud, den helige och rättfärdige. Luther nämner om hur han före sitt reformatoriska genombrott led av så svåra anfäktelser att han många gånger önskade sig att Gud inte fanns. Så länge Guds rättfärdighet för honom innebar Guds vedergällande rättfärdighet, att han belönar det goda och bestraffar det onda, stod "helvetet öppet för honom".

Men när hans ögon öppnades och han i evangelium såg att Guds rättfärdighet i Rom 1:17 betyder "rättfärdigheten från Gud", den som skänks syndaren som en fri och färdig gåva att tas emot i tro, då brister Luther ut i jubel. "Var man må nu väl glädja sig."

Han hade funnit frälsningen, en hel och full frälsning. Han hade vunnit frälsningsvissheten. Liksom Gud genom aposteln Paulus undervisning "öppnade Lydias hjärta, så att hon aktade på den undervisningen" (Apg 16:14), så öppnade Gud genom Paulus brev till romarna Luthers hjärta, så att han trodde evangeliet om syndares rättfärdiggörelse av nåden, genom tro på Jesus Kristus.

Men sådana öppnade ögon har Stendahl inte fått. Stendahl är en mycket känd teolog, känd framför allt för sin utläggning av rättfärdiggörelsen och för sin framställning av samvetsprocessen hos Paulus. Han talar om Paulus "robusta" samvete, om hur denne verkligen inte var besvärad av samvetsnöd. Samtidigt förklarar Stendahl att rättfärdiggörelsens artikel inte intar en central plats i Paulus teologi och att den inte har med frågan om syndares rättfärdiggörelse och förlåtelse att skaffa. Stendahl kan till och med påstå att syndaförlåtelsen intar en undanskymd plats hos aposteln. Stendahl har inte fått upp ögonen för apostelns undervisning om synd och nåd.

Stanley Sjöberg har vid flera tillfällen påpekat att han studerat katolsk teologi. Han talar om hur "människor, som sagt nej till Kristus, efter en smärtsam renande process kommer att stå i total gripenhet inför Guds härlighet" och avser då med denna process reningen i skärselden.

Den rening i skärselden som varje katolik måste genomgå en kortare eller längre tid blir av Sjöberg förbehållen dem som "sagt nej till Kristus" och som "när djävulens inflytande slocknat släpps ur sitt fängelse." Den rening från synd som Kristus utfört och som förkunnas i Bibeln (Hebr. 1: 4), den kompletteras alltså sedan av den rening som skärselden ("skära" = rena) utför åt dem som i sitt jordiska liv förkastat evangeliet.

Men när Hebreerbrevets författare förkunnar hur Gud "nu, på det yttersta av denna tid, har sänt sin Son, som har utfört en rening från synderna och genom sin makts ord bär allt", då manar han adressaterna att akta på det ordet och frågar: "Hur skall vi kunna undkomma, om vi inte tar vara på en sådan frälsning?" (Hebr 1: 2, 4, 2: 1ff). Det är inte underligt att människor dras och lockas av en förkunnelse att Kristus inte skall komma igen och att det inte kommer att bli en yttersta dom. Flera människor i vårt land har betygat vilken lättnad det var för dem, när de hörde präster och teologer förklara att det inte skulle bli någon domedag. Den lättnad de känner visar hur sant det är som Paulus säger, att "lagens verk är skrivna i människornas (hedningarnas) samveten" (Rom 2:14f). Föreställningen om en yttersta redovisning finns hos alla folk. Lagens verk slår ner samvetet och ger skuldkänslor. Hur stark denna skuldkänsla är visar det faktum att människor, som inte känner evangeliet eller någonsin hört det, är väl medvetna om den kommande räkenskapsdagen.

Biskop Runestam fällde för några årtionden sedan de orden att "människor förr frågade efter en nådig Gud, men att de nu frågar efter en mening i livet." Runestam ville därmed ha sagt att människor "i våra dagar" ställer livsfrågan på ett helt annat sätt än förr. Skuldproblemet skulle inte längre vara brännande för "den moderna människan". Ingenting kan emellertid vara felaktigare. Vi kan här bara hänvisa till de tusentals terapeuter som har som sin uppgift att bearbeta människors ångest. Skuld och skuldkänsla är något som redan finns. Den förträngs ofta. Men bakom ett berg av komplex och mindervärdeskänslor "inför människor" ligger ofta något djupare - samvetets anklagelse. Där präster mycket raljant förklarar att "vi inte skall skuldbelägga människor" och därmed förutsätter att skulden är något som tillförs människor utifrån, där utgår utbildade terapeuter och socialvårdare från skuldens och ångestens realitet och säger att vi måste hjälpa människor att bearbeta sin skuld.

Det finns i vår tid gott om skuldtyngda människor. Lagen är ju någorlunda känd. Någon verklig hjälp får man inte genom att fråga sig själv: "Hurdan är Gud egentligen?" Den frågan leder endast till att människor i ångest tecknar sin egen "gudsbild". Men en sådan gudabild ger ingen frälsning. Den ger bara människor ännu en tung börda. Hur skall jag kunna bearbeta guden, så att han blir vänligt stämd mot mig?

Det kristna evangeliet förkunnar något helt annat

Det kristna evangeliet förkunnar något helt annat. Det säger att skuldproblemet är löst. Det har Jesus gjort genom att som vår Ställföreträdare taga på sig vår skuld och avlyfta den. Skulden är betald. »Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus» (Rom 8:1). Det är också vår förhoppning att vår tidskrift skall till tidskriftens läsare få förmedla den kraftiga tröst som Skrifterna ger.

SLUT CITAT
från www.eaec.org


MED ULF EKMAN I SPETSEN MOT VÄRLDSRELIGIONERNA

AV TOBY JOHANSEN EAEC, 2008-12-14Under senare år har en del av de svenska frikyrkorna allt mer närmat sig den Katolska Kyrkan (KK) och judendomen. Jag tänker då främst på Sten-Gunnar Hedin och Stanley Sjöberg (Pingst), Krister Andersson (Missionsförbundet) och Anders Bengtsson (Svenska alliansmissionen). Efter millennieskiftet kom KK genom en ny lag om samfund på god ekonomisk fot och började då genast påverka de mest lättintagliga lutheranska samfunden.

Ivrigast verksam i denna riktning har ledaren för den obehagliga sekten Livets Ord varit. Han har skrivit ett antal ledare och artiklar om saken i tidningarna Nya Dagen och Världen Idag (VID).

JAG VILL FÖRST CITERA EN BRA INSÄNDARE AV MARCUS ALTHUN:

”Det är med ett oroligt hjärta som jag följer utvecklingen av den ekumeniska rörelse som talar om ”enhet i Kristi kropp”, där olika samfund och i förlängningen religioner blandas ihop (synkretism). Det jag syftar på är det grunddokument som går under namnet Charta Oecumenica. Dokumentet går ut på att Europas olika samfund och kyrkor närmar sig varandra, och i realiteten syftar det på den romersk-katolska kyrkan. Det låter fint och vackert, men under ytan kan jag se att det döljer sig företeelser och underordnanden som hotar det enda, sanna evangeliet. Ett konkret exempel är erkännandet av den eukaristiska nattvarden (offergången) som den katolska kyrkan har. Dokumentet hänvisar också till förbindelser med judar och muslimer – därtill möten med andra icke-monoteistiska religioner…

Varför inte stanna upp och fundera lite på vad Wilkersons ”Synen” (1973) kan tänkas säga om Charta Oecumenica:

”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom.”

Framtiden får utvisa om Wilkerson har rätt...

Om nu olika samfund och kyrkor närmar sig den romersk-katolska kyrkan, betyder det alltså uttryckligen att samfunden och kyrkorna inte längre kan kalla sig för protestantiska. Ordet protestantism betyder just ”kyrklig riktning som utgår från Luthers brytning med den romersk-katolska kyrkan”. Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt, att hans mål är att återkatolicera Sverige. Vad skulle Martin Luther ha sagt om allt detta, om han levt idag? Vid ett tillfälle svarade en frikyrkopastor i det katolska Polen helt desperat, då han fick höra om denna utveckling i Sverige: ”Är ni inte riktigt kloka! Hur kan ni närma er denna kyrka, som vi har blivit frälsta ifrån?”

I min bibelläsning har jag stannat upp vid Galaterbrevet 1: 6-10:

”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium (…).”

Här syftar visserligen Paulus på judaismen, men orden grep ändå tag i mig och kanske har de något att säga oss i dag om denna kyrkliga rörelse jag just nu låtit beskriva?”

Marcus Ahltun SLUT CITAT (VID 2008-11-12)

Det är förvisso så. Det är bara det att KK nu tagit också judendomens företrädare i hand och gör gemensam sak med dagens fariséer, som hatar Kristus.

FRÄLSNINGEN INTE AV NÅD

För en katolik är frälsningen inte av nåd, de måste göra goda gärningar för att få den eller också betala för att få frälsning genom så kallad avlat. På grund av detta har de gjort Kristi död på korset om intet när de sålunda försöker frälsa sig själva. Protestanter kan därför inte samarbeta med katoliker, lika litet som Martin Luther gjorde det.

Sven Nilsson skriver (Ibid., s. 4):

”… Att fälla en generell dom över den Katolska Kyrkan är att visa förakt för den Helige Andes verk genom historien. Allting började faktiskt inte med oss som lever idag.”

Där har Nilsson fel, när han säger att Katolska Kyrkan har varit bärare av den Helige Andes verk genom historien. John S. Torell säger:


”Vi som lever nästan 2000 år senare kan se tillbaka och finna att nästan hela den apostoliska kyrkan blev förstörd år 325 e. Kr., när den katolska kyrkan uppstod och medeltiden började. Inte en enda av de kyrkor som grundades av apostlarna under det första århundradet överlevde och när reformationen kom på 1500-talet föddes den i Tyskland som på Paulus tid beboddes av barbarer.” (John S. Torell: RLJ-1159-SE)

PINGSTRÖRELSENS AVFALL SKER GENOM FALSKA LEDARE

Pingströrelsen hör till de samfund som håller på att bli alltmera infekterade av katolicismen. Den nya katolskvänliga linjen företräds främst av Sten-Gunnar Hedin. Efter samarbetet med den katolske biskopen Anders Arborelius i det så kallade ”Jesusmanifestet” har pingst gått vidare med det smygande gift som Katolska Kyrkan (KK) saluför i en lång rad artiklar i den kristna tidningen Dagen och Ekmans tidning Världen idag (VID). De mot KK kritiska rösterna hör till undantagen, särskilt i VID.

Tyvärr har dessa tidningar stor opinionsbildande verkan, speciellt då de knappast släpper in en ”oliktänkande” i tidningarna och det enligt dem korrekta förhållningssättet till bland annat KK därför blir allenarådande. Alla pastorer i landet köper dock inte de katolska doktrinerna.

Då är acceptansen för judendomen större. Detta är ett område där kunskapen brister hos nästan samtliga pastorer inom frikyrkan, ledsamt nog. Judendomens anhängare tar sig därför in bakvägen genom diverse litteratur om det ”Heliga Landet” som ju inte har något att göra med den nuvarande sioniststaten Israel. Man låter dock i dessa skrifter påskina att det nuvarande Israel är bibliskt genom att citera väl valda delar från det Gamla Testamentet. Judarna i Sverige har även varit med och förfalskat bibelöversättningar, varav Bibel 2000 är en, och försöker ständigt smygsionisera och förändra sann bibeltro.

ULF EKMAN

Den som mest håller katolikerna om ryggen är Ulf Ekman (UE) i den falska och obehagliga sekten Livets Ord. Han går ständigt KK till mötes i artiklar och ledare i VID och andra skrifter, går som katten kring het gröt så fort doktriner kommer på tal, och ett slingrigare intervjuobjekt står inte att finna.

Efter att ha tillbringat ett år i Jerusalem, studerat judendomen och kommit på god fot med de israeliska ledarna går UE nu i täten för ett svenskt närmande till KK och förleder idag många svenska lutheraner att vända sig mot Rom.

UE säger att kritiken mot Livets Ord ”kommer från avhoppare som är ilskna på Livets Ord.” Detta stämmer inte alls in på mig som aldrig varit med. Min förstahandskunskap om rörelsen kommer mestadels från ett tjugotal böcker från Livets Ords förlag som en bekant försåg mig med. Ganska snart förstod jag att det rörde sig om amerikansk ”framgångsteologi” som även innehöll den avskyvärda JDS-läran (håller nu mest till i Norge), och denna framgångsteologi påstår att ”Gud är tvungen att göra allt vi ber om i våra böner.”

Vi skall alltså kunna flytta berg vare sig det är nödvändigt eller ej, och mycket annat sådant, och om man offrar till UE:s rörelse får man ”tiofalt igen av Gud.”

Efter 1990 började entusiasmen för Livets Ord avta, medlemsantalet sjönk drastiskt men den påhittige UE kom då med ett nytt grepp. De skulle börja ta judar från Ryssland till Israel, men utan att predika för dem. Projektet väckte ny förståelse för Livets Ord bland kristna i Sverige, som ofta förväxlar Guds Rike med den politiska staten Israel.

Detta projekt och liknande pågår fortfarande år 2008.

Ytterligare ett plus i kanten i de religiösa tidningarna fick UE, underligt nog, när han för något år sedan började närma sig den Katolska kyrkan. Pingstkyrkan hade då redan genomgått en sådan metamorfos, och vi stod inför ett nytt begrepp: pingstkatoliker.

JUDENDOMEN OCH KATOLICISMEN

Svenska kyrkan hör till dem som redan har tagit världsreligionerna (samtliga) i famn och vissa biskopar har sagt att Gud har många namn: Jahve, Allah, Buddha, etc.

Pingst hör till de frikyrkliga rörelser som alltmer håller på att bli infekterade av dessa två världsreligioner: Judendomen och Katolicismen. KK är ett smygande gift medan judendomens anhängare tar sig in bakvägen och förfalskar våra bibelöversättningar, varav Bibel 2000 är en, och i smyg försöker förändra sann bibeltro och förgöra dess äkta doktriner.

För en katolik är frälsningen inte av nåd, de måste göra goda gärningar för att uppnå frälsning, eller också betala för den genom så kallad avlat. På grund av detta har de gjort Kristi död på korset om intet, när de försöker frälsa sig själva. Protestanter kan därför inte samarbeta med katoliker, lika litet som Martin Luther gjorde det.

Den smygande katolicering av Sverige som pågår är dubbelt skrämmande med tanke på att Rom under 2000-talet alltmer börjat fraternisera med de judiska rabbinerna och till och med skrivit för kristendomen främmande dokument å deras vägnar. Dessa rabbiner är gravt Kristusfientliga men vill gärna diskutera autenciteten i Kristi gudom och andra normsättande kristna doktriner.

STANLEY SJÖBERG

En annan underlig kurre är Sundbybergpastorn Stanley Sjöberg (S). S. återkommer gärna i sin teologi till en bibelvers i Rom. 11: ”Och så skall hela Israel bliva frälst…” S. borde veta att namnet Israel i Nya Testamentet (NT) används som en beteckning på den kristna församlingen på jorden. Det begreppet gäller alltså inte speciellt judar, eller något annat folkslag. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, säger Kristus.

Ingenstans i NT finner vi att judarna skall få ett eget land. Borde inte Gud ha sagt det i så fall? Theodor Herzl var inte kristen och få judar är kristna idag. Därför kan inte de ofrälsta judarna kallas Guds folk, utan det är de som tror på Kristus som är Guds folk; se Ps. 47: 9-10; Tit. 2: 14; 1 Petr. 2: 9-10, Ef. 1: 13-14; etc.

S. är enligt egen utsago god vän med huvudrabbinen Morton H. Narrowe, hos vilken han beklagar angrepp på sin falska Israelsyn. Han prisas även på en av de svenska judarnas hemsidor (Judisk Krönika). S. borde veta att man inte blir en bättre kristen om man får ett träd uppkallat efter sig i en lund i Mellanöstern. Att följa efter ofrälsta judar och göra som de vill är att efterfölja Antikrist.

SUMMERING

Jag har personligen inget emot de nämnda samfunden och dess ledare. Men någon borde sätt ner foten i dessa frågor och få de sovande kristna i Norden att vakna. Jag tycker också att man bör avkräva Ulf Ekman en offentlig ursäkt för all den andliga, psykiska och ekonomiska tortyr han vållade godtrogna personer i sekten under dess framväxt på 80-talet, som var en ond frukt av rörelsens välståndsteologi, importerad från USA.

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA
www.eaec.orgFridshälsningar Leif Berg

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter