torsdag 27 augusti 2009

Those who stand for nothing will fall for anything!Those who stand for nothing will fall for anything!

Jak 3:15 Sådan "vishet" kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de "själiska" människorna, ja, de onda andarna.

1Pe 4:3 Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan,

1Pe 3:12 Ty Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga, och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda".

1Jh 3:12 och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga.

2Jh 1:11 Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

3Jh 1:11 Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

Upp 2:2 Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.

Upp 9:20 Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller gå.

Upp 16:2 Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då kommo onda och svåra sårnader på de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild.

Upp 16:14 De äro nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Den svenska pingströrelsen har genomgått dramatiska förändringar, från att varit en väckelserörelse har man övergått till en institution, talet om korset är blott ett minne!

Ser man till den statistik man uppvisar så har antalet döpta-medlemmar kraftigt reducerats till halva antalet!

Hur många av dessa som är verkligt födda på nytt uppvisar tyvärr inte statistiken!
Även hur många av dessa är andliga avfällingar framgår ej!

Men vi ser att Pingstpastorer alltmer överger sin första tro och assimilerar sig med statskyrkligt prästritualism, hednisk formväsen, politisk maktfullkomlighet, och social evangelium!

Institutions-processen har pågått sedan många år och tar nu sin form i en stelnad ritual-gudstjänstordning!Men av frukten kan man lära känna trädet!

Frukten – resultatet, följden, utbytet, lönen, fröhuset, klyvfrukten, baljan, kärlet, karet, tråget, bunken, sån, fröhuset, baljan, höljet, fodralet, struten, målet, - syftet, ändamålet, målsättningen, policyn, inriktningen, slutpunkten, riktpunkten, bestämmelseorten, målburen, kassen, nätet, målfiguren, mållinjen, måltiden, maten, födan, processen, rättssaken, rättegångssaken, rättegången, saken, fallet, ärendet, angelägenheten, frågan, talet, rösten, målföret, talförmågan, förmågan att tala, språket, dialekten, munarten, tungomålet!

The human center of mass, disambiguation,Pseudo Religion!

Pseudo Religion

– Artificial, Simulated, Imitation, Bogus, Ersatz, Counterfeit, Copy, Fabricate, Imitate, Simulate, Fake, Reproduction, Forgery, falsification, sham, façade, charade, con, fraud, deception, impostor, charlatan, mock, put it on, act, play, imitate, Pretend!

Standing at attention is a military standing posture, as is stand at ease, but these terms are also used in military-style organisations and in some professions which involve standing, such as modeling.

Själslig avgrund – Abyss, pit!

Vagrant, -vagabonds, Drifter, Beggar, Homeless person, Nomadic, Itinerant, Wandering, Roaming, Roving.

Själslig – Inre

Själ, Psyke, Ande, Sinnelag, Moral, Hjärta, Mage, Belägen längre in, Central, Mental. bildad lärd, kultiverad, upplyst, kulturell, litterat, skapad, formad, danad, frambringad, åstadkommen, grundad, inrättad, utgjord, bildad, odlad, upparbetad, plöjd, besådd, brukad, förökad, omhuldad, förnäm, raffinerad, skolad, korsad, korsbefruktad, skuren, ristad, karvad, snidad, kluven, genomkorsad, avbruten, abrupt, osammanhängande, fragmentarisk, diskontinuerlig, störd, vanartad, rubbad, ändrad, förändrad, förädlad, utvecklad, utbildad, Psykisk. Psykologisk, insiktsfull, förstående, omdömesgill, sympatiskt, erkännsamt, uppskattande, inseende, snappande, kopplande, tolkande, uppfattande, menande, insinuant, talande, antydande, tyckande, anseende, troende, åsyftande, tvekande, stammande, oregelbundet, stapplande, härstammande, härrörande, hackande, hostiga, huggande, sönderdelande, upplösande, sedefördärvande, destruktivt, förstörande, nedbrytande, nedrivande, omstörtande, avslutande, upplösande, skingrande, försvagande, styckande, pickande, kritiserande, klankande, gnatande, klapprande, skallrande, rasslande, klirr, prassel, prasslande, knastrande, vänsterprasslande, flörtande, flirtande, kurtiserande, avseende, Andlig.

Pit – abyss

crater, cavity, hollow, trench, stone, seed, pip, kernel, fight, set against, set as rivals, set in opposition, coal mine, mine, quarry.

Rival – adversary.

Enemy. Foe. Challenger. Contender. Opponent. Competitor. Equal, match, counterpart, competing, opposing, challenging, contending, enemy, resemble, compare with, be similar to, match, equal, be the equal of, beat, top, outshine, exceed, surpass, outdo, be against, challenge, go up against, compete with, oppose, contest, confront.


The human – soul,

creature, human being, individual, person, being, character, psyche, heart, essence, spirit, body, person, character, type, individual, being, creature, party, exclusive, private, collective, common, different, diverse, dissimilar, unlike, poles apart, out of the ordinary, something else, various, several, sundry, numerous, assorted, diverse, changed, altered, not the same, sort. Nature, kind, mix up, combine, mix, jumble, merge, blend, fuse, confusion, error, puzzle, mistake, muddle, misunderstanding, confuse, mistake for, muddle up, fail to distinguish, person, character, type, individual, soul.

Center – Base,

Meeting point, Seat, Foundation, Gathering place, Meeting place, Inside, Interior, Axis, Core, Heart, Middle, Hub, Periphery, Focus, Focal point, Core, Hub, Focus, Pivot, Nucleus, Crux, Periphery-Focus, Concentrate, Fix, Pinpoint, Highlight, Spotlight, Scatter, fling, flee, take flight, break up, fly away, fly apart, collect, congregate, disperse, spread out, spread, distribute.

Of mass – accumulation

gathering, collection, group, crowd, throng, bunch, heap, pile, load, stack, mound, mountain, bulk, size, dimension, magnitude, majority, bulk, largest part, main part, lion's share, substance, almost all, best part, main part, greater part, size, mass, volume, immensity, vastness, bulkiness, massiveness, largeness, form, body, weight, mass, hulk, matter, material, stuff, body, basis, crux, central part, theme, core, essence, import, gist, nub, hub, center, heart, focal point, focus, periphery, border, side-line, tangential, unimportant, nonessential, luxury, extra, supplementary, additional, edge, margin, fringe, outside edge, mainstream, habitual, expected, accepted, common, universal, general, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective, fixed, uniform, set.

Disambiguation

-meaning of an expression, regulation, or ruling that is confusing or that could be interpreted in more than one way.
Text is available under the Creative Commons, Attribution/ Share alike, License.
To train naives! – green, raw, sea green, naïve, unripe, immature, young, fresh, new, sour, grassy, leafy, lush, verdant, countrified, rural, urban, mature, recyclable, environmentally friendly, natural, organic, environmental, artificial.

Disambiguation

Disambiguation (audio), the process of splitting an audio stream into separate audio files – records, minutes, proceedings, account, report, story, tale, statement, description, details, information, testimony, article, commentary, give an account, tell, state, describe, give details, testify, convey, inform, recount, turn up, show up, arrive, check in, register, present yourself, loud noise, bang, boom, crash, explosion, shot, archive, documentation, documents, annals, library, collection, store.

Word sense disambiguation

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Disambiguation" redirects here. For other uses, see Disambiguation (disambiguation).
In computational linguistics, word sense disambiguation (WSD) is the process of identifying which sense of a word is used in any given sentence, when the word has a number of distinct senses.

Distinct–

diverse, divergent, separate, different, dissimilar, discrete, distinctive, individual, indistinct, marked, apparent, manifest, patent, plain, evident, unclear.

Sentence –

verdict, ruling, decree, judgment, condemnation, punishment, prison term, stretch, pass judgment, condemn, punish, send to prison, imprison, incarcerate, jail, put in prison, send down, put away, lock up, put behind bars, confine, detain, release, prison, jail, cell, lock away, confine, detain.

For example, consider two examples of the distinct senses that exist for the (written) word bass:

a type of fish
tones of low frequency

Low - near to the ground, low down, small, little, squat, stumpy, high, depleted, at a low level, down, run down, in short supply, dwindling, soft, muted, soothing, muffled, quiet, subdued, gentle, subtle, loud, sad, miserable, unhappy, down, blue, depressed, gloomy, down in the dumps, sorry for yourself, fed up, glum, despondent, downcast, forlorn, cheerful, trough, low point, slump, depression, nadir, depths, peak,
and the sentences:

I went fishing for some sea bass.

The bass line of the song is too weak.- procession, line up, row, column, stroke, stripe, contour, streak, string, cable, rope, cord, thread, twine, flex, wire, lead, link, route, track, connection, edge, profile, contour, outline, silhouette, boundary, limit, border, edge, frontier, area, occupation, field, interest.
specialty, specialization, specialism, policy, attitude, method, approach, ideology, position, stance, ancestry, family, lineage, descent, stock, race, parentage, coat, cover, pad, reinforce, fortify, bolster, boost, weaken, highlight, underline, add force to, emphasize, strengthen, support, underpin, buttress, flying buttress, structure, bolster, support, prop up, reinforce, shore up, hold up, prop, leg, crutch, piling, swagger, march, parade, prance, frolic, fly, soar, wheel, drift, coast, sway, bend, lean, wave, influence, affect, control, persuade, convince, manipulate, win over, power, influence, control, authority, command, walk, rod.

Contents

1 Difficulties –

Difficulty, complexity, complicatedness, intricacy, involvedness, obscurity, impenetrability, simplicity, trouble, effort, struggle, exertion, sweat, nuisance, problems, inconvenience, problem, snag, obstacle, impediment, stumbling block, hurdle.

2 Approaches –

Approach, loom, advance, retreat, move toward, come up to, come near, draw near, come within reach of, come close to, line of attack, tactic, method, line, slant, style, attitude, methodology, sound out, accost, contact, make contact with, speak to, talk to, get in touch with, handle, manage, attempt, consider, set about, tackle, deal with, verge on, approximate, come close to, come near to, move toward, be similar to, border on, verge on, approach, loom, advance-retreat, move away, move back, draw back, back away, run away, recoil, withdraw, leave, give ground, flee, advance, haven, refuge, hideaway, sanctuary, departure, withdrawal, flight, advance-progress, press forward, move ahead, enhance, take forward, increase, expand, spread, progress, further, build up, regress, money up front, loan, early payment, fee, development, improvement, spread, progress, expansion, encroachment, innovation, enhancement, increase, decline, forward movement-progress, momentum, retreat, onslaught, attack, assault, ambush, offensive, blitz.

Difficulties -provide different divisions of words into senses. -so most researchers ignore the fine-grained distinctions in their work.

Another problem is inter-judge variance

Deep approaches presume access to a comprehensive body of; world knowledge.

Approaches -loom,advance.

As in all natural language processing, there are two main approaches to WSD — deep approaches and shallow approaches.

See also

Ambiguity

– Vagueness, Uncertainty, Haziness, Doubt, Indistinctness, Certainty, confidence, conviction, faith, belief, assurance, firmness, sureness, uncertainty, doubt, indecision, hesitation, vagueness, ambiguity, insecurity, improbability,

Part

– Fraction. Division. Element. Ingredient. Piece. Measurement. Component. Branch. Section. Share. Portion. Fragment. Cut. Slice. Chunk. Amount. Quantity. Segment. Function. Role. Duty. Job. Position. Capacity. Divide. Separate. Split. Segregate. Parcel. Carve up. Cut up. Share out.

Of speech

– language, tongue, words, talking, verbal communication, dialogue, communication, vocalizations, discourse, speaking, spoken language, oral communication, spoken communication, idiom, dialect, vernacular, native tongue, lecture, oration, sermon, talk, homily, discourse, chat, dissertation, treatise, homily, sermon, address.

Tagging

- class, group, labeling, cataloging, category, classification.

Polysemy

-a sign!

to show, explain by a sign, a sign, symbol, to see, behold
the phenomenon of having or being open to several or many meanings,having many meanings!

Will fall for Anything

– something, amazing, incredible, impressive, great, a little, a bit, rather, somewhat, a touch, a lot, everything, all, the whole thing, the lot, the whole lot, no matter which, whatever thing.

The human center of mass, disambiguation, Standing at attention is a military standing posture, as is stand at ease, drop, diminish, get worse, worsen, draw out, maneuver, work, stretch, comfort, luxury, hardship.
But these terms are also used in military-style organisations and in some professions which involve standing, such as modeling.

Stand at ease

- drop, diminish, get worse, worsen, draw out, maneuver, work, stretch, comfort, luxury, hardship, poverty, destitution, need, want, suffering, difficulty.

Modeling

– model, replica, mock-up, copy, reproduction, representation, sculpt, mold, form, shape, fashion, develop, type, sort, style, kind, brand, version, mode, genre, prototypical, exemplary, ideal, archetypal, example, paradigm, pattern, standard, archetype, exemplar, prototype.

The human

– soul, creature
human being, individual, person, being, character, psyche, heart, essence, spirit, body, person, character, type, individual, being, creature, party, exclusive, private, collective, common, different, diverse, dissimilar, unlike, poles apart, out of the ordinary, something else, various, several, sundry, numerous, assorted, diverse, changed, altered, not the same, sort. Nature, kind, mix up, combine, mix, jumble, merge, blend, fuse, confusion, error, puzzle, mistake, muddle, misunderstanding, confuse, mistake for, muddle up, fail to distinguish, person, character, type, individual, soul.

Center – Base

Meeting point, Seat, Foundation, Gathering place, Meeting place, Inside, Interior, Axis, Core, Heart, Middle, Hub, Periphery , Focus Focal point, Core, Hub, Focus, Pivot, Nucleus, Crux, Periphery, Focus, Concentrate, Fix, Pinpoint, Highlight, Spotlight, Scatter, fling, flee, take flight, break up, fly away, fly apart, collect, congregate, disperse, spread out, spread, distribute.

Of mass – accumulation, gathering,

collection, group, crowd, throng, bunch, heap, pile, load, stack, mound, mountain, bulk, size, dimension, magnitude, majority, bulk, largest part, main part, lion's share, substance, almost all, best part, main part, greater part, size, mass, volume, immensity, vastness, bulkiness, massiveness, largeness, form, body, weight, mass, hulk, matter, material, stuff, body, basis, crux, central part, theme, core, essence, import, gist, nub, hub, center, heart, focal point, focus, periphery, border, side-line, tangential, unimportant, nonessential, luxury, extra, supplementary, additional, edge, margin, fringe, outside edge, mainstream, habitual, expected, accepted, common, universal, general, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective, fixed, uniform, set.

Disambiguation

-meaning of an expression, regulation, or ruling that is confusing or that could be interpreted in more than one way, Text is available under the Creative Commons, Attribution/ Share alike, License. To train naives! – green, raw, sea green, naïve, unripe, immature, young, fresh, new, sour, grassy, leafy, lush, verdant, countrified, rural, urban, mature, recyclable, environmentally friendly, natural, organic, environmental, artificial.

English
The removal of ambiguity.– vagueness, uncertainty, haziness, doubt, indistinctness, certainty, lack of clarity, confusion, muddle, uncertainty, indistinctness, vagueness, mistiness, fogginess, cloudiness, obscurity,
The lexical disambiguation relies on looking ahead to identify possible senses.

Synonyms

Clarification, enlightenment, illumination, - festbelysning, festlig upplysning, högtidlig, praktfull, lysande, pompös, uppsluppen, glad, munter, livad, rolig, lustig, kul, komisk, dråplig, obetalbar, illuminering, illumination, upplysning, belysning, ljus, lyse, information, besked, meddelande, anvisning, uppgift, underrättelse, förklaring, tips, gissningar, förutsägelser, vadhållningar, anvisningar, råd, vinkar, vägledningar, upplysningar!

Se nedanför - lägre än, inunder, under,
täckt av, bevuxet, övervuxet, beklätt, överväxt, beväxt, fagert, dolt, skyddat, skylt, fyllt, motsvarat, ersatt, kompenserat, bytt, utbytt, substituerat, substituerad, satt i stället för, bytit, avlöst, ersatt, vikarierat för, kommit i stället för, varit i stället för, avlöst.

Bestridet, förnekat, tillbakavisat, skött, ombesörjt, bekostat, betalat, bevakat, täckt, fylld, motsvarad, lagt över, skylt, dolt, ersatt, bevakat, hållit under uppsikt, dold av, inom loppet av, under, stordåd, prestation, tur, lyckträff.

Tecken, fenomen, märklig händelse, stordåd, prestationer, turer, lyckträffar,
naturföreteelser, figurer, former, mönster, motiv, kroppsbyggnader, utseenden, existenser, filurer, illustrationer, bilder, teckningar, diagram, skepnader, former, utseenden, skapnader, fantomer, gestalter, staturer, personer, varelser, roller, partier, gestaltningar, utformningar, ställningar, vikter, företeelser.

Märklig person, ovanlig person, osedvanlig, exceptionell, egendomlig, besynnerlig, underlig, förbryllande, bisarr, konstig, förunderlig, egen, säregen, excentrisk, utmärkande, karaktäristisk, extraordinär, speciell, inte på samma sätt, på avvikande sätt, på annat sätt, annorlunda, annorledes, olika, avstickande, avvikande, skiljaktiga, skilda, inte lika, påfallande, underbarn, fenomen.

Se även charismatic-magnetism, soulish-powers, mysticism, natural man, evil men, first adam, fallen man,witch-craft, selfish, lustful, self-righteousness, hypocrites etc.!

Se även artikel Kyrkor i samverkan Swedish Free Church Council!


Inlagt av Leif Berg
Copiering tillåten vid källhänvisning!©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter