torsdag 24 september 2009

Konvertering till vilddjurets bild.

Alltmer tvingas vi bevittna hur församlingar urgröps, urholkas, undergrävas, undermineras, skadas, fördärvas, skamfilas, skäms, försvagas, töms och tvingas slå igen dörrarna till en bortglömd svunnen tid av äkta väckelsekristendom.

Denna nedåt-trend som går under namn av ”ny tid, rehabiliterings-process, anpassning, och modernisering, etc.” har en förtäckt hydra under sina förmenta påståenden!

Man vill förändra!

Många tror att genom yttre anpassning, miljöutbyte, s.k. ansiktslyftning, återställare, sängfösare, renovering, försköning, uppsnyggning, förnyelse, förbättring, så skall man kunna förändra en redan förstelnad form till att åtminstone likna bilden av en levande församling i verksamhet.

I denna process inser man inte att man går i fotspåren av rovdjuret, det finns tillräckligt med levande bevis för detta, marknadsföring, reklam, knepiga formuleringar, falska förevändningar, ursäkter, svepskäl, undanflykter, täckmantlar, har på sista tiden frodats och växt till oproportionerliga påståenden och taktfulla ansatser.

Med en förevändning att vilja enas har man satt båten i sjön och åstadkommit en kompromissanda full av omåttlighet och djärva försök, man vill experimentera, laborera, testa, alla möjliga slag av mänskliga medel till att upprätthålla en redan döende patient!


Exempel är tydliga på hur statistiken på antal kristna medlemmar sjunker i den Svenska myllan och hur församlingar tvingas slå igen, formar kyrkor som konverteras till ”yoga-center, Islam, affärs-bodar, kultur-attraktioner” ekumenik, karismatisk mysticism, Tros rörelsen, New Age, Taizè, OAS rörelsen och många fler arter av annan (främmande art) liknande natur!

Främmande, art, beskaffenhet, karaktär, natur, ras, släkte, typ, sort, slag, genre, konstart, område, gebit, domän.jordagods, kronogods, mark, område, egendom, genre,gebit,verksamhetsfält.

Anledningen är att de flesta församlingar åderlåtits, berövats på sitt egentliga innehåll, är att man har kompromissat, förmenat och skapat ursäkter på högar när man haft hågen stående i Världen och så har ett maktskifte har ägt rum.

Trendriktningen har gått i stöp på världens villkor!

Man kan nämligen inte tjäna två Herrar samtidigt, antingen kommer man att älska den ene eller hata den andra, någon kompromiss finns inte, den är utesluten!

Influenser av olika slag har så påverkat och transformerat de flesta församlingar att man idag står helst främmande för Guds eget Ord, man värjer sig för Sanningen och döljer sig under förtäckta ursäkter, eftergifter, överseenden, förlåtelser, skäl, förevändningar, undanflykter, och meningar åsikter, uppfattningar, tankar, betydelser, innebörder, bemärkelser, syften, avsikter, vitsar, poänger, yttranden, fraser, perioder, satser.

Det man kallar ”rehabilitering” är en förtäckt New Age hydra som ”kristnats”, här ett exempel på hur man släppt in Satan genom bakdörren under förtäckt namn!

Denna ”mylla”, matjord, röta, ger upphov till ytterligare steg i riktning mot ”en enda enad” världskyrka, med vilddjurets bild som kännemärke!

Det är ett annat slags evangelium, en annan slags ande som behärskar dessa infektiösa samlingar.

Andliga ”upplevelser” är av en annan art, alltför lika, särskilt, mer än nog, till övermått, samma som New Age kulterna!

Man vill genom ”inspiration” förändra gudstjänsten!

Denna trolöshetens ande som förgriper sig på väckelse kristna värderingar, kan inte få nog, den vill dräpa, tillintetgöra, förinta, förgöra, avdagataga, avliva, våldföra sig och antasta varje äkta levande troende!

Genom att utplåna den sanna Guds bilden vill den ”konvertera”, (transformera, ombilda, förvandla, omvandla, överför data (värden) mellan olika format(betydelser), övergå till annan religion) varje fallen själ till att tillbedja vilddjurets bild!

Värden – betydelser, beskaffenheter, utbyten, tal, siffror, vikter, digniteter, förtjänster, betydenheter, halter, värdorganismen, värddjuret, värdväxten, hotellvärden, patronen, hyresvärden, fastighetsägaren, husfadern, värdfolket, arrangören, gästabudsgivaren, föreståndaren.

Format – mått, former, nummer, siffertal, mått, exemplar, programpunkter, stycken, sketcher, scener, uppträdanden, tal, siffra, flisa, fragment, parti, segment, avseende, skådespel, komposition, sammanhållet föremål, helt stycke, helhet, artilleripjäs, enhet, betydelser, skapat, danat, bildat, utformat, framställt, gestaltat, modellerat, stöpt, smitt, drejat, knådat, format, uttryckt, gett form åt, designat, målat, skildrat, beskrivet, grafiskt, ritat, gett tecken, signalerat, signerat, undertecknat, skrivit på, skrivit under, utformat bild.– figur, avbildning, beläte, avbild, gudabild, bildstod, anblick, scen, sceneri, föreställning, vision, idé, inre bild, symbol, metafor, allegori, liknelse, åskådliggörande bild, motsvarighet, like, bildligt uttryck, trop, bildlig figur, poetisk bild, metafor, symbol.

Innebörd – Mening, Betydelse, Andemening, Innehåll, Kontenta, Följd, Räckvidd, Implikation, konsekvens, bibesvär, följdverkningar, konsekvenser, efterverkningar, efterdyningar, återverkningar, påföljder, utgångar, serier, sekvenser, raddor, sviter, påföljder, efterslängar, efterverkningar, återfall, följdsjukdomar, rumssviter, lägenheter, förbindelser, turer, transportmedel, befordringsmedel, följen, hov, sällskap, uppvaktningar, anhang, band, ligor, svansar, fjantar, fjäskar, kråmar sig, gör sig till, bakdelar, slut, ändor, epiloger, avslutningar, ändpunkter, slutstadier, dödar, slutstadium, död, avslutad, slutsåld, förbrukad, använd, utmattad, trött, utbränd, all, till ända, förbi, ändad, tillslut, förslut, stäng, lås, bomma för, kom överens, gör upp, ingå, överenskom, sluta, dra slutsatsen, konkludera, sammanfatta, slut dig till eskorter, sällskap, följen, hirder, horder, flockar, hopar, band, skockar, svärmar, mängder, flyger i svärmar, vänslas, drömmer, fantiserar, konvojer, hedersvakter, skyddsvakter, skyddsföljen, beskydd, bevakningar, uppvaktningar.

The King James Version (Authorized) Leviticus 19:19

Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.

The Complete Jewish Bible Leviticus (Vayikra) 19:19

"'Observe my regulations. "'Don't let your livestock mate with those of another kind, don't sow your field with two different kinds of grain, and don't wear a garment of cloth made with two different kinds of thread.

The King James Version (Authorized) Deuteronomy 22:9

Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds: lest the fruit of thy seed F69 which thou hast sown, and the fruit of thy vineyard, be defiled.
________________________________________
FOOTNOTES:
F69: fruit of thy seed: Heb. fulness of the seed

The Complete Jewish Bible Deuteronomy (D'varim) 22:9

"You are not to sow two kinds of seed between your rows of vines; if you do, both the two harvested crops and the yield from the vines must be forfeited.


Att nämna hur Svensk kristenhet står upp i öronen på avfallet, och låter sig förföras är nödvändigt, då denna trolöshetens ande så förgripit sig och ansatt, nödställt, beträngt, belastad, anbringad, applicerad, attackerat, bestormat, hetsat, satt åt, de flesta idag till oigenkännerlighet.

Trolöshetens – svekets, bedrägeriets, förräderiets, otrohetens, falskhetens, otrogenhetens, -ande, själ, psyke, sinnelag, lynne, hjärtelag, karaktär, sinnesbeskaffenhet, själar, psyken, livskrafter, skaplynnen, gemyt, själsläggningar, naturer, sinnen, personligheter, egenarter, särart, särprägel, karaktär, inre, livsande, livskraft, snille, begåvning, stor personlighet.

(öronklåda - en stark passionerad lust till nyhetens behag, njutningar, tillfredsställelser, tycken, böjelser, tjusningar, gracer, lockelser, täckheter, byster, skulpturer, statyer, bildstoder, monument, gottfinnanden, godtycken, charm,behag, tjusning, lockelse, tjuskraft, grace, dragningskraft, magnetism, attraktiv förmåga,gottfinnande, godtycke, fritt val, eget skön, godtycke, företrädesrätt, förhandsrätt, privilegium, särskild förmån, rättighet, vad som är nytt för dagen)

Se vandel - sätt att leva sitt liv, handlingssätt, uppförande, skick, uppträdande, beteende, sätt, framförande, föreställning, byggande, resande, konstruerande, införande, spelande, geende, visande, demonstrerande, åskådliggörande, ådagaläggande, uppenbarande, manifesterande, instruerande, anvisande, klargörande, markerande, utmärkande, betecknande, bevakande, hållande, antydande, betonande, poängterande, bevisande, levnadssätt.

I sin förvirring, oordning, kaos, villervalla, förbistring, röra, sammanblandning, alteration, oro, utmattning, kraftlöshet, försvagning, kraftuttömning, nedsättning av hållfasthet, återkommande belastning, låter man sig förtjusas och hänföras av all slags väder, vittringar, väderkorn, rymder, vindar, klimat, gaser från magen, uppstötningar!

1Ko 11:29 Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig.
1Ko 11:30 Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.

2Ko 11:1 Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst fördrag med mig.
2Ko 11:2 Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru.

2Ko 11:3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
2Ko 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.


2Ko 11:5 Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga "apostlar".
2Ko 11:6 Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.
2Ko 11:7 Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda?

2Ko 11:8 Andra församlingar plundrade jag, i det jag, för att kunna tjäna eder, tog lön av dem.
2Ko 11:9 Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna, när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta mig därför.

2Ko 11:10 Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.
2Ko 11:11 Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.
2Ko 11:12 Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.

2Ko 11:13 Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Falska – Ogrundade, Oberättigade, Oäkta, Låtsade, Förfalskade, Felaktiga, Oriktiga, Osanna, Trolösa, Svikliga, Lömska, Lögnaktiga, Svekfulla, Opålitliga, Ohederliga, Orena, Missljudande, Disharmoniska, Inte rena, förpesta, vanhelga, besudla, skända, nersmorda, smutsiga, förorenade, grumliga, oklara, bleka, falska, orena, omoraliska, syndfulla, syndiga, oheliga, lastbara, onda, fördärvade, förtappade, gudlösa, irreligiösa, gudsfrånvända, gudsfientliga.

Oredliga- trolösa, bedrägliga, svikliga, illojala, lagkränkande, oärliga, svekfulla, opålitliga, oberäkneliga, förljugna, lögnaktiga, lömska, förrädiska, ombytliga, nyckfulla, växlande, ostadiga, falska, ohederliga.

Överträdare, överträdelse, Försyndelse, Felsteg, Försummelse, underlåtenhet, förbiseende, uraktlåtenhet, misskötsel, vårdslöshet.

2Ko 11:14 Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.

2Ko 11:15 Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.

2Ko 11:16 Åter säger jag: Ingen må mena att jag är en dåre; men om jag vore det, så mån I ändå hålla till godo med mig - låt vara såsom med en dåre - så att ock jag får berömma mig något litet.
2Ko 11:17 Vad jag talar, då jag nu med sådan tillförsikt berömmer mig, det talar jag icke efter Herrens sinne, utan efter dårars sätt.
2Ko 11:18 Då så många berömma sig på köttsligt vis, vill ock jag berömma mig;
2Ko 11:19 I haven ju gärna fördrag med dårar, I som själva ären så kloka.
2Ko 11:20 I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder i ansiktet.
2Ko 11:21 Till vår skam måste jag tillstå att vi för vår del hava "varit för svaga" till sådant. Men eljest, vadhelst andra kunna göra sig stora med, det kan också jag göra mig stor med - om jag nu får tala efter dårars sätt.

2Ko 11:22 Äro de hebréer, så är jag det ock. Äro de israeliter, så är jag det ock. Äro de Abrahams säd, så är jag det ock.
2Ko 11:23 Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer - om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.
2Ko 11:24 Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.
2Ko 11:25 Tre gånger har jag blivit piskad med spön, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på djupa havet.
2Ko 11:26 Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror bland falska bröder -
2Ko 11:27 allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och nakenhet.
2Ko 11:28 Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då jag måste hava omsorg om alla församlingarna.
2Ko 11:29 Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd? -

2Ko 11:30 Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.
2Ko 11:31 Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet att jag icke ljuger.

2Ko 11:32 I Damaskus lät konung Aretas' ståthållare sätta ut vakt vid damaskenernas stad för att gripa mig;
2Ko 11:33 och jag måste i en korg släppas ned genom en öppning på muren och kom så undan hans händer.

That tricky priesthood!

2Ko 11:30
must: 2Co_11:16-18, 2Co_12:1, 2Co_12:11; Pro_25:27, Pro_27:2; Jer_9:23-24
I will: 2Co_12:5-10; Col_1:24

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.
Ord 25:27 Att äta för mycket honung är icke gott, och den som vinner ära får sin ära nagelfaren.
Ord 25:28 Såsom en stad vars murar äro nedbrutna och borta, så är en man som icke kan styra sitt sinne.

Ord 25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring.
Ord 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory.
Ord 25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.

Ord 25:26
Gen_4:8; 1Sa_22:14-18; 2Ch_24:21-22; Mat_23:34-37, Mat_26:69-74; Act_7:52; 1Th_2:15; Rev_17:6

1Kr 28:9 Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

2Kr 7:14 men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.

2Kr 25:15 Då upptändes HERRENS vrede mot Amasja, och han sände till honom en profet; denne sade till honom: "Varför söker du detta folks gudar, som ju icke hava kunnat rädda sitt eget folk ur din hand?"

Job 15:23 Såsom flykting söker han sitt bröd: var är det? Han förnimmer att mörkrets dag är för handen.

Psa 14:2 HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud.
Psa 73:28 Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud; jag söker min tillflykt hos Herren, HERREN, för att kunna förtälja alla dina gärningar.
Psa 119:10 Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.

Ord 1:19 Så går det envar som söker orätt vinning: sin egen herre berövar den livet.

Jes 56:11 Men de hundarna äro ock glupska och kunna ej bliva mätta. Ja, sådana människor äro herdar, dessa som intet kunna förstå! De vilja allasammans vandra sin egen väg; var och en söker sin egen vinning, alla, så många de äro.

Jer 2:33 Huru skickligt går du icke till väga, när du söker älskog! Därför har du ock blivit förfaren på det ondas vägar.
Jer 4:30 Vad vill du göra i din förödelse? Om du än kläder dig i scharlakan, om du än pryder dig med gyllene smycken om du än söker förstora dina ögon genom smink, så gör du dig dock skön förgäves. Dina älskare förakta dig, ja, de stå efter ditt liv.


Jer 38:4 Då sade furstarna till konungen: "Denne man bör dödas, eftersom han gör folket modlöst, både det krigsfolk som ännu är kvar här i staden och jämväl allt det övrig: folket, i det att han talar sådan: ord till dem. Ty denne man söker icke folkets välfärd, utan dess olycka.

Hes 22:30 Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, på det att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen.
Hes 26:21 Jag skall låta dig taga en ande med förskräckelse, så att man aldrig i evighet skall finna dig, huru man än söker efter dig, säger Herren, HERREN.

Hab 2:9 Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus, för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld!

Luk 11:24 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han icke finner någon, säger han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.'

1Ko 4:2 Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen.

Mat 13:45 Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker efter goda pärlor;
Luk 15:8 Eller om en kvinna har tio silverpenningar, och hon tappar bort en av dem, tänder hon icke då upp ljus och sopar huset och söker noga, till dess hon finner den?

Gal 1:10 Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att "vara människor till behag"? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare.

1Pe 5:8 Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.
Fridshälsningar Leif Berg©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter