fredag 21 augusti 2009

Stanley Sjöberg och Illuminati.

Detta inlägg är hämtad från nedastående utgivare,det är av intresse att se hur evangeliet blandas/transformeras och ges nya former då det har en allvarlig inverkan på vår tro och direkt ger upphov till rotlöshet och destruktion!

Detta är sköko-kristendom som smygit sig in i de flesta församlingar idag, en ödesavgörande sekularisering och upplösning!

Tyvärr så tiger de flesta pastorer och samtycker därmed, men förgäter att de ska göra räkenskap en dag för hur de har förvaltat evangeliet !

Leif Berg

Stanley Sjöberg och Illuminati

De kristnas avfall i Sverige idag är stort. Orsaken är i mångt och mycket ett resultat av Trosrörelsens falska teologi. Dessa påstår nämligen, att Gud har en särskild väg till frälsning för judarna. De tror således inte på Apg. 4: 12. Därmed stöder ''pingstkatoliker´´ som Stanley Sjöberg och Ulf Ekman, och många andra inom den svenska kristenheten, medvetet eller omedvetet, den samling judar som av Jesus kallas 'Satans synagoga' och är kristendomens värsta fiender – Illuminati!

Av Torbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen 2005

Stanley Sjöberg, Ulf Ekman och många andra tror att om de inte stöder judarna så rasar Guds rike ihop. De stöder det ogudaktiga handlande som regeringen Sharon och den amerikanske presidenten står för, både när det gäller Israel och Irak. Miljard efter miljard slussas in från Amerika till Isrels mordmaskineri, som inte bara omfattar konventionella vapen utan också Wmd's i stor omfattning.

Det är ett gammaltestamentligt tänkande i "öga för öga och tand för tand" och hör inte hemma i det Nya Testamentet (NT). Världen skulle inte rasa ihop om de kristna inte stödde judarna, som Stanley tror. Världen är i Guds hand, inte deras.

Judarna lever, i den mån de tror på Gud, efter det vi kallar "gamla förbundet" och försöker ständigt införa ett tillstånd i världen där de som "utvalda" skall bli herrar. Detta är judenhetens övergripande mål. De har aldrig velat veta av Jesus och det nya förbundet.

Amerikas nuvarande president benådade inte en enda fånge under sin tid som texasguvernör.
När han förra året införde en särskild "judisk kulturvecka" och vid detta tillfälle kallade den israeliske premiärministern "en fredens man", krävde nästan 100 000 judar och kristna att all kritik mot Israel genast skulle upphöra. Att Sharon är instämd till Haag som krigsförbrytare tycks inte spela någon roll.

Ingen person eller stat kan vara "utvald" att begå våld mot sin nästa. Det ingår definitivt inte i det kärleksbudskap som Jesus lärt oss. Men pastorer av Sjöbergs typ är dock alltid beredda att försvara den politiska stat de kallar "Guds egendomsfolk".

Hjärnorna bakom den politik som vill ge USA ledarskapet i "en ny världsordning" är judiska. Det är inte Bush, utan Pentagons försvarspolitiska styrelses rådgivande kommitté (DPBAC), idag ledd av Richard Perle (i USA även kallad "mörkrets furste") som sedan 1970-talet, ledda av Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski m. fl. (som i sin tur blev upplärda av professorerna på Harvard och Yale, Wohlstaetter och Elliot) utvecklat den doktrin för begränsad användning av "mindre" kärnvapen och dylikt, som tänkes ge USA ledarskapet i den nya världsordningen, populärt kallad "Wolfowitz Kahal" efter vice försvarsminister Paul Wolfowitz.

Wolfowitz har utformat ordalydelsen och merparten av innehållet i detta dokument, men dess ideologiska innehåll härrör givetvis från långvarigt utbyte mellan ovannämnda intellektuella i Kissingers och Woolstaetters "tankesmedjor" nämligen Hollinger- och Rand Corporations.

Samtliga personer jag nämnt i detta sammanhang är judar. Det är också känt att judarna styr både media och politik i USA. Om man är beredd att kasta sina fördomar och studera fakta kommer man till denna slutsats.

Gemensamma religiösa värderingar

En ny världsordning kräver även nya lagar när det gäller religion.


För att passa in i denna "globala by" måste vi vara beredda på att nå konsensus (samförstånd) också på religionens område, för att passa det "nya romarrikets" enhetssträvanden. Den kyrka som inte vill följa den överenskomna, vedertagna, domstolsprövade "Sanningen" kan få räkna med att sektstämplas av företrädare för en annan Jesus—en newagekristus-messias—och alla de som inte har tänkt erkänna någon annan Kristus (grekiska för "Messias") än den vi har, kan
redan nu se vilket håll det går emot.


New Age betyder "en ny tid"
De som inte vill godkänna den syn newage har på Kristus som blott en av många vishetslärare hotas redan av repressalier. David Spangler, ledamot av New Age-rörelsens FN-organisation "Planetary Initiative Government Group of the UN" (PIGG) har gjort följande två uttalanden:

"Kristna som inte rättar sig efter den 'nya tidens kristus' [The New Age Christ, dvs. Antikrist] när han kommer, ska få uppleva martyrskap."

Och vidare:

"Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen, som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Lucifer-rörelsen, en framtida form av New Age."

Också New Age är, precis som alla andra hemliga sällskap med ockult framtoning, grundat på rabbin-läror. Man söker gömd och glömd kunskap, bland annat om Livets träd, sefirot.

Men i min Bibel (1917) nämns livets träd bara i första Moseboks mäktiga epos om Skapelsen och sedan först i Johannes Uppenbarelse, ett nytt Jerusalem som sänkes ned – Himmelriket!

De som tror på en messiansk era på denna jord, med ett livets träd, vars blad skänker läkedom åt folken redan här tar alltså miste, i biblisk mening.

Det hindrar inte att även ”kristna” idag ägnar sig åt sådan kultisk och ockult verksamhet som att tolka in egna budskap i bibelverser och låta dem bli grund för nya halvgnostiska egna läror – ett exempel är, att påstå att den svart- och vit-magiska "Sagan om Ringen" av Tolkien har ett kristet budskap—Jabes bön (budskap byggt på en enda bibelvers) och en viss rörelses* belastande av en enda vers i Hesekiel, där negationen är borttagen, vilket är en förfalskning av Bibeln! (*Arken)

Det går alltmer åt det hållet. Många kristnas problem med att förstå judarna är att bortse från den indoktrinering som vi fått till oss sedan barnsben när det gäller förintelsen.

Alla hederliga historiker erkänner idag att de dödssiffror som Wiesenthal och Jerusalem alltid hävdat är kraftigt överdrivna och dessutom omöjliga; det fanns helt enkelt inte så många judar i det område som nazisterna hade tillgång till.

Man har även nogsamt förtigit från judiskt håll att såväl chefsideologen Alfred Rosenberg och massmördaren Adolf Eichmann var judar, liksom Himmler, Rudolf Hess med flera.

Det är nu dags att börja läsa den del av evangelierna (nästan hälften) och Apostlagärningarna som talar om de judar som hatade Jesus och höll sig till de äldstes stadgar, vilka var (och är) en omtolkning av Mose lag och profeterna. De är också enligt 1 Tess. 2: 13, "fiender till hela mänskligheten". Som det står i ett gammalt bibellexikon: "Jesus blottade fariseerna, visande att deras yttre helighet dolde en inre förruttnelse. Med alla sina fromma stadgar voro de bara hvitmenade grafvar. Dessa stadgar, hvilka sedermera samlats och utvecklats i Talmud, innehöllo delvis de befängdaste vidunderligheter. Blott några exempel. Att två sina händer före och efter måltiden, Matt. 15:2, det betraktade de ej blott som ett religiöst bruk, utan ansågo dess underlåtande vara ett lika groft brott som äktenskapsbrott och värdt att bestraffas med bannlysning: 'den som tager mat med otvagna händer', säger en af rabbinerna, 'är säker till döden.'"

Guds val föll aldrig på den judiska staten som många ännu tror. Bibeln säger i själva verket att Gud utvalde en man, Abraham, som var aramé och inte jude, for det fanns inte någon israelisk nation före Abraham. Därför är Guds folk inte en ras. Moses underströk detta för judarna: "Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: 'Min fader var en hemlös aramé. . . (5 Mosebok 26: 5, Bibeln 1917).

Meningen med Abrahams kall var skapandet av en social miljö som kunde ta emot Messias. Guds avsikt var inte att välja ett folk av politiska orsaker, utan skapa möjligheter att sända oss sin Messias, Jesus, som "kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom (judar som greker) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn." (Joh. 1: 11-12, B1917). Enligt en sann kristen teologi är därför Guds folk ett universellt folk i på tron på Jesus.

De gudsfientliga judarna kallas nästan genomgående i Johannesevangeliet för "judarna." Till dem säger Jesus: "'I ären härnedifrån, jag är ovanifrån: I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder, att i skolen dö i edra synder; ty om I icke tron, att jag är den jag är, så skolen i dö i edra synder.'" (Joh. 8: 23-24 - B. 1917).

I samma kapitel förs även följande konversation mellan Jesus och judarna: "Jag talar, vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I, vad I haven hört av eder fader.' De svarade och sade till honom: 'Vår fader är ju Abraham.'

Jesus sade då till dem: 'Ären i Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man, som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade inte Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar.'

De sade till honom: 'Vi är icke födda i äktenskapsbrott*. Vi hava Gud till fader och ingen annan.' Jesus svarade dem: 'Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han, som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord. I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh. 8: 38-45, 1917).

"Låten frälsa eder från detta vrånga släkte" säger Aposteln Petrus, i sitt tal till de ofrälsta judar som drev gäck med pingstdagens kristna (Apg. 2: 13, B. 1917). Vilka talade Petrus till? Detta framgår klart av vers 22: "I män av Israel".

Jesus är den byggsten som byggnadsarbetarna har förkastat och—säger Petrus å Guds vägnar vid ett senare tillfälle, "— av eder själva — 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'" (Apg. 4: 11, B. 1917)

Det Nya förbund, i vilket vi lever, har endast en Överstepräst – Jesus. Hans namn har en särskild betydelse:

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bli frälsta." Apg. 4: , B. 1917).
Vad säger (kristna) "andliga ledare" till judarna i dag?

Skall vi inte längre förkunna evangelium för dem, eftersom "Gud har en egen frälsningsplan för judarna"? Det påstår falska andliga ledare inom trosrörelsen, åtminstone Stanley Sjöberg och sekteristen Ulf Ekman. Dessa "andliga ledare" kan inte ses så upphöjda, av sig själva eller någon annan, att de står över Guds Ord.

De kan inte skyddas från kritik av en egen, bibelstridig teologi, lika litet som de sparar andra. Om det nu var gott nog åt Petrus, Paulus och övriga Jesu lärjungar under seklernas gång, att förkunna evangelium för judarna fast de icke vill ta emot det, så bör det det vara gott nog åt oss.

"Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus, som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." Detta, ej mer, ej mindre, är vårt budskap och det kan aldrig bli något annat. Därför säger också Aposteln Paulus:

"Ty en enda är Gud, och EN ENDA ÄR MEDLARE MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR: en människa, Kristus Jesus" (1 Tim. 2: 5, 1917).

"Kristus" är ett grekiskt ord som betyder Messias. Om du nu är kristen och tror att Jesus är Messias, kan du inte hjälpa judarna med att bygga ett eget messiasrike med en egen messias, Antikrist. Det är vad judarna vill att du skall göra. Men "den är inte jude, som är det i utvärtes motto".

Fördömer inte Herren Jesus själv hebreerna som falska judar och synagogan som inget mindre än ett satans hus? (Upp. 2: 9 och 3: 9, 1917).

Detta är anledningen till att Aposteln Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar efter löftet." Han bjöd därför judarna att omvända sig och visste att de kunde bli frälsta "om de icke hålla fast vid sin otro" (Rom. 11: 23). Det er därför inte tal om att forkasta judarna som människor. Judarna är tvärtom inbjudna att träda in Jesu hjord för att bli en del av Guds folk!

Se upp så du inte bli lurad av judarna i den jordiska staten Israel! Idag (2003-03-17) mördades och lemlästades trettio oskyldiga människor i Gaza, då IDF-styrkorna till och med dödade en liten flicka, inte fullt två år, med ett skott i huvudet. Anser kristna i Sverige, liksom israelerna, att "ändamålet helgar medlen"? Man kan tro det, när man ser den svenska pressens bevakning av kriget i Israel.

Är Dagen och Hemmets Vän verkligen kristna tidningar? Istället för att publicera "En bosättares dagbok", där välmående judiska familjer undrar över en eventuell framtida förlust av sin bostad, borde man kanske litet oftare påtala de hemska brott judarna utför dagligen. Det inte många tänker på är, att de flesta israeliska regeringar sedan 1948 röjer stulen mark och demolerar hus för att kunna uppföra nya bosättningar. Numera med grävskopor och schaktmaskiner.

Kristen kärlek till vår nästa förbjuder oss att låta dem begravas i sina egna fel – att uppmuntra dem i tron att de är Guds utvalda folk, tillbaka i det förlovade landet. För vi måste förstå att judarna, som än idag förnekar att Jesus är Messias, bär i sig Antikrists speciella karaktär. Som Johannes säger: "Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen." (1 Joh. 2: 22, B. 1917). "Ersättningsteologi" ropar säkert Stanley Sjöberg nu, som gärna citerar Romarbrevet 11: 26, "och så skall hela Israel bliva frälst". Ja, men bara kvarlevan vi Vår Herres ankomst.

Men är det inte rätt svårt att tänka sig massmördare som Adolf Eichmann, Heinrich Himmler och Lev Trotskij (den sovjetiska staten var full av judar) som kandidater till himmelriket? Det är betydligt lättare att tänka sig att kristna judar som Aftonbladets politiska chefredaktör, Helle Klein, kan vara det.

Ersättningsteologin går ut på att de kristna övertagit ställningen som Guds egendomsfolk, sägs det. Klart är, att det bara finns en frälsningsväg:

"Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" säger Jesus (Joh. 14: 6, B. 1917). Nils-Eje Stävare, teolog och lärare vid Kaggeholms Folkhögskola, säger: "Faktum är att ett nytt förbund upprättades genom Jesus." Till Göran Lennartsson, som påstått i en artikel att många inte vill göra upp med "antijudisk" ersättningsteologi, skriver han vidare så här:

"Med vilken grad av nödvändighet måste ersättningsteologin ses som antijudisk? Ett synsätt som jämställer judarna med alla andra folk vad gäller gudsförhållande och frälsningsvillkor, vad är det antijudiska i det? Tydligen menar Lennartson att allt utom en positiv särbehandling är diskriminering när det handlar om judarna." (Dagen/Petrus, 7 sept. 2001)

Enligt Bibeln är Jesu lärjungar de sanna judarna och den kristna församlingen det äkta Israel.
Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed av Abrahams säd, efter löftet." (Gal. 3: 29)

Sedan han fordömt Israels förräderi, förklarade Gud, genom att tala genom Jeremia, att förbundet var upphävt av judarna, och förkunnade upprättandet av en ny pakt. Den skulle inte vara lik den gamla, eftersom den troendes del är Gud själv, och inte någon stat:

"Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. (Jer. 31: 31-33)

Det er helt tydligt att detta nya förbund är annorlunda än det som blev avskaffat, eftersom det inte skulle vara "som det förbund jag slöt med deras fäder". Skillnaden ligger i det faktum att det nya förbundet inte lovar judarna något geografiskt land.

Istället kommer varje människa som tror på Jesus, grundläggaren av det nya och universella förbundet, att få del i Gud. Judarna avvisar ännu Messias, Jesus, och hans förbund eftersom han inte lovar dem något geografiskt land, eller låter dem få privilegium att etablera något världsomspännande sionistiskt kejsardöme som de vill upprätta.

Varför ska kristna omhulda lögnaktiga rabbiner? De som säger sig följa Mose lag (omtolkad av Stanleys omhuldade rabbiner) är fortfarande fiender till den överstepräst som enligt Hebréerbrevet ersatte alla föregående överstepräster, nämligen Jesus.

Vi däremot, lever inte efter det gamla förbundet. Den som även läser Nya Testamentet upptäcker att det nya förbundet i Kristus ger den enda möjliga frälsningsvägen (Apg. 4: 12). När Stanley säger att vi måste stödja Israel, ser han samtidigt USA som kristendomens sista utpost mot islam. Han har glömt att även araber är semiter, Ismaels söner. De är inte på något sätt undantagna i Guds frälsningsplan. Gud älskar dem, lika mycket som judarna och alla andra folk på jorden. I Amerika är var 36 människa en jude. De har oproportionerligt med makt och pengar.

Israels premiärminister Ariel Sharon sade den 3 oktober, 2001: "Vi, det judiska folket har kontroll över USA och amerikanerna vet det."

Den katolske kardinalen (påvens närmaste man) Joseph Ratzinger har mer ljus över judarnas avfall än frikyrkan har i Sverige. Han anser att "judendomen är behäftad med vidskepelser och andra villfarelser som utgör hinder för frälsningen. Icke desto mindre ratificerade han det påvliga dokumentet om judarna, där messias kommer att bära de drag som Jesus hade. Den bild NT ger av kristendomen är väl underbyggd av hela Bibeln. Läs Bibeln 1917.

"Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke" (Ps.26:5).

"Jag hatar dem som hålla sig till fåfängliga avgudar, men jag förtröstar på HERREN" (Ps.31:7).


Gå tillbaka till Svenska Nyheter

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA
www.eaec.org

Fridshälsningar Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter