torsdag 7 januari 2010

Den ekumeniska kullerbyttan i EFK
Den ekumeniska kullerbyttan i EFK

Här ser vi exempel på motsägelsefulla påståenden, hur man blandar om korten och växlar märken med statskyrkan med dess hedniska kult-religion.

Efk är kopplad (förbunden, förenad) med och har flertal relationer (samband, förhållanden, förbindelser, gemenskaper) med den ekumeniska rörelsen.

Ett besök i dessa ”frikyrkor” visar hur man alltmer adopterat den hedniska kulten inom statskyrkoväsendet, man anskaffar en präst, har ett altare med symboler, tänder ljus, och formar ”gudstjänsten” efter den liturgi (ritual, kult) som är förhärskande i den katolska(allmänna, universella) moderkyrkan!

I artikeln nedan läser vi hur man formulerar en diplomatisk, smidig, förslagen, taktisk, försiktig, diskret, "soppa” eller röra för att senare slå fast sina grundsatser, principer, grunder, regler, rättesnören, maximer: Vi har relationer och kopplingar till Svenska kyrkan på flera olika plan, allt från ekumeniska forum till personliga vänskapsrelationer och så kommer det vara i fortsättningen.

Det blir som man säger, eller Gud lät dem få vad de begärde!

Ekumenik, karismatisk förnyelse från Vatikanstaten och katolsk villfarelselära har satt djupa spår i den s.k. ”frikyrkliga” myllan.

Nu predikar man ett annat evangelium, frälsningslära!

Trots att Bibeln så kraftigt varnar för denna rörelse så låter man sig gå allt längre och djupare in i dess villfarelse, det påminner exempelvis om Israel i öknen då de krävde en annan gud, ledare och ville vända tillbaka till Egyptens mörker!

När ska den Svenska kristenheten vakna upp och gå ut ifrån dessa skökor?

Med ett besynnerligt, illustert, påstående om att Moni växlar spår uttalar sig EFK:s ledning i frågan på ett förbryllande sätt.

Moni har gått vägen från Örebro Missionsskola till pastor i Immanuelskyrkan Örebro (plantskolor) där hon enligt eget uttalande mognat fram till att bli statskyrkopräst och nu tar steget ”fullt ut” och blir ordinerad av den hedniska kyrkoformen som är full av irrläror, inte enbart med en magisk dopsyn utan också oblatguden med prästernas förmåga att framkalla Kristus var gång de förmedlar vinet och brödet, samt alla de andra mångfaldiga ockulta och bibelstridiga läror exempelvis påvens ofelbarhet etc. som enligt Bibeln står för Anti-kristendom, skökokristendom. Upp 17-19.

EFk själva nu fullvärdiga (mogna) medlemmar i det ekumeniska samgåendet tillsammans med Pingst ffs har undertecknat avtal för ett koopererande och bedriver nu styvnackat ett ”migrationsprogram” som ska ”fördjupa” samgåendet.

Själva bedriver de redan ett fördjupat samarbete med skökomodern, och med diplomati, underhandlingskonst och språkförvirring i sätet har de satt båten i sjön och förlist, lidit skeppsbrott, gått till botten, gått under.

Andra ”trosförkunnare” likt Ulf Ekman och andra frontfigurer tävlar om gunsten och som gått samma väg (ekumenik) bedriver en kampanj för återgående till katolsk/ekumeniskt avfall och söndring, har med sin av Vatikanens karismatiska ockulta rörelse luckrat upp och förvirrat många i Sverige till att sätta tro till lögn och dragit liktäcket, mörker över sig.

Mörker – Skymningar, Nätter, Brister på ljus, Okunnigheter, Oupplystheter, Ovissheter, Mörker, Hopplösheter, Dunkel, Natt, Skymning, Frånvaro av ljus, Brist på ljus, Barbari, Hopplöst tillstånd, Hopplöshet, Pessimism, Ovisshet, Mörker.


Upp 18:1 Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.
Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.
Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."
Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.
Upp 18:5 Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.

1Ko 6:15 Veten I icke att edra kroppar äro Kristi lemmar? Skall jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det!
1Ko 6:16 Veten I då icke att den som håller sig till en sköka, han bliver en kropp med henne? Det heter ju: "De tu skola varda ett kött."
1Ko 6:17 Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom.
1Ko 6:18 Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.
1Ko 6:19 Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?
1Ko 6:20 I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

2Ko 6:14 Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
2Ko 6:15 Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?
2Ko 6:16 Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk."
2Ko 6:17 Alltså: "Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder
2Ko 6:18 och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

VWS

2Ko 6:14
Unequally yoked
(ἑτεροζυγοῦντες)

Only here in the New Testament. Not in classical Greek, nor in Septuagint, though the kindred adjective ἑτερόζυγος of a diverse kind, occurs Lev_19:19. Unequally gives an ambiguous sense.

3Mo 19:19 Mina stadgar skolen I hålla: Du skall icke låta två slags djur av din boskap para sig med varandra; din åker skall du icke beså med två slags säd; en klädnad av två olika slags garn får icke komma på dig.

It is not inequality, but difference in kind, as is shown by the succeeding words. The suggestion was doubtless due to the prohibition in Deu_22:9, against yoking together two different animals. The reference is general, covering all forms of intimacy with the heathen, and not limited to marriage or to idol feasts. The different shades of fellowship expressed by five different words in this and the two following verses are to be noted.

5Mo 22:9 Du skall icke, för att få två slags skörd i din vingård, så säd däri, på det att icke alltsammans, både vad du har sått och vad själva vingården avkastar, må hemfalla till helgedomen.

Fellowship (μετοχὴ)

Only here in the New Testament. The kindred verb μετέχω to be partaker is found only in Paul's epistles and in Hebrews: μέτοχος partner, partaker, only in Hebrews and Luk_5:7. Having part with is the corresponding English expression.

Righteousness - unrighteousness (δικαιοσύνη - ἀνομίᾳ)

Lit., what sharing is there unto righteousness and lawlessness? Δικαιοσύνῃ righteousness, though the distinctively Pauline sense of righteousness by faith underlies it, is used in the general sense of rightness according to God's standard.

See lawlessness – anarchy, disorder, chaos, mayhem, lack of control, excess, immoderation, abandon, lack of responsibility, free-for-all, riot, scuffle, commotion, brawl, set-to, knuckle down, get on with it, put your shoulder to the wheel, apply yourself, get your head down, set to, brouhaha, ruckus, rumpus, confusion, commotion, to-do, uproar.

Communion (κοινωνία)
See on Luk_5:10; see on Act_2:42.


Kyrkan – domen, huven, kupolen, katedralen, domkyrkan, stiftskyrkan, straffet, straffdomen, eftermälet, kritiken, omdömet, bedömningen, domslutet, domstolsbeslutet, utslaget, beslutet, domen, avgörandet, registreringen, visarutslaget, resultatet, moget, blomstrande, fördelat, utslaget, besegrat, knockat, uträknat, nedslaget, eliminerat,utelämnat, dödat, likviderat, avlägsnat, utgallrat, rensat bort, tagit bort, strukit, uteslutit, avskilt, avskiljt, utelämnat, lämnat åsido, bortsett från, dödat, gjort slut på, satt ur spel, likviderat, utslaget, uteslutet...

Inlagt av Leif Berg©™

Från Hemmets Vän

Moni Höglund växlar spår - blir präst i Svenska Kyrkan

VECKANS NUMMER Publicerad: 2010-01-07 Som tonåring hade Moni Höglund bestämt sig att absolut inte gå den kristna vägen, som hon var uppväxt med. Men ett sommarläger ändrade allt. Hon ville vara solidarisk med en tjejkompis, som ville ha en tältkamrat under detta läger. Tre år senare började hon som evangelist inom dåvarande Örebromissionen och utbildade sig sedan till pastor på Missionsskolan i Örebro. Nu växlar Moni spår och studerar till präst i Svenska kyrkan.

Moni har under åren varit barn- och ungdomspastor, församlingsföreståndare, ägnat sig åt själavård, gjort och gjort ett 30-tal tv-gudstjänster i studio, som fick ett mycket positivt mottagande.

Tankarna om att studera till präst i Svenska kyrkan har funnits sedan tidigt 1990-tal, kanske rent av från första pastorstjänsten 1983, då hon gärna ville bygga broar till bygdens folk på bruksorten Regna Igelfors.

Lyssnande medmänniska

Vårt samtal, som utspinner sig kring spårväxlingen från EFK till Svenska kyrkan, kommer in på dopsynen, debatten om att viga homosexuella, samt inte minst kallelsen att vara en bärare av de goda nyheterna, en lyssnare och medmänniska mitt ute i samhället.

Men allt började med det där sommarlägret hon egentligen inte alls skulle varit med på, men som stakade ut hennes livsväg åt ett helt annat håll än hon som tonåring tänkt sig.

– Jag växte upp en mil nedanför Hjortkvarn i en by med tre hus. Pappa var lantbrukare och morfar var med och byggde kapellet, där mina föräldrar var aktiva och där känslan bara fanns att ”man skulle gå i kyrkan mycket”, berättar hon.
Läs mer i Hemmets Vän nr 1 – 2010

EFK

http://www.efk.se/viewNews.do?NewsID=0103

2009-06-26

Under ett år framöver kommer Moni läsa in de kurser som krävs för att bli vigd till präst. Samtal om hennes val att bli präst och de teologiska och ideologiska frågor som uppkommer, har förts både med biskopen i Strängnäs stift och ledningen för Evangeliska frikyrkan.

-Kyrkosynen och dopsynen är två av de stor teologiska skillnaderna mellan samfunden. I dopet tror jag alltid Gud verkar, man blir döpt till Kristus och blir en del av kyrkan. I det har jag en mer sakramental syn på dopet än den traditionellt frikyrkliga synen. Därför har det inte heller varit något konstigt för mig att ta emot dem som är barndöpta i en församling med baptistisk dopsyn. För oavsett när man blir döpt så är efterföljelse, lärjungaskapet som är det viktiga.

-Även synen på vad som utgör församlingen skiljer sig åt mellan samfunden. Jag tror på en öppen församling, öppnare än vad vi praktiserat med hjälp av matrikeln. Och det har jag redan försökt praktisera under min tid som pastor i Immanuelskyrkan i Örebro. Människor är på väg mot Kristus, men deras väg ser olika ut, de passar inta alltid in i den ordning vi sätter upp. Jag har kommit fram till att jag kan stå för Svenska kyrkans ordning och jag tror att det passar väl med det jag brinner för och vill arbeta med.

Evangeliska frikyrkans presidie (president ?) och missionsledning är insatta i Monis ställningstagande. Först och främst beklagar vi att Moni ska sluta sin tjänst inom EFK, säger Anders Blåberg, Missionsdirektor. Vi mister en duglig och uppskattat ledare som har stort förtroende inom rörelsen. Vi respekterar hennes beslut och önskar henne Guds välsignelse i nya tjänster.

Att gå från en baptistisk rörelse till Svenska kyrkan är ett stort steg, både teologiskt, och "kulturellt", och vi har i stort sett ingen erfarenhet av att medarbetare inom EFK har gått den vägen.

-Jag ser det givetvis som problematiskt att växla spår, fortsätter Anders. Tydliga skillnader ifråga om synen på församling, dopet och ämbete finns där. Samtidigt innehåller Svenska kyrkan i sig flera olika schatteringar, från mer evangelikala och karismatiska delar, där vi känner oss hemma, till mer liberala fållor som vi är mycket tveksamma till.

Vi har relationer och kopplingar till Svenska kyrkan på flera olika plan, allt från ekumeniska forum till personliga vänskapsrelationer och så kommer det vara i fortsättningen.

http://www.ekumenia.fi/opillinen_vuorovaikutus/asiakirjoja_-_documents/charta_oecumenica/charta_oecumenica_pa_svenska/
Sveriges Kristna råd – medlemslista!
http://www.skr.org/faktaomskr/medlemskyrkor.4.95ef17103e1e03476800020359.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evangeliska_Frikyrkan
http://www.tidenstecken.se/radslag-2006.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik

Charta Oecumenica är inte från Gud se http://www.tidenstecken.se/charta.htm

Nedan ser vi att EFK och Pingst ffs ingått som fullvärdiga medlemmar i den ekumeniska "migrationen", vem och vad som står för inriktningen och denna svekpolitik kan varje Bibeltroende förstå!

SKRs årsmöte: EFK och Pingst välkomnade som nya medlemmar

Två nya medlemskyrkor, ett policydokument om migration, beslut om verksamhetsinriktning för de närmaste åren och en kvinna i SKRs presidium för första gången på tio år. Det var några av resultaten av Sveriges Kristna Råds årsmöte i Betlehemskyrkan i Göteborg 25-26 april 2007.

egen notering:
SE Migration -folkförflyttning, flyttning, transport, flyttlass, flytt, rymt, smitet, försvunnet, flyktat, dunstat, undvikt, undflytt, förgånget, förflutet, förlidet, tagit till flykten, sprungit sin väg, rymt, smitit, försvunnit, flyktat, dunstat, sjappat, undvikit, undvikt, undflytt, förgått, förflutit, förlidit, gått till ända, upphört, tagit slut, lyktat, slocknat, falnat, dött bort, tilländalupit, tilländalöpt, gått till ända, upphört, trutit, sinat, fattats, börjat ta slut, varit på upphällningen, tystnat, upphört, dött bort, upphört, stoppat, utgått, tilländalupit, tilländalöpt, avstannat, gått över, förfallit, upphört, ändat!

EFK och Pingst - ffs nya medlemmar

Efter att ha varit observatörer i SKR under många år valde Evangeliska Frikyrkan och Pingst - Fria församlingar i samverkan att söka medlemskap i SKR.

Rådsförsamlingen antog de nya medlemmarna med ett ljudligt ja och hälsade dem med en applåd.

EFKs missionsdirektor Anders Blåberg och Pingst - ffs föreståndare Sten-Gunnar Hedin representerade de nya medlemmarna på mötet.

I och med de nya medlemmarna har SKR nått en viktig milstolpe i arbetet för kristen enhet i Sverige. I Sveriges Kristna Råd finns nu så gott som alla kristna traditioner och samfund representerade. Kvar som observatör finns endast Adventistsamfundet.

Karin Wiborn ny i SKRs presidium

Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn valdes av årsmötet till ny ledamot i SKRs presidium. Hon representerar där frikyrkofamiljen och ersätter Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Karin Wiborn blir den första kvinnan i presidiet på omkring tio år. Tidigare har Birgit Karlsson, dåvarande missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet, varit med i presidiet.
SKRs presidium består i övrigt av Anders Arborelius, biskop i Stockholms Katolska Stift, F. Tikhon Lundell, präst i Serbiska ortodoxa kyrkan, och Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Ärkebiskop Anders Wejryd ny ordförande i Sveriges Kristna Råd

Vid styrelsens konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet valdes Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd till ny ordförande efter Anders Arborelius. Ordförandeskapet i rådet cirkulerar årsvis inom SKRs presidium.

"Detta vill vi - kyrkorna och migrationsfrågorna"

Årsmötet fattade beslut om uppföljning av Påskuppropet genom policydokumentet "Detta vill vi - kyrkorna och migrationsfrågorna". SKRs arbetsgrupp för migration och integration har utarbetat dokumentet, som innan det förelades årsmötet också bearbetats av styrelsen och gått på remiss till SKRs medlemskyrkor. Detta vill vi ska ligga till grund för bl a kyrkornas lokala kontakter med myndigheter, opinionsarbete och utbildning.

I dokumentet skriver SKR: "Vi vill på olika sätt fortsätta att arbeta för ett välkomnande och inkluderande samhälle. Och vi vill fortsätta att på ett kritiskt och konstruktivt sätt granska lagstiftning, politisk och juridisk praxis och myndigheternas arbete inom migrationspolitikens område. Detta dokument är ett uttryck för denna vår ambition."

"Detta vill vi" finns på www.skr.org/migration

SKRs idégrund och verksamhetsinriktning 2008-2011

SKR kommer de närmaste åren att ha som tema att "Lära känna varandra på djupet - för att världen skall tro och leva".

Temat uttrycks i den idégrund och verksamhetsinriktning för 2008-2011 som årsmötet fattat beslut om. I en koncentrerad text lyfter SKR fram enhetsarbetets grundförutsättningar och SKRs specifika uppgift. Omvärldens utmaningar och de frågor SKR ska prioritera under 2008-2011 beskrivs. Dessutom kommer fokus att ligga på ytterligare fördjupade relationer som en nödvändig förutsättning för att SKR ska fungera. I presentationen av dokumentet sade bl a ärkebiskop Anders Wejryd att det var viktigt att inte vika för de svåra frågor som genom tiderna verkat splittrande inom kyrkorna.

I behandlingen av dokumentet framfördes från nätverket Sveriges Kristna Ungdomsrörelser (SKUR) att barns och ungdomars perspektiv tydligare borde finnas prioriterat. Årsmötet fattade beslut om ett tillägg om detta. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt inom kort på www.skr.org

Gudstjänster och mötesplatser

Dokument och beslut i all ära, men minst lika viktigt under ett årsmöte i SKR är de personliga möten, samtal runt kaffebord, seminarier och gudstjänster som äger rum. Årsmötet innehöll i år seminarier om det europeiska allkristna mötet i Sibiu i höst, samverkansprocesser mellan SKR och Svenska missionsrådet, kyrkorna och migrationsfrågorna, samt om kyrkornas arbete kring handikapp och funktionshinder. Gudstjänster firades i olika kyrkliga traditioner i både Betlehemskyrkan och Göteborgs domkyrka.
Carl-Johan Friman

http://www.skr.org/arkiv/notisarkiv/skrsarsmoteefkochpingstvalkomnadesomnyamedlemmar.5.4b231cd511170eec10e800054958.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter