lördag 13 februari 2010

Stanley Sjöberg propagerar för politiskt val!

Stanley propagerar för politiskt val!

Här ett utdrag från Hans artikel i Hemmets Vän.

KD behöver tydliga kristna profiler!

Profiler – imager, framtoningar, tvärsnitt, sidobilder, konturer, ytterlinjer, silhuetter,

Utdrag från: http://www.hemmetsvan.se/addComment.do

Orsakerna till att de politiska frågorna engagerade mig var att Lewi Pethrus provocerade och tvingade oss att ta ställning. Enligt hans vision var de kristna värderingarna i politiken helt avgörande för om Sveriges folk skulle bevaras som kristen nation.

Jag hade en annan uppfattning och menade att det måste börja med en gräsrotsrörelse för kristen tro som därefter kunde lyfta fram personligt troende kristna ledare i politiken och då ha folket med sig för demokratiskt fattade beslut till förmån för skolan, familjen, kulturen etc.

Vi diskuterade livligt med brevväxlingar. Han blev mycket upprörd när jag inte höll med honom. Efter en tid möttes vi och blev överens i tänkandet att politiska beslut är viktiga och att ideologisk påverkan är nödvändig, men också, och framför allt, att förändringen måste komma genom förvandlade människor.

Inför valet i september skulle jag önska mer av pionjärens glödgade känslor, brinnande övertygelse, tydlig profilering och kvinnor och män som har röster som vibrerar, kroppar som gestikulerar och åhörare som applåderar.

De samtal som nu sker via tv, radio och internet är lågmälda, intellektuella, välfriserade och genomtänkta med nedskrivna manus och inövade ordval.

Det moderna KD-partiet behöver tydliga kristna profiler, som också vågar berätta om en personlig Gudsgemenskap. Att tona ner de unika kristna värdena är detsamma som att svika den ursprungliga visionen. Samtidigt kan politiken visa respekt för demokratin och mångfalden i det svenska samhället, med respekt för både ateister, muslimer och nyandlighetens folk.

Våga anknyta till Jesus! Hämta argument i valpropagandan från Bergspredikan! Använd Uppenbarelseboken i miljö- och klimatdebatten! Bed Herrens bön inför varje sammanträde! Guds hjälp kan behövas om det här ska gå bra i septembervalet 2010.
Lewi Pethrus hade pionjärens glödgade personlighet. Han var dessutom en ”Marx” i handling, med hela sin ideologi omsatt i praktiskt handlande. Var brinnande i anden, uppmanades vi i Bibeln! Det är min hälsning till oss alla idag.

Stanley Sjöberg

Synonyma ord

Röster som vibrerar – darrar, skälver, dallrar, svänger, skakar, rister, pulserar, skallrar, svänger, flimrar, fladdrar, skimrar, bävar, ryser, fruktar.

Kroppar som gestikulerar - fäktar med armarna, pratar med händerna, gör åtbörder, tecken, inviter, vinkar, tips, råd, anvisningar, uppmaningar, upplysningar, tecknar, semaforerar, flaggar, gör gester, åtbörder, symboler, märken, kännemärken, beteckningar, emblem, stjärnbilder, konstellationer, symtom, yttringar, bevis, uttryck, kännetecken, förebud, omen, varsel, järtecken, dominerande stämningar, stämningar, signa, signum, signaturer, signal, symbol, symbolisk figur, märke, kännemärke, beteckning, emblem, stjärnbild, konstellation, symtom, yttring, bevis, uttryck, kännetecken, signum, signatur, viftar, tecknar.

Mitt inlägg

Här går Stanley S. i samma spår som Levi Petrus med en uppmaning att bruka Bibeln för sina politiska syften att bevara Sverige som en kristen nation.???

Hur ska det gå till? ska alla Svenska medborgare bli födda på nytt eller enbart ”kristnas” ex. som katolska kyrkan och svenska kyrkan gjort i århundraden genom barndop s.k. tvångsdop!

Intressant är att Stanley nämner hur de blev provocerade och tvingade att ta ställning.

Despotism är ju ett särmärke inom dessa herrars domäner eller ”lydriken”!

Despotism – Envåldsmakt, Förtryck, Tvångsvälde, Tyranni, Envälde, Despoti, autokrati, självhärskarmakt, oinskränkt gruppvälde, totalitärt välde, oinskränkt monarki, diktatur.

Detsamma sker i fotspåren på flertal ”pingst-ledare” eller karismatiker som så hårt propagerar för ett maktskifte inom politiken vilket ständigt drar åt höger med kapitalistiska själv-intressen. För det är ju i egentlig mening dit man syftar med jordisk makt och ära, berömmelse och Gud får vara ett lydigt redskap/verktyg i detta sammanhang! Det är en usel politik och lär ju inte på långa vägar gå i land, ej heller lär det hjälpa med alla böner i världen eller citat ur Bibeln som nyttjas som ett slags ”mantra”!

”Guds hjälp kan behövas om det här ska gå bra i septembervalet 2010.”

Det låter som om man eventuellt kan tänka sig anlita Guds hjälp för detta ändamål, undrar vad Gud själv säger om detta enorma erbjudande, månne Han bli imponerad och så att säga ”slår till”!?

Nej det liknar enbart ett köpslående/ schackrande med både Gud och världen.

Köpslående – underhandlande, ackorderande, förhandlande, schackrande, kohandlande, kompromissande, dagtingande, kommers.

Vår tids kristendom består till stora delar av en ljum, sammanblandad och utväxlad, utbytt kristendomstyp såsom Laodicea i Uppenbarelseboken 3!

Man säger sig vara rik och behöver ett intet (värdelöst ting) så skrymtar man med sin formreligion utan att veta vart man går, för man är nämligen blind, fattig och naken utan att veta om det!

En ”politisk” diplomatisk polityr gör bara formväsendet än mer patetiskt, hur gärna de än vill bestiga makten!

Kd:s historia inom politiken visar ju enbart prov på ett misslyckande i tiden, det har enbart tjänat till ett utsugande av församlingens verkliga uppgift och serverat ett annat social-evangelium i stället för att vara en brinnande förklaring av Guds plan!

Ett annat bevis är ju det avfall som skedde ca år 325 då kristendomen gick upp i statsreligion och blev begynnelsen till den mest antikristliga rörelsen i tiden, nämligen den hedniska religionsformen vars namn är katolicism, och som förföljt så många äkta troende genom tiden med sina blodsutgjutelser, därför att man vågat stå emot och vittnat emot dess fördärv!

Det ser ut som att man inte lärt sig något varken ur Bibeln eller historien utan blint önskar fortsätta att följa Skökomodern med sin förledande skökolära!

Angående Kd:s hyllning av påven: En grupp kristdemokrater från Sverige sjöng för påven Benedikt XVI i går - och fick applåder av honom… - Vi presenterades av en präst som "Christian Democrats in the Church of Sweden" och passade då på att sjunga "Han är med oss alla dagar intill tidens ände" ???- dessutom i trestämmig kanon, berättar Lennart Sacrédeus från Rom.

Inlagt av Leif Berg

Stanley Sjöbergs nya andlighet i Katolsk dräkt!

Stanley Sjöberg uttalar sig om Andliga gåvor och dess bruk!?

Utdrag från: http://www.hemmetsvan.se/addComment.do

Han säger:
Vi måste vara villiga att ompröva, förnyas och förändras.


Bejakar nådegåvor

Oasrörelsen i Svenska kyrkans förnyelse har en form som bejakar de andliga nådegåvorna på ett sunt och värdigt sätt. Den som har fått något att förmedla får först gå fram till en präst eller själavårdare som bedömer budskapet innan det ges tillfälle i det offentliga mötet. Under 1970-talet minns jag att många historiska kyrkor genomförde huvudgudstjänstens liturgiska ordning men hade ”eftermöten” då den ”karismatiska verkstaden” gav utrymme för hela den mångfald som beskrivs i Första Korintierbrevet 14:26. ...

Jag är samtidigt starkt kritisk och kan känna mig djupt besvärad av kristna vänner som sitter i kyrksalen och plötsligt reser sig upp eller höjer sin röst i ett skrikigt tungomålstal och med uppsträckt hand ropar ”så säger Herren”. Den formen har överlevt sig själv och har blivit ett andligt missbruk. Jag tror det fanns perioder när det var äkta. Men verkligheten fordrar en ny ödmjukhet och djärv försiktighet. ???

Det måste börja i små grupper där alla känner varandra och kan bedöma äktheten i det som framförs. Nästa steg är det offentliga mötet, men då under den disciplin som jag förstått att man tagit ansvar för inom Oasrörelsen.

Så långt Stanley Sjöberg

Mitt svar:

Andlighet i Katolsk dräkt!

Andlighet i Katolsk dräkt, klädedräkt, ensemble, toalett, kreation, mundering, skrud, ämbetsdräkt, stass, enhetlig tjänstedräkt, uniform, klädsel, beklädnad skrud, form, skepnad, figur, form, gestalt, utseende, skapnad, vålnad, spöke, fantom!

Det är ju så att den s.k., ”pingströrelsen” sedan länge rört sig allt närmare den katolska karismatiska rörelsen i fråga om karismatisk mysticism parat med ekumenisk diplomatik, vilket utmynnat i de beslut man tagit genom åren att alltmer närma sig en hednisk kristendomstyp med en mångfald avvikande företeelser likt dessa inom Oas-rörelsen med sitt ockulta prästvälde liksom inom statskyrka/katolicism med präster som trollar vid altarborden, framskapar Kristi kropp var gång de ”förmedlar” eucarista som ett exempel av många ”nyandliga” företeelser!

Här delar man bord med varandra utan urskiljning och begår en oanständig, ljusskygg, suspekt, okänd, obekant, dunkel, mörk, tvivelaktig prostitution med skökoväsendet!

Ingen gåva som läggs på ett sådant altare kan anses som äkta!


Hur kan Stanley Sjöberg påstå att inom Oas-rörelsen har man en sund och disciplinerad ordning, är det måhända när prästväldet och mörkret tillåts råda eller okunnigheten om de andliga gåvorna! Läs 1Ko 12:2 I veten att I, medan I voren hedningar, läten eder blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Etc.

Det har redan gått över styr inom den karismatiska rörelsen som är på god väg mot Rom-kyrkan i raska steg, alla dessa s.k. ”profeter” som tillåts komma fram i dessa sammanhang syftar enbart till att ”smörja” avfallet! Se där frukten!

Dessa "präster" som menar sig kunna avgöra en sund profetia är ju själva ett exempel på hednisk avgudadyrkan i religiös förklädnad, nu skall dessa kunna bedöma eller avgöra vad som ska framföras, det torde bli en enda förvirrad/förvillad oreda av en formgudstjänst gjord med mänskliga händer!

Nu är det ju så att Oas-rörelsen med sin sammanblandning av ekumener/karismatiker katoliker och Vatikanens språkrör m.m. går ärende åt påven i Rom. de har rest sitt altare åt detta monstruösa Babyloniska kyrkovälde! Och dit vill tydligen Stanley Sjöberg rikta de frikyrkliga med alla medel till bruks!

Nu trampar han på dessa som ännu vågar stå upp till försvar för en Biblisk tro med trohet i efterföljelsen och sanning i sitt tal!

De Bibeltrogna rösterna tystas ner eller kastas/fryses ut av dessa förmenta förståsigpåare, eller självutnämnda ledartyper!

Ingen mänsklig ”formel” kan ersätta en sund/äkta Bibelförankrad trohet i både lära och liv.

Denna kyrkform är Kains-religion!

Inlagt av Leif Berg

tisdag 9 februari 2010

Tiondegivande och aktieinnehav säkert bankkonto!? Påstår Stanley Sjöberg!

Svar till Stanley Sjöberg Hemmets Vän

Nedan utdrag från inlägget;

Bibelns undervisning om att ge ”tionde” är ett erbjudande som kan liknas vid en säker placering med aktier i ett företag som är stabilt och med erfarenhet ger god avkastning.
Varje uppmaning och exempel på tiondegivande i Bibelns historia handlar om hur den som gav något också fick ta emot av Gud. Det fungerar också i vår tid!
Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur Gud gjorde ekonomiska under......

Stabilt givande

När församlingens ekonomi är en del av förkunnelsen, upplevelsen av den helige Ande, en viktig del av vår bön, då ger Gud övernaturliga ekonomiska lösningar för att förverkliga visioner som givits i bön.

Om jag vore församlingspastor i vår tid, skulle jag dessutom vädja till varje medlem och kyrkans vänkrets att anteckna sig för en bestämd summa varje månad under året. Några kan ge 2 000 kronor, 1 000 kronor, 500 eller 250 kronor, helst direkt genom insättning på församlingskontot.

I framtidens kyrka tror jag att kollektboxarna inte ska behövas, när kyrkorna fylls med dem som bjuds in för att få hjälp till tro och omvändelse. Medlemmarnas givande ska vara så stabilt att alla utgifter baseras på gemensamma beslut i kombination med troheten i regelbundet givande.

Stanley Sjöberg

Hela inlägget på HV http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=2210

Mitt svar;

Tiondegivande och aktieinnehav säkert bankkonto?

Nu går frikyrkorörelsen in i en period av ekonomisk instabilitet och man söker med iver att hitta nya metoder och vägar att skapa ”balans” i den egna budgeten.

Med införande av plastkort i många kyrkor söker man säkra sina inkomster, redan idag uppbär kyrkorna med statliga bidrag ca 50 miljoner i intäkter enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), pengar som inte tycks räcka till för de svällande program man tagit sig till för att locka, eller värva medlemmar till verksamheten.

Med pengar kommer frågan om trohet in enligt Bibelns lära, ex. Myntväxlingen, Mammons trälar, vems avbild som representeras etc., och som vi förstår av Bibelns lära är det lätt att förväxla troheten genom vinningsbegäret!

Stanley försöker jämföra tiondegivande med aktieinnehav i ett världsligt företag, att det skulle vara lika säkert??? Här haltar bilden rejält, aktier i betydelsen köpta andelar i ett bolag är inte en säker källa då de ofta kan och går i konkurs en efter annan många gånger på grund av korruption, det påminner istället om den katolska kyrkans avlatslära där man köpte sig fri från syndens konsekvenser och fick en plats inom kyrkans väggar beroende på ”gåvans” storlek, så skulle man säkra sig en säker frälsning från skärselden osv. Detta korrupta system uppfanns i den tid då Bibeln förbjöds med dödsstraff till följd om man läste eller ägde en Bibel.

Talade inte Jesus om en annan liknelse;

Mat 6:19 Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,
Mat 6:20 utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

Mal 1:10 Ack att bland eder funnes någon som ville stänga tempeldörrarna, så att I icke längre förgäves upptänden eder eld på mitt altare! Jag har icke behag till eder, säger HERREN Sebaot, och till offergåvor av eder hand har jag icke lust.

Tiondet påbjuds ej i N.T. men nämns på följande ställen:

Mat 23:23 Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.
Luk 11:42 Men ve eder, I fariséer, som given tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och på kärleken till Gud! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.
Luk 18:8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?"
Luk 18:9 Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga, under det att de föraktade andra:
Luk 18:10 "Två män gingo upp i helgedomen för att bedja; den ene var en farisé och den andre en publikan.
Luk 18:11 Fariséen trädde fram och bad så för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag icke är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller såsom denne publikan.
Luk 18:12 Jag fastar två gånger i veckan; jag giver tionde av allt vad jag förvärvar.'
Luk 18:13 Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' -
Luk 18:14 Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd."
Mat 19:20 Då sade den unge mannen till honom: "Allt detta har jag hållit. Vad fattas mig ännu?"
Mar 10:20 Då svarade han honom: "Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom."
Mar 10:23 Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: "Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike!"

Heb 7:2 varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst "rättfärdighetens konung", men därjämte ock "Salems konung", det är "fridens konung",
Heb 7:11 Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet - och på detta var ju folkets lagstiftning byggd - varför hade det då behövts att en präst av annat slag, "efter Melkisedeks sätt", skulle uppstå, en som icke nämnes "efter Arons sätt"?
Heb 7:12 (Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen förändras.)
Heb 7:13 Den som detta säges om hörde nämligen till en annan stam, en stam från vilken ingen har utgått, som har gjort tjänst vid altaret.
Heb 7:14 Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.
Heb 7:15 Och ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat slag uppstår, lik Melkisedek däri,
Heb 7:16 att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv.

Heb 7:17 Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."
Heb 7:18 Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös -
Heb 7:19 eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt - men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.

Heb 7:20 Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse - det är nämligen så, att medan de andra hava blivit präster utan edlig bekräftelse,
Heb 7:21 har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: "Herren har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är en präst till evig tid'" -
Heb 7:22 i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till löftesman.
Heb 7:23 Och medan de förra prästerna hava måst bliva flera, därför att de genom döden hindrades från att förbliva i sin tjänst,
Heb 7:24 har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver "till evig tid".
Heb 7:25 Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
Heb 7:26 En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen,
Heb 7:27 en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv.
Heb 7:28 Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en "Son" som är fullkomnad "till evig tid".


Nu är det ju så att man kan ej köpa sig vare sig väckelse eller frälsning varken med pengar eller offerriter, utan det enda som håller i svåra tider är en tro som övervinner världen och dess lockelser och som ej låter sig manipuleras eller förföras av tiden utan står fast förankrad i Ordet.

Kanhända går frikyrkorna mot än större sammanslagningar av oanade mått vilket kan få förödande verkan för dess överlevnad, exemplen finns ju redan idag!

Två olika slags offer i Bibeln Prototyper

Prototyper – Urtyper, Urbilder, Grundformer, Mönster, Modeller, Förebilder, Mallar.


1Mo 4:1 Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: "Jag har fött en man genom HERRENS hjälp."

NRSV Gen 4:1 Now the man knew his wife Eve, and she conceived and bore Cain, saying, "I have produced a man with the help of the LORD."

NET Bible Gen 4:1 Now the man had marital relations with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Then she said, “I have created a man just as the Lord did!”

Strongs

Old Testament (Hebrew) for "gotten"
H973 bachal bä·khal' abhor, gotten hastily
H6231 `ashaq ä·shak' oppress, oppressor, defraud, wrong, deceived, deceitfully gotten, oppression, drink up, violence

New Testament (Greek) for "gotten"
G645 apospaō ä-po-spä'-ō draw, withdraw, draw away, be gotten

qanah <07069> I have gotten KJV

In NET: bought 16, buy 9, acquire 6, acquired 4, Buy 3, insist on buying 2, buyer 2, acquires 2, purchased 2, buying 1, buys 1, acquiring 1, customer 1, provokes 1, purchase 1, reclaim 1, preserve 1, owner 1, trade 1, insist on 1, made 1, creator 1 In AV: Buy 46, get 15, purchased 5, buyer 3, possessor 3, possessed 2, owner 1, recover 1, redeemed 1, misc 7 Count:84 Definition:1) to get, acquire, create, buy, possess

Create – make, craft, formulate, compose, construct, build, create, make up, put up, knock together, assemble, put together, dismantle, consume, destroy, manufacture, turn out, yield, churn out, present, produce, generate, produce, cook, prepare, concoct, create, brew, bake, cause, bring about, create, give rise to, effect, generate, earn, bring in, get, take home, get paid, receive, spend, cause to feel, engender a feeling of, render, force to, compel to, pressurize somebody into, tell somebody to, command somebody to, cause somebody to, give somebody no option but to, ask, be, turn into, become, appoint, give somebody the job of, promote to, elect, designate, nominate, manage, accomplish, find time for, fit in, finish, do, meet, achieve, get into, succeed, get on to, progress to, be selected for, miss, form, make up, constitute, comprise, be, add up to, reach, get to, make it to, get as far as, brand, sort, type, kind, style, variety, fashion, form,, craft, build, construct, destroy, invent, design, originate, initiate, give rise to, coin, conceive, establish, set up, found, start, get going, get a move on, start, stir, wake up, stir, awaken, wake, come around, get up, rouse, revive, animate, galvanize, perk up, enliven, brighten, cheer, awaken, liven up, spice up, spoil, cheer up, brighten up, look happier, come alive, get into the mood, feel better, start to enjoy yourself, get going, liven up, come to life, come alive, push off, make a start, get your skates on, hurry up, get on with, start up, turn on activate, operate, actuate, power, etc.

Acuire – obtain, get, get hold of, get your hands on, gain, attain, buy, purchase, make a purchase of, come by, lose, misplace, mislay, drop, be unable to find, be defeated, go down, be beaten, go under, fail, suffer defeat, shake off, evade, give somebody the slip, leave behind, get away from, liberate yourself from, free yourself of, elude, escape, drop, be bereaved, suffer the loss of, waste, squander, exhaust, use up, consume, spend etc.

1a) (Qal)
1a1) to get, acquire, obtain
1a1a) of God originating, creating, redeeming His people
1a1a1) possessor
1a1b) of Eve acquiring
1a1c) of acquiring knowledge, wisdom
1a2) to buy
1b) (Niphal) to be bought
1c) (Hiphil) to cause to possess
________________________________________
a primitive root; to erect, i.e. create; by extension, to
procure,
especially by purchase (causatively, sell); by
implication to own:-attain, buy(-er), teach to keep cattle,
get, provoke to jealousy, possess(-or), purchase, recover,
redeem, X surely, X verily.1Mo 4:2 Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman.
1Mo 4:3 Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt HERREN.
1Mo 4:4 Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offergåva;
1Mo 4:5 men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.
1Mo 4:6 Och HERREN sade till Kain: "Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?
1Mo 4:7 Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne."
1Mo 4:8 Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.
1Mo 4:9 Då sade HERREN till Kain: "Var är din broder Abel?" Han svarade: "Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?"
1Mo 4:10 Då sade han: "Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.
1Mo 4:11 Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.
1Mo 4:12 När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden."
1Mo 4:13 Då sade Kain till HERREN: "Min missgärning är större än att jag kan bära den.
1Mo 4:14 Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden, och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig."
1Mo 4:15 Men HERREN sade till honom: "Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom." Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl.
1Mo 4:16 Så gick Kain bort ifrån HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.
1Mo 4:17 Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.
1Mo 4:18 Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.
1Mo 4:19 Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.
1Mo 4:20 Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel.
1Mo 4:21 Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som hantera harpa och pipa.
1Mo 4:22 Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.
1Mo 4:23 Och Lemek sade till sina hustrur: "Ada och Silla, hören mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.
1Mo 4:24 Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt."
1Mo 4:25 Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: "Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom."
1Mo 4:26 Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.

Mik 3:1 Och jag sade: Hören, I Jakobs hövdingar och I furstar av Israels hus. Tillkommer det ej eder att veta vad rätt är,
Mik 3:2 I som haten det goda och älsken det onda, I som sliten huden av kroppen på människorna och köttet från deras ben?

Mik 3:3 Men eftersom dessa äta mitt folks kött och riva huden av deras kropp och bryta sönder deras ben, för att stycka dem likasom det man kastar i grytan, ja, likasom kött som lägges i kitteln,
Mik 3:4 därför skall HERREN icke svara dem, när de ropa till honom; han skall dölja sitt ansikte för dem på den tiden, för deras onda väsendes skull.


Mik 3:5 Så talar HERREN mot de profeter som föra mitt folk vilse, mot dem som ropa: "Allt står väl till!", så länge de hava något att tugga med sina tänder, men båda upp folket till helig strid mot den som ej giver dem något i gapet.
Mik 3:6 Därför skall natt komma över eder, så att det bliver slut på edra syner, och mörker, så att det bliver slut på edra spådomar. Ja, solen skall gå ned över profeterna och dagen varda mörk över dem.
Mik 3:7 Siarna skola stå där med skam, och spåmännen skola få blygas; de skola alla nödgas skyla sitt skägg, då nu intet svar mer kommer från Gud.


Mik 3:8 Men jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd.
Mik 3:9 Hören då detta, I hövdingar av Jakobs hus och I furstar av Israels hus, I som hållen för styggelse vad rätt är och gören krokigt allt vad rakt är,
Mik 3:10 I som byggen upp Sion med blodsdåd och Jerusalem med orättfärdighet -

Mik 3:11 den stad vars hövdingar döma för mutor, vars präster undervisa för betalning, och vars profeter spå för penningar, allt under det de stödja sig på HERREN och säga: "Är icke HERREN mitt ibland oss? Olycka skall ej komma över oss."


Mik 3:12 Därför skall för eder skull Sion varda upplöjt till en åker och Jerusalem bliva en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.

Job 15:34 Ty den gudlöses hus förbliver ofruktsamt, såsom eld förtär hyddor där mutor tagas.
Ord 15:27 Den som söker orätt vinning drager olycka över sitt hus, men den som hatar mutor, han får leva.
Psa 15:5 den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.
Pre 7:7 (7:8) Ty vinningslystnad gör den vise till en dåre, och mutor fördärva hjärtat.

Apg 8:20 Då sade Petrus till honom: "Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar.

2Mo 23:8 Du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de seende och förvrida de rättfärdigas sak.
5Mo 10:17 Ty HERREN, eder Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som icke har anseende till personen och icke tager mutor;
5Mo 16:19 Du skall icke vränga rätten och icke hava anseende till personen; och du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak.
5Mo 27:25 Förbannad vare den som tager mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: "Amen."
1Sa 8:3 Men hans söner vandrade icke på hans väg, utan veko av därifrån och sökte orätt vinning; de togo mutor och vrängde rätten.
1Sa 12:3 Se har står jag, vittnen nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe, eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller övat våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon, för att jag skulle se genom fingrarna med honom? Jag vill då giva eder ersättning därför."
2Kr 19:7 Låten alltså nu fruktan för HERREN vara över eder. Given akt på vad I gören; ty hos HERREN, vår Gud, finnes ingen orätt, och han har icke anseende till personen, ej heller tager han mutor."
Psa 15:5 den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.

Psa 26:10 i vilkas händer är skändlighet, och vilkas högra hand är full av mutor.

Jes 1:23 Dina styresmän äro upprorsmän och tjuvars stallbröder. Alla älskar de mutor och fara efter vinning. Den faderlöse skaffa de icke rätt, och änkans sak kommer icke inför dem.
Jes 33:15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar, vad rätt är, den som föraktar, vad som vinnes genom orätt och våld, och den som avhåller sina händer från att taga mutor, den som tillstoppar sina öron för att icke höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att icke se, vad ont är,

Hes 22:12 Man tager hos dig mutor för att utgjuta blod; ja, du ockrar och tager ränta och skinnar din nästa med våld, och mig förgäter du, säger Herren, HERREN.
Amo 5:12 Ty jag vet att edra överträdelser äro många och edra synder talrika, I den rättfärdiges förtryckare, som tagen mutor och vrängen rätten för de fattiga i porten.
Mik 3:11 den stad vars hövdingar döma för mutor, vars präster undervisa för betalning, och vars profeter spå för penningar, allt under det de stödja sig på HERREN och säga: "Är icke HERREN mitt ibland oss? Olycka skall ej komma över oss."

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Trossamfund
Lag om trossamfund http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19981593.HTM
Frikyrka http://sv.wikipedia.org/wiki/Frikyrka


Inlagt av Leif Berg

Blomstrande eller fallna kyrkor!?

Svar till Stanley Sjöbergs inlägg i Hemmets Vän:Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Svar till karismatisk kristendom församlingens framtid. Vi går nu allt längre in i ändens tid då svåra tider skall komma, en tid av upplösning, sammanblandning och förväxlingar, så även i de kristna leden, vilket Guds Ord klart undervisar om. Att idag helt urskillningslöst sammanblanda allt vad ”karismatisk” rörelse består av blir ingen hjälpt av, det skapar enbart än mer förvirring och desorientering. När man vill ”ena” allt och alla för att forma en numerär mass-kristendom går man i stöpningen eller formväsen och tvärs emot Bibelns förkunnelse, som lär att det är och förblir en skillnad på den s.k. bekännande kristendoms-massan.

Jesu egna Ord, Paulus varningar, 1Joh. Brev, Jakobs Brev och Uppenbarelsebokens tydliga förkunnelse borde ge varje sann kristen ljus över vår tid.

Vi går mot sammanblandning, förväxling och utbyte alltmer och därför behöver vi värna om den uppriktiga troheten i Kristus Jesus. Endast en kärnfull väckelsekristendom kan stå emot tidens prövningar som ska övergå jorden. Den ”karismatiska” rörelsen har inte de grundläggande kännemärken som kan bestå i prövningarna utan är i sig självt en rivaliserande motrörelse från den katolska världskyrkan, som tyvärr fått tränga in i de flesta ”frikyrkorna” och som låtit sig uppsugas i dessa virvelströmmar som visar prov på än den ena än den andra själv-utnämda profeten eller läraren av främmande art(-er) och som med all tydlighet nu går mot Rom med alltmer ockulta inslag.

Vi behöver en klar och tydlig förkunnelse som inte stryker medhårs med skökomodern och hennes döttrar, numera får man leta efter de predikanter som stod fasta i Tron och kämpade trons goda kamp, man har blivit uppgiven, modlös, tandlös och liknar mera ”pastor Janson” som inte har någon åsikt om någonting. Han värnar mer om människors åsikter och den egna plånboken. Irrande omkring i läran och vänder ut och in på allt som kommer i dess väg.

Att ”bygga” kyrkor eller kloster lär ju inte handla om sann väckelsekristendom utan är en katolsk-hednisk uppfinning som döpts till Kyrka. Den Svenska ”karismatiska” rörelsen har i sig självt inga rötter i sann kristendom utan är en avart och kopia av vad den tror/menar sig vara, eller som Levi Petrus sa: en parasit!

Tyvärr så är det så att den s.k. karismatiska rörelsen i sin helhet (vilken redan visar prov på en mångfald av irr-läror) måste granskas i Ordets Ljus, och prövas om den är äkta, annars hamnar vi i än mer mörker och förvillelser! Vilket kan märkas i de flesta sammanhang där man ”öppnat sig” för dessa krafter!

Exempelvis ”pingst-samfundet” har ju redan ställt sig samman med ekumenik/karismatik och gör politisk våldtäkt på församlingarna och erbjuder ett socialevangelium som ersättning etc.

Kinas väckelse har inte ännu berörts av den ”västerländska” Karisma-magic rörelsen och kan inte jämföras med den övriga avarten som gärna vill berömma sig med överord, eller av andras arbete!

Vad menas med: Vår uppgift är också att hitta formerna för att anknyta till den svenska folksjälens andliga längtan? Är det genom profanering av de urkristna värdena eller införande av New Age metoder i långa banor etc.?

Afrika har en mängd olika ”karisma-församlingar” och vissa är av katolsk-karismatisk börd, eller predikar under inflytande av prosperity rörelsen med dess mystik-religion, alltså en uppblandning, och därför behöver vi vara vakna och nyktra i denna sena midnattstid. Vår kamp är en kamp på liv och död, för den som är okunnig om denna kamp lär väl inget kunna väcka dem ur den djupaste sömn! Det kostar! Läs gärna Apg. Kap 7 där förkunnas en äkta pingstförkunnelse!

Guds frid i Kristus Jesus!

Insänt av Leif Berg

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter