tisdag 17 mars 2009

Ekumenik, sammansmältning, Myntväxling, Karisma!

Kyrklig marknadsföring
Ekumenisk sammansmältning!

Det är besynnerligt med vilka metoder man försöker ”sälja” evangeliet!
Genom raffinerade färsäljningsmetoder, vill man försäkra sig om en god ekonomi. Man vänder sig till bidrag från statskassan, välavlönade medlemmar, och ”företagare” med avsikt att sälja ”varan”, som om den blivit ersatt med ett annat innehåll!

Profitering och profanering går hand i hand.
Detta är den profithungriga skaran av lycksökare som hänger sig åt penningdyrkan!
Om man sedan adderar tiondegivandet till det hela, så har man formeln klar! Sedan späder man på med fler raffinerade metoder att locka pengar ur folk, löftesoffer, gåvooffer, tackoffer, och allt handlar om pengar, vad kommer sedan, det katolska avlatsbrevet!?

Ord 11:1 Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.
Ord 11:3 De redligas ostrafflighet vägleder dem, men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.
Ord 11:4 Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.
Ord 11:5 Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn, men genom sin ogudaktighet faller den ogudaktige.

Ord 11:6 De redligas rättfärdighet räddar dem, men de trolösa fångas genom sin egen lystnad.
Ord 11:7 När en ogudaktig dör, varder hans hopp om intet; ja, ondskans väntan bliver om intet.
Ord 11:8 Den rättfärdige räddas ur nöden, och den ogudaktige får träda i hans ställe.
Ord 11:9 Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.

Ord 11:9 With the mouth a hypocrite corrupteth his friend, And by knowledge the righteous are drawn out.

Mouth - the mouth (as the means of blowing), whether literally or figuratively (particularly speech); specifically edge, portion or side; adverbially (with preposition) according to: - accord (-ing as, -ing to), after, appointment, assent, collar, command (-ment), X eat, edge, end, entry, + file, hole, X in, mind, mouth, part, portion, X (should) say (-ing), sentence, skirt, sound, speech, X spoken, talk, tenor, X to, + two-edged, wish, word.
A primitive root; to puff, that is, blow away: - scatter into corners.

Hypocrite -soiled (that is, with sin), impious: - hypocrite (-ical). A primitive root; to soil, especially in a moral sense: - corrupt, defile, X greatly, pollute, profane.

A hypocrite –man-made, imitation, artificial, put on, natural, inborn, instinctive, learned, physical, biological, environmental, ecological, geographical, geological, raw, crude, organic, biological birth, charlatan, fraud, impostor, fake, fraud, swindler, con, quack, counterfeit, pretender,imitation, copy, fabricate, imitate, simulate, copy, reproduction, con artist, sham, deception, scam, con, scheme, swindle, racket, hoax, deceit, snake oil, smoke and mirrors, fake, counterfeit, imitation, sham, wooden nickel, original impostor, fraud plant, sow, transplant, place in the ground, factory, works, workshop, yard, fix, stand, set, deposit, lodge, place, sham, charlatan, hoaxer, swindler, cheat, fake, sham, phony, fraudster.

Two-faced, twin, double, half, in half, twofold, twice over, two times, lookalike, doppelganger, clone, alter ego, spitting image, stand-in, magnify, double up, expand, bend, fold, bend in two, bend in half, bend over, fold up, mirror image, different, pair, link, join, match, associate, relate to, dual, double, twofold, paired, balancing, opposite, matching, corresponding, conflicting, contradictory, differing, reverse, contrary, opposed, parallel, contrary, reverse, converse, the other extreme, parallel, similar, dissimilar, unlike, congruence, counterpart, opposite, foil, opposite number, uniform, rival.

Synonyms - irreligious, irreverent, disrespectful, wicked, sacrilegious, religious, self-righteous, self-opinionated, overconfident, full of yourself, sanctimonious, holier-than-thou, superior, better, greater, bigger, higher, more, finer, advanced, improved, enhanced, a cut above, inferior, untouchable, best quality, first-class, expert, upper, higher, over, above, arrogant, haughty, condescending, disdainful, patronizing, supercilious, stuck-up, aloof, aristocratic, pompous, snooty, self-important, self-effacing, boss, manager, chief, elder, better, senior, director, supervisor, leader, inferior leader, substandard, mediocre, goody-goody, superior, self-satisfied, self-important, pompous, haughty, hoity-toity, snooty, haughty, arrogant, snobbish, proud, disdainful, down-to-earth, disrespectful, blasphemous, sacrilegious, irreverent, sinful, wicked, immoral.

Corrupteth -A primitive root; to decay, that is, (causatively) ruin (literally or figuratively): - batter, cast off, corrupt (-er, thing), destroy (-er, -uction), lose, mar, perish, spill, spoiler, X utterly, waste (-r).

His friend - an associate (more or less close): - brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, X (an-) other. A primitive root; to tend a flock, that is, pasture it; intransitively to graze (literally or figuratively); generally to rule; by extension to associate with (as a friend): - X break, companion, keep company with, devour, eat up, evil entreat, feed, use as a friend, make friendship with, herdman, keep [sheep] (-er), pastor, + shearing house, shepherd, wander, waste.

By knowledge
A primitive root; to know (properly to ascertain by seeing); used in a great variety of senses, figuratively, literally, euphemistically and inferentially (including observation, care, recognition; and causatively instruction, designation, punishment, etc.): - acknowledge, acquaintance (-ted with), advise, answer, appoint, assuredly, be aware, [un-] awares, can [-not], certainly, for a certainty, comprehend, consider, X could they, cunning, declare, be diligent, (can, cause to) discern, discover, endued with, familiar friend, famous, feel, can have, be [ig-] norant, instruct, kinsfolk, kinsman, (cause to, let, make) know, (come to give, have, take) knowledge, have [knowledge], (be, make, make to be, make self) known, + be learned, + lie by man, mark, perceive, privy to, X prognosticator, regard, have respect, skilful, shew, can (man of) skill, be sure, of a surety, teach, (can) tell, understand, have [understanding], X will be, wist, wit, wot.

By knowledge- understanding, comprehension, realization, skill, information, facts, wisdom, learning, education, intelligence, letter, script, words, inscription, dedication, devotion, perseverance, loyalty, message.

Righteous: just: - just, lawful, righteous (man).
A primitive root; to be (causatively make) right (in a moral or forensic sense): - cleanse, clear self, (be, do) just (-ice, -ify, -ify self), (be, turn to) righteous (-ness).

The righteous – just, upright, blameless, honest, faithful, truthful, sincere, straightforward, direct, open, trustworthy, upright.

Are drawn, shall be delivered, A primitive root; to pull off; hence (intensively) to strip, (reflexively) to depart; by implication to deliver, equip (for fight); present, strengthen: - arm (self), (go, ready) armed (X man, soldier), deliver, draw out, make fat, loose, (ready) prepared, put off, take away, withdraw self.

Are drawn – withdraw, take out, draw, represent, tie, fasten, secure, fix, join, bring together, bond, connection, relation, join.

Out – Away, Made known, Hidden, Unavailable, Conscious, Unfashionable, Old-fashioned, up to date, brand new, untouched, unused, unhurt, intact, unharmed, undamaged, safe and sound, unscathed, unaffected, unmoved, unimpressed, unconcerned, Prevented, Legitimate, lawful, rightful, legal, genuine, justifiable, valid, reasonable, acceptable, justifiable, logical, valid, fine, sensible, acceptable, agree to, approve, sanction, give approval to, measure action, the lot.


Ord 11:10 När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.
Ord 11:11 Genom de redligas välsignelse varder en stad upphöjd, men genom de ogudaktigas mun brytes den ned.
Ord 11:18 Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.
Ord 11:19 Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död.
Ord 11:20 En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.
Ord 11:21 De onda bliva förvisso icke ostraffade, men de rättfärdigas avkomma får gå fri.
Ord 11:23 Vad de rättfärdiga önska får i allo en god fullbordan, men vad de ogudaktiga kunna hoppas är vrede.

Ord 11:24 Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.
Ord 11:25 Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.
Ord 11:26 Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket, den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse.
Ord 11:27 Den som vinnlägger sig om vad gott är, han strävar efter nåd, men den son söker vad ont är, över honom kommer ock ont.
Ord 11:28 Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska likasom löv.
Ord 11:29 Den som drager olycka över sitt hus, han får vind till arvedel, och den oförnuftige bliver träl åt den som har ett vist hjärta.

Ord 11:30 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.
Ord 11:31 Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!

Mammons trälar, mammons tempel! Ingen kan tjäna två Herrar! Tempel prostitution!
Kärleken (Förälskelsen, Svärmerit, Böjelsen, Passionen, Hågen, Lusten, Tillbedjan, Dyrkan,) till Penningen, står tillsammans med girighet som ju är avgudadyrkan: hedendomen, bilddyrkan, idolatrien, avguderiet, hednisk religion, hednisk tro.

Man slå mynt om troheten! Man myntar nya intryck!


Myntar – skapar, formar, hittar på, tillverkar, myntar, uppfinner, tänker ut, diktar upp, fantiserar ihop, uppdiktar, tar sig för, ägnar sig åt, en förfalskad, förvänd lojalitet, hängivenhet, solidaritet!

Man har förväxlat, bytt ut, ersatt, sammanblandat! Blivit Ljum! SE Laodicea!

Paulus lär oss att vara tillfreds med om vi har föda och kläder, att inte gå utöver vad skriften lär!
Jesus undervisar om samma sak!


Mat 23:23 Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

Luk 11:42 Men ve eder, I fariséer, som given tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och på kärleken till Gud! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

Luk 18:9 Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga, under det att de föraktade andra:
Luk 18:10 "Två män gingo upp i helgedomen för att bedja; den ene var en farisé och den andre en publikan.
Luk 18:11 Fariséen trädde fram och bad så för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag icke är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller såsom denne publikan.
Luk 18:12 Jag fastar två gånger i veckan; jag giver tionde av allt vad jag förvärvar.'
Luk 18:13 Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' -
Luk 18:14 Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd."
Luk 18:15 Man bar fram till honom också späda barn, för att han skulle röra vid dem; men när hans lärjungar sågo detta, visade de bort dem.
Luk 18:16 Då kallade Jesus barnen till sig, i det han sade: "Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.
Luk 18:17 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin."

Heb 7:8 Och medan det här är dödliga människor som taga tionde, är det där en som får det vittnesbördet att han förbliver levande.

Med penningen följer rosten som ett vittnesbörd därpå: det bär förgängelsens stämpel, och får obönhörligt skörda de egna gärningarnas frukt, värdet sjunker och räkenskapen går ej ihop, man tvingas till att skära ned, oftast på det väsentligaste, för att senare tvingas till sammanslagningar av oanade konsekvenser!

Nu gäller det att frisera de nya metoderna med att man plötsligt blivit mer kärleksfull, tolerant, vidsynt o.s.v. många ber om förlåtelse för ”sina felsteg” man vill ha saker ogjorda, tvätta av sig, en slags botgörelse, men faran är stor att nu går man i allians med krafter som man inte själv längre kan styra!

Friförsamlingssynen som predikades i pingströrelsen begynnelse har nu på många håll övergetts, och man är nu mogen för sammanslagningar som aldrig skulle vara möjliga då när man fortfarande stod fast på Ordet fasta grund!

I pingstens begynnelse lät man sig ej lockas eller tjusas, inte ens av trollkarlar(något stort) som ville köpa den Helige Andes gåva fick utrymme, de blev avslöjade, tillrättavisade, och fick ingen del i det som här förkunnades!
Idag har man blandat in politik, artisteri, festivaler, och kända talare från alla hörn! Man vill göra evangeliet tilltalande, attraktivt!


Man lägger därtill DEN VÄMJELIGA PERSONKULTEN, ledar – typer, förmågor, som florerar vilt särskilt ibland kyrk - troende, religiöst samfund, karismatiker, och andra nypåfunna rörelser!
Man bildar kulter kring personer!
Man gör sina Antagande, förmodanden, menande, tyckande, och frågar över huvud taget inte efter bibelns rätta grund! Man är bara rörande överens! En märklig sammanslutning!

KARISMA: personlig utstrålning, charm, magnetism, lockelse, attraktiv förmåga, hypnotism, stark dragningskraft, förmåga att dra till sig järnföremål, tjuskraft, lockelse, förtrollning, fascination, gudomlig kraft glamour, charm, trollglans, nimbus, tjusning, förtrollning, dragningskraft, trollmakt, trollkraft, magisk kraft.

Den karismatiska rörelsen har i förstone sina rötter i katolicismen, oas rörelsen, svenska kyrkan, och olika pingstsammanslutningar!

Att fånga ungdomarnas intresse har varit kännetecknande, då man ännu inte hunnit rotat sig i tron och fortfarande är sökandes!


Jesu främsta, största motståndare var ju de som bedrev tempelboleri, översteprästerna, de lagkloka, fariséerna, hycklarna!
Jesus benämnde dem vid dess rätta namn: djävulens avföda! Medans de själva berömde sig av att ha Abraham till sin fader och att inte leva i äktenskapsbrott, eller att vara oäktingar: bastarder, korsningsprodukter, hybrider, blandformer, blandningar, mellanformer, sammanblandningar, mixer, hopgyttringar, konglomerat, röror, mellantingar, halvsanningar.

Det nya mottot synes vara: All things catholic, common!

Catholic – general, universal, worldwide, widespread, total, entire, complete, familiar, regular, rare, frequent, ordinary, widespread, everyday, usual, customary, familiar, normal, nothing special, ordinary, unexceptional, conventional, regular, extraordinary, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective, private, personal, hush-hush, secretive, secret, concealed, privileged, restricted, erratic, bloody, red, pink, underdone, strange, outlandish, out of the ordinary, astonishing, perplexing, foreign, alien, unfamiliar, unknown, mysterious, different, new novel, romance, saga, fable, work of fiction, story, tale, rumor, word, gossip, report, hearsay, buzz, scoop, lie, fib, untruth, falsehood, fabrication, unexpected, bizarre, weird, astonishing, surprising, odd, remarkable, great, wonderful, lie down, stretch out, slouch, laze, loll, be positioned, be arranged, be placed, be situated, sit, rest, remain, rest, stay, stop , keep , tell untruths, perjure yourself, fib, tell stories, untruth, fib, story, tall tale, propaganda, misinformation, party line, cant, half truths, untruth, hypocrisy, insincerity, false piety, humbug, lip service, jargon, lingo, slang, argot, etc.

Common – Universal, Total, Entire, Complete, Extraordinary, Strange, Bizarre, Weird, Great, illustrious, celebrated, remarkable, talented skillful, exalted, cool, awful, terrible, horrible, absolute, utter, complete, downright, intense, profound, extreme, countless, inordinate, prodigious, excessive, boundless, unlimited, pronounced, abundant, critical, momentous, significant, important, major, weighty, serious, unimportant, trivial trifling irrelevant, immaterial, Shared, Mutual, Joint, Public, For all, Communal, Collective, combined, cooperative, united, co-op, farm, enclave, closed society, pen, cage, enclosure, hutch, hut, house, mutual society, friendly society, collective, cooperative!

Kristus har kommit i skymundan, för att säga avskuren! Se Galatebrevet! Hebreerbrevet!

Jesus säger ju själv att mitt rike inte är av denna världen!

Judas förrädaren sålde sin själ för trettio silverpenningar! Lots – själarna!
Ananias och Saphira ljög inför församlingen och den Helige Ande!
Församlingsbröderna hade styrka nog att bära dem ut, efter att de blivit rätt dömda av den Helige Ande!

Judarna på Jesu tid hade gjort om bönehuset till en marknadsplats, med penningväxlare och duvomånglare gjort det till en rövarkula, en anstalt för tempelrånare, avgudadyrkare! Jesus drev ut dem!

Nu har man övergett den vägen!
Man vandra likt hedningarna!
Boningshuset har blivit en rövarkula, en skådeplats, ett tillhåll för onda andar och demoners läror!
Istället för den grundfasta tro som kännetecknar en levande församling, råder där en förvirringens och oordningens ande, man står rådlös!
Man bäddar åt sig i dödsriket, fängelsehålan, bostaden, kaserngården, somnar in i den djupaste dvalan, för att aldrig mer vakna upp!
Ja kanske inte än, men de är lagda på sjukbädden!
Satan kommer smygande, steg för steg, lite här lite där och plötsligt kommer fördärvet över dem!

Upp 2:18 Och skriv till Tyatiras församlings ängel: "Så säger Guds Son, han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna glänsande malm:
Upp 2:19 Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag vet huru du har tjänat och varit ståndaktig, och huru dina sista gärningar äro flera än dina första.
Upp 2:20 Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jesabel - hon som säger sig vara en profetissa och uppträder såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avgudaoffer.
Upp 2:21 Jag har givit henne tid till bättring, men hon vill icke göra bättring och upphöra med sin otukt.
Upp 2:22 Se, jag vill lägga henne ned på sjuksängen; och över dem som med henne begå äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda, såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes gärningar.
Upp 2:23 Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.
Upp 2:24 Men till eder, I andra som bon i Tyatira, till eder alla som icke haven denna lära, då I ju icke "haven lärt känna djupheterna", såsom de säga - ja, Satans djupheter! - till eder säger jag: Jag lägger icke på eder någon ny börda;
Upp 2:25 hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.
Upp 2:26 Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.
Upp 2:27 och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar lerkärl,
Upp 2:28 såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall giva honom morgonstjärnan.
Upp 2:29 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna."

Babel – förbistring!
Förvirring, oreda, villervalla, kaos, röra, oordning, kaos, anarki, upplösning, ogenomskådlig komplexitet, oförutsägbarhet, ovisshet, dunkel, oklarhet, suddighet, dunkelhet, farhåga, tvivel, betänklighet, misstanke, mörker, ovisshet, risk, fara, vågspel, vågstycke, våda, osäkerhet, tvivelsmål, osäkerhet, tvivel, undran, nyfikenhet, villervalla, sammanblandning, röra, bestörtning, alteration, häpenhet, oro, själsfrånvaro, blandning, förening, hopplock, mix, hopgyttring, konglomerat, röra, mischmasch, förvirring, röra, förväxling, förblandning, misstag, missförstånd, kontamination, hopblandning, synkretism, sammanjämkning, ömsesidiga eftergifter, kompromiss, jämkning, sammanblandning, sammansmältning!

Jer 51:1 Så säger HERREN: Se, jag skall uppväcka mot Babel och mot Leb-Kamais inbyggare en fördärvares ande.
Jer 51:2 Och jag skall sända främlingar mot Babel, och de skola kasta det med kastskovlar och ödelägga dess land. Ja, från alla sidor skola de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:3 Skyttar skola spänna sina bågar mot dem som där spänna båge, och mot dem som där yvas i pansar. Skonen icke dess unga män, given hela dess här till spillo.
Jer 51:4 Dödsslagna män skola då falla i kaldéernas land och genomborrade man på dess gator.
Jer 51:5 Ty Israel och Juda äro icke änkor som hava blivit övergivna av sin Gud, av HERREN Sebaot, därför att deras land var fullt av skuld mot Israels Helige.
Jer 51:6 Flyn ut ur Babel; må var och en söka rädda sitt liv, så att I icke förgås genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort.
Jer 51:7 Babel var i HERRENS hand en gyllene kalk som gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drucko folken, och så blevo folken såsom vanvettiga.

Jer 51:8 Men plötsligt är nu Babel fallet och krossat. Jämren eder över henne, hämten balsam för hennes plåga, om hon till äventyrs kan helas.
Jer 51:9 "Ja, vi hava sökt hela Babel, men hon har icke kunnat helas; låt oss lämna henne och gå var och en till sitt land. Ty hennes straffdom räcker upp till himmelen och når allt upp till skyarna.
Jer 51:10 HERREN har låtit vår rätt gå fram; kom, låt oss förtälja i Sion HERRENS, vår Guds, verk."
Jer 51:11 Vässen pilarna, fatten sköldarna. HERREN har uppväckt de mediska konungarnas ande; ty hans tankar äro vända mot Babel till att fördärva det. Ja, HERRENS hämnd är här, hämnden för hans tempel.
Jer 51:12 Resen upp ett baner mot Babels murar, hållen sträng vakt, ställen ut väktare, läggen bakhåll; ty HERREN har fattat sitt beslut, och han gör vad han har talat mot Babels invånare.
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, din ände har nu kommit, din vinningslystnads mått är fyllt.

Jer 51:14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: sannerligen, om jag än har uppfyllt dig med människor så talrika som gräshoppor, så skall man dock få upphäva skördeskri över dig.
Jer 51:15 Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.
Jer 51:16 När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända; han låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum.
Jer 51:17 Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten, ty deras gjutna beläten äro lögn, och ingen ande är i dem.
Jer 51:18 De äro fåfänglighet, en tillverkning att le åt; när hemsökelsen kommer över dem, måste de förgås.

Jer 51:19 Men sådan är icke han som är Jakobs del; nej, det är han som har skapat allt, och särskilt sin arvedels stam. HERREN Sebaot är hans namn.
Jer 51:20 Du var min hammare, mitt stridsvapen; med dig krossade jag folk, med dig fördärvade jag riken.
Jer 51:21 Med dig krossade jag häst och ryttare; med dig krossade jag vagn och körsven.
Jer 51:22 Med dig krossade jag man och kvinna; med dig krossade jag gammal och ung; med dig krossade jag yngling och jungfru.
Jer 51:23 Med dig krossade jag herden och hans hjord; med dig krossade jag åkermannen och hans oxpar; med dig krossade jag ståthållare och landshövding.
Jer 51:24 Men nu skall jag vedergälla Babel och alla Kaldeens inbyggare allt det onda som de hava förövat mot Sion, inför edra ögon, säger HERREN.
Jer 51:25 Se, jag skall vända mig mot dig, du fördärvets berg, säger HERREN, du som fördärvade hela jorden; och jag skall uträcka min hand mot dig och vältra dig ned från klipporna och göra dig till ett förbränt berg,
Jer 51:26 så att man icke av dig skall kunna taga vare sig hörnsten eller grundsten, utan du skall bliva en ödemark för evärdlig tid, säger HERREN.

Jer 51:27 Resen upp ett baner på jorden, stöten i basun ibland folken, invigen folk till strid mot det, båden upp mot det riken, både Ararats, Minnis och Askenas', tillsätten hövdingar mot det, dragen ditupp med hästar som likna borstiga gräshoppor.
Jer 51:28 Invigen folk till strid mot det: Mediens konungar, dess ståthållare och alla dess landshövdingar, och hela det land som lyder under deras välde.
Jer 51:29 Då darrar jorden och bävar, ty nu fullbordas vad HERREN tänkte mot Babel: att han ville göra Babels land till en ödemark, där ingen skulle bo.
Jer 51:30 Babels hjältar upphöra att strida, de sitta stilla i sina fästen; deras styrka har försvunnit, de hava blivit såsom kvinnor. Man har tänt eld på dess boningar; dess bommar äro sönderbrutna.
Jer 51:31 Löparna löpa mot varandra, den ene budbäraren korsar den andres väg, med bud till konungen i Babel om att hela hans stad år intagen,
Jer 51:32 att vadställena äro besatta och dammarna förbrända i eld och krigsmännen gripna av skräck.
Jer 51:33 Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Dottern Babel är såsom en tröskplats, när man just har trampat till den; ännu en liten tid, och skördetiden kommer för henne.
Jer 51:34 Uppätit mig och förgjort mig har han, Nebukadressar, konungen i Babel. Han har gjort mig till ett tomt kärl; lik en drake har han uppslukat mig, han har fyllt sin buk med mina läckerheter och drivit mig bort.
Jer 51:35 "Den orätt mig har skett och det som har vederfarits mitt kött, det komme över Babel", så må Sions invånare säga; och "Mitt blod komme över Kaldeens inbyggare", så må Jerusalem säga.

Jer 51:36 Därför säger HERREN så: Se, jag skall utföra din sak och utkräva din hämnd. Jag skall låta dess hav sina bort och dess brunn uttorka,
Jer 51:37 och Babel skall bliva en stenhop, en boning för schakaler, ett föremål för häpnad och begabberi, så att ingen kan bo där.
Jer 51:38 Alla ryta de nu såsom lejon; de skria såsom lejonungar.
Jer 51:39 Men när de äro som mest upptända, skall jag tillreda åt dem ett gästabud; jag skall göra dem druckna, så att de jubla. Så skola de somna in i en evig sömn, ur vilken de aldrig skola uppvakna, säger HERREN.

Jer 51:40 Jag skall föra dem ned till att slaktas såsom lamm, likasom vädurar och bockar.
Jer 51:41 Huru har icke Sesak blivit intaget och hon som var hela jordens berömmelse erövrad! Huru har icke Babel blivit ett föremål för häpnad bland folken!
Jer 51:42 Havet steg upp över Babel; av dess brusande böljor blev det övertäckt.
Jer 51:43 Så blev av dess städer en ödemark, ett torrt land och en hedmark, ett land där ingen bor, och där intet människobarn går fram.
Jer 51:44 Ja, jag skall hemsöka Bel i Babel och taga ut ur hans gap vad han har slukat; och folken skola icke mer strömma till honom. Babels murar skola ock falla.
Jer 51:45 Dragen ut därifrån, mitt folk; må var och en söka rädda sitt liv undan HERRENS vredes glöd.
Jer 51:46 Varen icke försagda i edra hjärtan, och frukten icke för de olycksbud som höras i landet, om än ett olycksbud kommer det ena året och sedan nästa år ett nytt olycksbud, och om än våld råder på jorden och härskare står mot härskare.
Jer 51:47 Se, därför skola dagar komma, då jag skall hemsöka Babels beläten, och då hela dess land skall stå med skam och alla skola falla slagna därinne.
Jer 51:48 Då skola himmel och jord jubla över Babel, de och allt vad i dem är, då nu förhärjarna komma över det norrifrån, säger HERREN.

Jer 51:49 Ja, I slagna av Israel, också Babel måste falla, likasom för Babel människor föllo slagna över hela jorden.
Jer 51:50 I som haven lyckats rädda eder undan svärdet, gån åstad, stannen icke. Kommen ihåg HERREN, i fjärran land, och tänken på Jerusalem.
Jer 51:51 Vi stå här med skam, ja vi måste höra smädelse; blygsel höljer vårt ansikte, ty främlingar hava kastat sig över vad heligt som fanns i HERRENS hus.
Jer 51:52 Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då jag skall hemsöka dess beläten, och då slagna män skola jämra sig i hela dess land.
Jer 51:53 Om Babel än stege upp till himmelen, och om det gjorde sin befästning än så hög och stark så skulle dock förhärjare ifrån mig komma över det, säger HERREN.
Jer 51:54 Klagorop höras från Babel, och stort brak från kaldéernas land.
Jer 51:55 Ty HERREN förhärjar Babel och gör slut på det stora larmet därinne. Och deras böljor brusa såsom stora vatten; dånet av dem ljuder högt.
Jer 51:56 Ty över det, över Babel, kommer en förhärjare, och dess hjältar tagas till fånga, deras bågar brytas sönder. Se, HERREN är en vedergällningens Gud; han lönar till fullo.
Jer 51:57 Ja, jag skall göra dess furstar druckna, så ock dess visa män, dess ståthållare, dess landshövdingar och dess hjältar, och de skola somna in i en evig sömn, ur vilken de aldrig skola uppvakna, säger konungen, han vilkens namn är HERREN Sebaot.
Jer 51:58 Så säger HERREN Sebaot: Det vida Babels murar skola i grund omstörtas, och dess höga portar skola brännas upp i eld. Så möda sig folken för det som skall bliva till intet, och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall förbrännas av elden.
Jer 51:59 Detta är vad profeten Jeremia bjöd Seraja, son till Neria, son till Mahaseja, när denne begav sig till Babel med Sidkia, Juda konung, i hans fjärde regeringsår. Seraja var nämligen den som hade bestyret med lägerplatserna.
Jer 51:60 Och Jeremia tecknade i en och samma bok upp alla de olyckor som skulle komma över Babel, allt detta som nu är skrivet om Babel.
Jer 51:61 Jeremia sade till Seraja: "När du kommer till Babel, så se till, att du läser upp allt detta.
Jer 51:62 Och du skall säga: 'HERRE, du har själv talat om denna ort att du vill fördärva den, så att ingen mer skall bo där, varken någon människa eller något djur; ty den skall vara en ödemark för evärdlig tid.'
Jer 51:63 Och när du har läst upp boken till slut, så bind en sten vid den och kasta den ut i Frat,
Jer 51:64 och säg: 'På detta sätt skall Babel sjunka ned och icke mer komma upp, för den olyckas skull som jag skall låta komma över det, mitt under deras ävlan.'" Så långt Jeremias ord.

Fridshälsningar Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter