lördag 14 april 2012

Frikyrkor i kris!


Frikyrkor i kris!Skiljelinjen (röset, skogsråt, skogsrået, gnomen levnadsregeln, tänkespråket, sentensen, häxan, sierskan, spåkvinnan, maran, haggan) inom frikyrkan!?

se http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=304832

citat:
"I både frikyrkor och Svenska kyrkan finns en kris som främst har att göra med den inre sekulariseringen, menar Roine Swensson i en replik till Siewert Öholm.

Vi behöver både den helige Andes hjälp och varandras stöd. Vi har olika styrkor och svagheter inom våra olika kyrkotraditioner. Låt oss ta vara på det bästa hos varandra, men också lära oss av varandras svagheter, brister och misstag.

Vi behöver en kombination av helighet och folklighet, ordning och frihet, planering och spontanitet, det himmelska och det vardagliga, det övernaturliga och det naturliga, det enkla evangeliserande budskapet och den djupare bibelundervisningen och lärjungaträningen. Om Sverige skall beröras av evangelium så behövs såväl frikyrkorna som Svenska kyrkan. 

Låt oss berika och komplettera varandra!"

Roine Swensson, pastor och resande förkunnare

slut citat.
Här ser vi prov på karismatisk "förnyelse"?
Andens enhet i centrum under den Nordiska karismatiska konferensen
Skrivet av: Bengt Malmgren on 2010-11-02 


28-31 oktober ägde den Nordiska karismatiska konferensen i Stockholm rum arrangerad av KKS i samverkan med Stockholms katolska stift och S:ta Clara kyrkas vänner. Den ägde rum i S:ta Eugenia katolska kyrka och S:ta Clara kyrka, men för de olika seminarierna fick man även låna lokaler från Frälsningsarméns citykår och Citykyrkan.
Ett femtiotal personer, de flesta från Sverige, men även från Finland, Norge och Island hade föranmält sig till konferensen, men kvällsmötena samlade många fler. I avslutningsmötet i S:ta Clara på söndagseftermiddagen deltog uppemot 400 personer, och i S:ta Eugenia på fredagkvällen var 120 personer och kring 200 på lördagskvällen. Det märktes tydligt att behovet av förbön var stort, för många personer, majoriteten av deltagarna, kom fram för att ta emot förbön under kvällsmötena.  
I mässan på fredagskvällen med biskop Anders Arborelius och den påvlige nuntien, hans excellens ärkebiskop Emil Paul Tscherrig framförde nuntien personliga hälsningar från påve Benedikt XVI och betonade flera gånger att påven och biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som ett viktigt bidrag till Kyrkans förnyelse.

Den karismatiska förnyelsen berikar Kyrkan med öppenheten för en mer personlig gudstro, karismatiska nådegåvor och ekumenisk gemenskap i Anden. Karismatiska förnyelsen är inte till för sig själv enl. f Wilfried Brieven, en av konferensens talare, den har som yttersta mål att avskaffa sig själv och uppgå i Kyrkan som helhet. Förnyelsens uppdrag är att föra fram den personliga pingsten "dopet i den helige Ande" (jfr Apg) som något som Kyrkan behöver.

Ekumenik och enhet var ett annat tema under konferensen. Charles Whitehead redogjorde för de ekumeniska principer som finns i ett av Katolska kyrkans grunddokument angående ekumeniken: EncyklikanUt unum sint av Johannes Paulus II. Där fastslås att Katolska kyrkan erkänner andra kristna som bröder och systrar i tron, att vi alla är förenade i en och samma kropp genom dopet och att katoliker skall be, diskutera och samtala, studera och praktiskt samarbeta med kristna från andra samfund.

Talare från flera samfund var inbjudna. Inga Pagreus från S:ta Clara kyrka talade om diakonalt arbete i Stockholms city. Pastor Ulf Ekman från Livets ord framförde en inspirerande förkunnelse om det personliga livet i den helige Ande på söndagseftermiddagen, och tidigare under konferensen hade han berättat om sitt samarbete med Charles Whitehead där bl.a.pastorer från Livets Ord träffat personer från ICCRS i Rom och haft ett utbyte, bl.a.  att man direkt i anslutning till de historiska platserna studerat kyrohistorien.

Svar:
Gal 6:7 Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.

Gal 6:8 Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

Job 31:40 Då må törne växa upp för vete, och ogräs i stället för korn. Slut på Jobs tal.
Pro 24:31 Och se, den var alldeles full av ogräs, dess mark var övertäckt av nässlor, och dess stenmur låg nedriven.
Mat 13:25 men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.
Mat 13:27 Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: 'Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs?

Mat 13:28 Han svarade dem: 'En ovän har gjort detta.'
ovän
G2190
echthros
From a primary word echthō (to hate); hateful (passively odious, or actively hostile); usually as a noun, an adversary (especially Satan): - enemy, foe.

Mat 13:28  And he said to them, an enemy, a man did this. And the  manservants said to him, Do you want then having gone forth we gather them?

Mat 13:29  And he said, No, lest gathering the tares you should root out together with them the grain.

And the manservants said to him, Do you want then having gone forth we gather them?

having gone - no longer present in a place, no longer existing, or all used, all gone, spent, finished, consumed, depleted, drained, exhausted, absent, away, left, disappeared, moved out, departed, vanished, dead, deceased, disappeared, left, moved out, departed, vanished, not here, spent, used up, finished, consumed, dead, deceased, passed away, passed on, no more, go, 

gone forth - not here, departed, late, delayed, belated, put off, deferred, postponed, after everything else, in the nick of time, after everyone else, much-lamented, late lamented, howling, cry, crying, lamentation, weeping, dirge, funeral song, elegy, poem, composition, speech, work of art, concerto, symphony, opus, masterpiece, sonata, work, arrangement, organization, constitution, makeup, structure, framework, frame, scaffold, skeleton, support, construction, structure, background, structure, basis, context, outline, agenda, milieu, perspective, environment, background, locale conditions, set surroundings, environment, milieu, backdrop setting, upbringing circumstances, personal history, family, social class, credentials, qualifications, education, training, experience, identification, ID, permit, passport, authorization, diploma, recommendation, qualifications, testimonial, certificate, circumstance, situation, requiem, funeral hymn, hymn, chant, mantra, tune, hymn, song, sing, recite, intone, repeat, vocalize, lament, mournful song, sad song, sad music, slow music, funeral song, expression of grief, moved out, left, disappeared, vanished, spent, used up, finished, consumed, dead, deceased, passed away, passed on, no more, go, out, onward, onwards, beyond, past, over and done, elapsed, gone, forgotten, ancient history, forward, forwards, ahead, frontwards,
Alltså ska vi blanda dem tillsammans? eller ha gemenskap med dem?
blanda dem tillsammans - tillsätt, rör ihop, mixa, mäng, späd ut, blanda, förväxla, uppblanda, inblanda, bemäng, bemänga, tillsätta, röra ihop, mixa, mänga, späda ut, ihop, gemensamt, i samarbete, tillsamman, i sällskap, sammanlagt, totalt, sammanlagt, hopräknat, helt, enhetligt, helgjutet, restlöst, totaliter, inalles, tillhopa,

eller ha gemenskap med dem - samhörighet, gemensamhet, samfälldhet, samband, beröring, förbindelse, samvaro, sällskap, krets, samfund, sammanslutningar, sällskap, societeter, ordnar, akademier, föreningar, gemenskaper, församlingar, kyrkor,

G4862sunA primary preposition denoting union; with or together (but much closer than G3326 or G3844), that is, by association, companionship, process, resemblance, possession, instrumentality, addition, etc.: - beside, with. In compounds it has similar applications, including completeness.

(LITV)  But the hireling, not even being a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and forsakes the sheep and flees. And the wolf seizes them, and scatters the sheep.

(Bibeln)  Men den som är lejd och icke är herden själv, när han, den som fåren icke tillhöra, ser ulven komma, då övergiver han fåren och flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem.

hireling - legohjon, mutkolv,girig, mutbar,

korrupt, korrumperad, ohederlig, oärlig, fal, besticklig, fördärvad, vanställd, förvanskad, mutad, bestucken,


see hire-ling
-ling  suffix indicating "person or thing of a specific kind or origin;" in masculine nouns also "son of" (cf. farthing, atheling, O.E. horing "adulterer, fornicator").  

Norse, where it commonly was used as a diminutive suffix, especially in words designating the young of animals (e.g. gæslingr "gosling"). Thus it is possible that the diminutive use that developed in Middle English is from Old Norse.Hireling

HI'RELING, n. One who is hired, or who serves for wages.

1. A mercenary; a prostitute.

-- interested only in the money or other personal advantages that you can get from something, acquisitive, greedy, grasping, avaricious, covetous, venal, corruptible, corrupt, lawless, amoral, crooked, decadent, degenerate, corrupt, --

HI'RELING, a. Serving for wages; venal; mercenary; employed for money or other compensation.

A tedious crew

Of hireling mourners.

Nave

Hireling

Not to be oppressed
Mal 3:5
See Servant

ISBE

Hireling
hı̄r´ling (שׂכיר, sākhı̄r): Occurs only 6 times in the Old Testament, and uniformly means a laborer for a wage. In Job_7:1 f there is reference to the hireling's anxiety for the close of the day. In Isa_16:14 and Isa_21:16 the length of the years of a hireling is referred to, probably because of the accuracy with which they were determined by the employer and the employee. Malachi (Mal_3:5) speaks of the oppression of the hireling in his wages, probably by the smallness of the wage or by in some way defrauding him of part of it.
In the New Testament the word “hireling” (μισθωτός, misthōtós) occurs only in Joh_10:12 f, where his neglect of the sheep is contrasted unfavorably with the care and courage of the shepherd who owns the sheep, who leads them to pasture and lays down his life for their protection from danger and death.

Easton

Hireling
A labourer employed on hire for a limited time (Job_7:1; Job_14:6; Mar_1:20). His wages were paid as soon as his work was over (Lev_19:13). In the time of our Lord a day's wage was a “penny” (q.v.) i.e., a Roman denarius (Mat_20:1-14).


gosling

gunsel
1914, Amer.Eng., from hobo slang, "a catamite;" specifically "a young male kept as a sexual companion, especially by an older tramp," from Yiddish genzel, from Ger. Gänslein "gosling, young goose." The secondary, non-sexual meaning "young hoodlum" seems to be entirely traceable to Dashiell Hammett, who sneaked it into "The Maltese Falcon" (1929) while warring with his editor over the book's racy language.

 "Another thing," Spade repeated, glaring at the boy: "Keep that gunsel away from me while you're making up your mind. I'll kill him."

see also a chasseur - betjänt, piccolo, jägare, trapper, fångstman, förföljare, flickjägare, stalkare - someone who prowls or sneaks about; usually with unlawful intentions, kommandosoldat, alpjägare, jägarsoldat, fältjägare,På sådd kommer skörd!

Luk 6:48 Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.
Luk 6:49 Men den som hör och icke gör, han är lik en man som byggde ett hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman, och det husets fall blev stort."
Jer 18:12 Men de skola svara: "Du mödar dig förgäves. Vi vilja följa vara egna tankar och göra var och er efter sitt onda hjärtas hårdhet.
Jer 46:11 Drag upp till Gilead och hämta balsam, du jungfru dotter Egypten. Men förgäves skaffar du dig läkemedel i mängd; du kan icke bliva helad.

Lagen om sådd och skörd är avgörande, grunden som består, eller säden som kvävs, eller saknar rot, fler orsaker finns att nämna ex. den blandade säden, den mixade hopen, ändetidens förförelser och svekfullhet mot Guds Ord och den allt mer ljumma-mixade, sammanblandade, förväxlade, utbytta, ersatta förkunnelsen, och sammanblandningar som pågår med hednisk- religion, mystikläror, falsk ekumenism, det är med en trolöshetens och falskhetens ande som man manipulerar de svaga församlingarna till att avfalla från den uppriktiga troheten i Kristus!

Då lär fallet bli stort!

Det är hög tid att se om sitt hus!

”Artisteri har ersatt helighet”

Därför lämnar Siewert Öholm Missions-kyrkan och begär inträde i Svenska kyrkan
Publicerad: 2012-04-04 03:00 | Uppdaterad: 2012-04-12 15:28
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=304514

"Jag lämnar nu min gamla föreningskyrka, Svenska Missionskyrkan, och begär inträde i Svenska kyrkan. Jag har tagit ett beslut att jag vill tillhöra den ännu lite imaginära ´Troendekyrkan´."
Det skriver tv-profilen Siewert Öholm, som här ger en analys av frikyrklighetens bakgrund, utveckling och framtid - och sin egen förhoppning att Svenska kyrkan ska bli de engagerade troendes nya samfund i Sverige.
Redan på förmiddagen den 2 januari 1952 stod min far, baptistpastorn, på pastorsexpeditionen i Ramsele för att begära sitt utträde ur Svenska kyrkan. Den nya religionsfrihetslagen hade gjort det möjligt och som minderårig sveptes jag helt ofrivilligt med i uttåget. Pastorn och kyrkoherden var goda vänner, de till och med bytte predikstol ibland, men den religiösa integriteten och den frikyrkliga stoltheten och visionen krävde en markering och ett medvetet förhållningssätt till andra kristna samfund. Statskyrkan var just Statskyrka, ofri och bitvis "oevangelisk". Frikyrkan var Kallelsen och Missionsbefallningen.

Någon månad senare döptes jag, genom nedsänkning, av min far, baptistpastorn, i samma dopgrav där han hade döpt sina egna föräldrar och i kapellet som hade tillkommit efter att hans mormor på 1860-talet varit med om att mot konventikelplakat och vanära grunda den nya församlingen. Där skulle ingen stat blanda sig i tron och där skulle evangeliet förkunnas rent och fritt. Jag var engagerad. Jag var baptist i ung övertygelse. Vi var bara hundratjugofem baptister i Ramsele. Men i hela världen var vi flera hundra miljoner. Jag var en del av Frikyrkan med betoning på fri, men också lite på "kyrkan". Jag hatade redan då det slarvigt nedvärderande uttrycket "frireligiösa".

Jag trodde att jag skulle bli missionär i Indien, eller pastor i Sverige. Jag var dedicerad till Rörelsen. Men verkligheten utanför knackade på. Jag blev först folkskollärare några år på 1960-talet, för att sedan bli tv-producent, programledare och journalist. Jag behöll ändå det märkliga, men osynliga nätverk som byggts upp i flera generationer av folkrörelseengagerade, antingen det gällde frikyrka, nykterhetsrörelse eller till och med facklig rörelse.
I den här tiden fick jag extremt stora möjligheter som tv-journalist och programskapare. På det personliga planet fanns alla mina andliga erfarenheter kvar, men nästan på gränsen till journalistisk yrkesskada behandlade jag däremot min egen tro som något jag skulle betrakta utifrån och ha ett journalistiskt och kritiskt förhållningssätt till.

I den offentliga debatten efter vänstervågens 1970-tal blev religion alltmer ifrågasatt eller marginaliserad. Avfolkningen av kyrkorna trummades ut som fakta och frikyrkan blev allt mer osynlig.

Min journalistiska slutsats, både tidigare på 1970-talet och in i 2000-talet blev att med program och i debatter i någon mån påvisa att religionen är större i människors liv än den offentliga bilden ger sken av. Mellan 1973 och 1983 producerade jag sångprogrammet "Hela kyrkan sjunger" från Umeå med min personliga ideologiska motivering att public service-tv skulle stå för "tele" så fick kyrkan klara "visionen". Jag har genom åren antagligen producerat fler tv-gudstjänster än någon annan i bolaget, och verkat i en tid då religion fanns med i målskrivningar och förutsättningar för SVT som public servicebolag.
Givetvis har jag påverkats av allt detta i min personliga tro och övertygelse. Jag har kunnat följa statskyrka och frikyrka under 60 år både som privatperson och som yrkesman. Jag har sett svängningarna i Svenska kyrkan, alla dess strider och alla dess teologiska bubblor, kulminerande i K G Hammars tid som ärkebiskop. I dag är Svenska kyrkan en frikyrka bland andra, men med många "kyrkotraditioner" inom sina ramar. Jag har samtidigt sett frikyrkan dra åt minst två håll, kanske tre.

De gamla "torra" samfunden Missionsförbundet, Baptistsamfundet, (ej att förväxla med Örebromissionen-EFK) och Metodisterna är en strömning. På ett nästan raffinerat sätt har deras ledningar satt sin ära i att tränga bort den genuina fromheten markerad på västkusten och i Småland till förmån för ett så kallat samhällsengagemang som gärna skulle ligga så långt bort som möjligt i världen men inte i socialt och medmänskligt engagemang i närområdet. De är stagnationssamfund och försöker rädda sig själva med fusioner. Mycket ärlighet och äkthet finns trots detta ändå kvar bland rötterna och fotfolket.

Den andra strömningen är utvecklingen inom Pingströrelsen, i EFK och i Alliansmissionen. Upplevelsefromheten finns fortfarande kvar som kärna, men alla tre slits av olika trender och försök att förnya sig och nå ut. Oftast utan synliga resultat.

En belysande bild är när jag för inte så länge sedan bad en taxichaufför, medelålders och infödd stockholmare, köra mig från Stockholms Central till Filadelfiakyrkan. Han hade ingen aning om var den låg. Församlingsledningen i Filadelfia tycks vilja lösa det problemet med att inhysa diverse sekulära musikaler och rockgalor i kyrkan vid Rörstrand. Även om dagens föreståndare har goda intentioner och ett brett teologiskt undervisningsprogram, förefaller det genuint frikyrkliga självförtroendet i kallelse och uppdrag svikta.
EFK fortsätter att vara två organismer i en. Ledningen är lite snobbigt intellektuell med många idéer och aktiviteter, väl samhällsanpassade, medan gräsrötterna ute i de olika församlingarna har svårt att hänga med. Teologiska högskolan är bara ett exempel nära denna snobbism. Den mer provinsiella Alliansmissionen tar det lugnt och är bra på att vara stillsam föreningskyrka på småländska höglandet. 

Den tredje och färskaste frikyrkliga strömningen är Trosrörelsens etablering och stabilisering. Livets ord uppstod som en naturlig "andlig protest" mot en frikyrka och allmän kristenhet i Sverige som alltmer ifrågasatte bibeltro och personliga andliga erfarenheter.

---

(Mitt inlägg:

I Sven Lidmans bok Resan till domen, kan vi läsa om den inre maktkampen inom den svenska pingströrelsen, därifrån urartar pingströrelsen till att bli en splittrad gemenskap, och resan gick åt olika väderstreck, genom diffusa ledare som kämpade om positioner och ärebetygelser lät  man sig inympas alltmer åt katolsk mystiklära och satte rodret åt Rom.

Krisen blev akut och man startade sammanslagningar av alla slag. Det kallades "tillväxt".
 
Den inbrytande karismatiska röran, kaoset har vänt upp och ner på allt, förblandat och förväxlat, ersatt och bytt ut den ursprungliga pingst-väckelsen, därigenom har man   åstadkommit förvillelser och återtåg till katolsk hednisk mystik religion. Där är man idag.


Nu har man bildat samfund med anslutning till den ekumeniska rörelsen, något som var otänkbart för några årtionden sedan.


Där står Ulf Ekman i spetsen inom Livets ords rörelsen.)

---

Ulf Ekman gjorde en hel del övertramp och sa saker som han senare ångrat. Men han såg det de andra kyrkorna inte ville se, att de stelnat och inte längre attraherade människors längtan efter andliga, personliga erfarenheter. Tomrummet låg öppet och Livets ord blev en förebild inte minst för en del stagnerande och förstelnade pingstförsamlingar. Några har utvecklats till "Livets ord light".
Samtidigt med den här enkelt skissade utvecklingen i Frikyrkan, finns en tydlig andlig väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Den har funnits länge med inomkyrkliga och fromma EFS, men tycks ha grenats ut . Tydligast har det märkts efter den så kallade Nattvardsväckelsen för ett par-tre decennier sedan, som i dag ser ut att ha blivit flera inomkyrkliga rörelser.
Oas-rörelsen är en, med nära relationer till Frikyrkan, och med den personliga omvändelsen som centralt budskap. S:ta Clara kyrka i Stockholm har blivit förebild för en annan och starkt social strömning i Svenska kyrkan. Här finns förkunnelse om helande för både utslagna människor och sjuka kroppar.
Nattvardsväckelsen lever också kvar och förnyad i vad som i dag närmast är en liturgisk väckelse, där liturgin blir trons ryggrad i stället för ett dött staket, i Svenska kyrkan. Mest profilerad i den utvecklingen är prästen och teologen Bo Brander.

Om än amatörmässigt och grovhugget tycker jag att den här analysen visar på en stark brytningstid för religionens och kristendomens uttryck i Sverige. Frikyrkan kämpar ofta krampaktigt för sin existens. I en del församlingar har det inneburit att man rensat ut orglar och nattvardsbord till förmån för trumset och lovsångsteam. Performens och artisteri har ersatt helighet och tjänande. Andlig substans i sånger och tal har fått vika för banalitet och traditionsförakt.
Svenska kyrkan är minst sagt komplicerad i alla sina variationer från nymoderna new age-experiment till djupaste andlig kristen identitet. Jag tycker mig där också kunna spåra en dragning mot den Jesusförkunnelse som, märkligt nog för oss gamla frikyrkliga, de senaste påvarna Johannes Paulus och Benedikt initierat.

I grunden ser jag två ganska tydliga spår för den kristna utvecklingen i Sverige. Det ena är den "relik och kulturtraditionsbevarande kyrkan" med ett efterhand utdöende prästerskap av förvaltare och tjänstemän varav allt fler är tjänstekvinnor. Religionssynkretismen är här en påtaglig ingrediens.
Det andra spåret är en "Troendekyrka", en levande trosgemskap som byggs av människor från de gamla frikyrkosamfunden liksom från Svenska kyrkan och från stora delar av den Svenska Katolska kyrkan. Katolske biskop Anders Aborelius och journalisten Marcus Birro är bra person-exempel.
Det är i den här krysspunkten som jag tagit ett beslut att jag vill tillhöra den ännu lite imaginära "Troendekyrkan". Jag gör det genom att lämna min gamla föreningsfrikyrka, Svenska missionskyrkan, och begära inträde i Svenska kyrkan med sina "många rum". Jag har just blivit välkomnad, trots att jag uppriktigt berättat att jag är döpt till Kristus i god baptistisk tradition. Lite motvilligt men också lite spännande känner jag för min nya kyrkotillhörighet. Men jag vill "höra hemma".

Jag ser i framtidens kyrkostrukturer något som mer kommer att handla om medveten tro och överlåtelse. I den analysen utgör dagens andliga "retroströmningar" inom Svenska kyrkan viktiga delar för mitt beslut. De handlar för mig om att hitta tillbaka till både trons ideologiska och historiska rötter. Den apostoliska och kyrkohistoriska förankringen, helt enkelt. De strömmarna motsvaras egentligen inte av liknande medvetenhet eller engagemang hos någon frikyrka.
redtro-  
prefix meaning "backwards, behind," from L. retro (prep.) "backward, back, behind," probably originally the ablative form of *reteros, based on re- "back." Common in combinations in post-classical Latin.
retrospektiv - tillbakablickande, återblickande, nostalgiskt,
andliga retro strömningar - läger, sängar, bäddar, sidor, fraktioner, partier, församlingar, bivack, inkvartering, förläggning, viste, lair, cover, den , the habitation of wild animals, stånd  (jakt), kula, håla  (zoologi), gömställe, lya  (zoologi), viste  (zoologi) riktning, rörelse, tendens, trend, ideologi, lära, strömrörelse, strömmande, see retro, camp, campy, providing sophisticated amusement by virtue of having artificially (and vulgarly) mannered or banal or sentimental qualities, "they played up the silliness of their roles for camp effect", 
gammaldags, camp, a place with tents or other shelters for people such as soldiers or prisoners to live in, a group of people within a larger group who have the same ideas or support the same person, a style of art or entertainment that deliberately does not follow traditional ideas about what is considered good in order to produce a humorous effect, in order to attract attention, prison, group with shared beliefs, site, campsite, campground, encampment, base camp. holiday camp, campsite, go camping, camp out,  group, faction, clique, followers, supporters, cohorts,  go camping, site, campsite, campground, encampment, base camp, camp out, sleep outdoors, faction, party, splinter group, bloc, division,
Fakta:
 Siewert Öholm

  Född 7 augusti 1939 i Husby, Hedemora kommun, son till en baptistpastor.

  Har arbetat som journalist, programledare i tv och tv-producent. Han producerade bland annat allsångsprogrammet "Hela kyrkan sjunger" 1973-1983. Han har varit programledare i långkörare som "Kvällsöppet", "Nattcafé" och "Svar direkt".

  Efter åren på SVT har han bland varit redaktör på Dagen och Världen idag. En kort tid var han chef för den kristna tv-kanalen Värdikanalen i Oslo.
Siewert öholm
redaktionendagen.se

------------

Pingströrelsens historia har förbleknat.
Från att varit en pingstpionjär i början, då man lämnade falsk religion, hyckleri, förställdhet, surdegsreligion, mänskliga traditioner, läror, människoverk, bröt upp från den sekulariserade kristendoms kulturen,  byggde sin tro på Guds ofelbara Ord, och aldrig sammanjämkade sig med världen, osv.  har andra och tredje generationens "arvtagare" gjort sig en estrad, och blivit estradörer, scenunderhållare, idag bevittnar vi hur man transformerat, omformat, omvandlat, ombildat, församlingar till ekumeniska, karismatiska röror, oordningar, gyttringar, villervallor, förvirringar, oredor, blandningar, kompotter, mixer, mixar, hopkok, smeter, grötar, sörjor.
Nu har sådden i köttet satt sina spår, avvikelserna från den första troheten står som spön i backen, den ena efter den andra famlar i mörker och vet ej vart man går, okunnigheten är stor, man gör sig uppfinningar och metoder som alltmer för samlingarna längre bort och skapar främlingskap, förvirring, kaos, oordning, man ser nu alltmer hur man vandrar som fiender till Kristi kors.

Man har vänt kappan efter vinden.

Väckelsen som man längtade efter eller som man levde i har sedan länge slocknat ut!
Den har ersatts av attraktioner, ett slags rollspel med tomt innehåll, det är skyar för vinden., bortblåsta och utslocknade stjärnor som irrar omkring i mörkret! De lovar dem framgång, men är idel tomma skyar.
Det är Satan som sått ogräset och det har fått växa till sig vilt, ohämmat, nu skördar man vad man har sått. De olika sammanslagningarna och influenserna som stormar in i församlingslivet ödelägger Tron, uppriktigheten, troheten i Kristus, man blir en kropp med en sköka.  Nu idkar man skökoreligion.
Man har blivit "vän" med allt och alla, och vill ha gemenskap "över gränserna" se rågångarna,   och blir alltmer inympad av främmande gods, läror. Så formas, skapas, bildas, gestaltas, modelleras, utformas, framställas, uttrycks, en annan slags kristendomstyp.
2Sa_23:6  But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands:

(ASV)  But the ungodly shall be all of them as thorns to be thrust away, Because they cannot be taken with the hand;

(BBE)  But the evil-doers, all of them, will be like thorns to be pushed away, because they may not be gripped in the hand:

(Bibeln)  Men de onda äro allasammans lika bortkastade törnen, som man ej vill taga i med handen.

(Bishops)  But the vngodly man, shall be as a thorne cleane pluckt vp, which can not be taken with handes:

(Brenton)  All these are as a thorn thrust forth, for they shall not be taken with the hand,

(Darby)  But the sons of Belial are all of them as thorns thrust away, Because they cannot be taken with hands;

(DRB)  But transgressors shall all of them be plucked up as thorns: which are not taken away with hands.


(LITV)  As to the ungodly, all of them shall be as a thorn driven away; for they cannot be taken by the hand;

(SFB)  Men de onda är alla lika bortkastade törnen, som man ej kan ta i med handen.

(Webster)  But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands:

(YLT)  As to the worthless--As a thorn driven away are all of them, For--not by hand are they taken;

2Ch 13:7  And there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tenderhearted, and could not withstand them.
2 Chronicles 13:7

(ABP+)  AndG2532 there gathered togetherG4863 withG4314 himG1473 [2menG435 1mischievous],G3061 sonsG5207 of lawbreakers,G3892.1 andG2532 they grew in strengthG1765 againstG1909 RehoboamG* sonG5207 of Solomon,G* andG2532 RehoboamG* wasG1510.7.3 youngerG3501 andG2532 timidG1169 G3588 in heart,G2588 andG2532 he did notG3756 fortifyG2901 againstG2596 their face.G4383 G1473

(ASV)  And there were gathered unto him worthless men, base fellows, that strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tender-hearted, and could not withstand them.

(BBE)  And certain foolish and good-for-nothing men were joined with him, and made themselves strong against Rehoboam, the son of Solomon, when he was young and untested and not able to keep them back.

(Bibeln)  Och till honom församlade sig löst folk, onda män, och de blevo Rehabeam, Salomos son, för starka, eftersom Rehabeam ännu var ung och försagd och därför icke kunde stå dem emot.

(Bishops)  And there gathered to him lewde men, the children of Belial, and preuailed against Rehoboam the sonne of Solomon, when Rehoboam was young and tender hearted, and could not stand before them.

(Brenton)  and there are gathered to him pestilent men, transgressors, and he has risen up against Roboam the son of Solomon, while Roboam was young and fearful in heart, and he withstood him not.

(Darby)  And vain men, sons of Belial, gathered to him and strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, and Rehoboam was young and faint-hearted, and did not shew himself strong against them.

(DRB)  And there were gathered to him vain men, and children of Belial: and they prevailed against Roboam the son of Solomon: for Roboam was unexperienced, and of a fearful heart, and could not resist them.

(KJV)  And there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tenderhearted, and could not withstand them.


(LITV)  And vain men gathered to him, sons of worthlessness, and they made themselves strong against Rehoboam the son of Solomon; and Rehoboam was a youth and tender of heart, and could not be strong against them.

(SFB)  En skara löst folk slöt sig till honom, onda människor, som blev för starka för Rehabeam, Salomos son. Rehabeam var ung och ängslig och kunde därför inte stå emot dem.

(Webster)  And there are gathered to him vain men, the children of Belial, and they have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tender-hearted, and could not withstand them.

(YLT)  `And there are gathered unto him vain men, sons of worthlessness, and they strengthen themselves against Rehoboam son of Solomon, and Rehoboam was a youth, and tender of heart, and hath not strengthened himself against them. 
2Ch 13:1  Now in the eighteenth year of king Jeroboam began Abijah to reign over Judah.
2Ch 13:2  He reigned three years in Jerusalem. His mother's name also was Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam.
2Ch 13:3  And Abijah set the battle in array with an army of valiant men of war, even four hundred thousand chosen men: Jeroboam also set the battle in array against him with eight hundred thousand chosen men, being mighty men of valour.
2Ch 13:4  And Abijah stood up upon mount Zemaraim, which is in mount Ephraim, and said, Hear me, thou Jeroboam, and all Israel;
2Ch 13:5  Ought ye not to know that the LORD God of Israel gave the kingdom over Israel to David for ever, even to him and to his sons by a covenant of salt?
2Ch 13:6  Yet Jeroboam the son of Nebat, the servant of Solomon the son of David, is risen up, and hath rebelled against his lord.

2Ch 13:7  And there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tenderhearted, and could not withstand them.

2Ch 13:8  And now ye think to withstand the kingdom of the LORD in the hand of the sons of David; and ye be a great multitude, and there are with you golden calves, which Jeroboam made you for gods


2Ch 13:9  Have ye not cast out the priests of the LORD, the sons of Aaron, and the Levites, and have made you priests after the manner of the nations of other lands? so that whosoever cometh to consecrate himself with a young bullock and seven rams, the same may be a priest of them that are no gods


2Ch 13:10  But as for us, the LORD is our God, and we have not forsaken him; and the priests, which minister unto the LORD, are the sons of Aaron, and the Levites wait upon their business:
2Ch 13:11  And they burn unto the LORD every morning and every evening burnt sacrifices and sweet incense: the shewbread also set they in order upon the pure table; and the candlestick of gold with the lamps thereof, to burn every evening: for we keep the charge of the LORD our God; but ye have forsaken him.
2Ch 13:12  And, behold, God himself is with us for our captain, and his priests with sounding trumpets to cry alarm against you. O children of Israel, fight ye not against the LORD God of your fathers; for ye shall not prosper.

2Ch 13:13  But Jeroboam caused an ambushment to come about behind them: so they were before Judah, and the ambushment was behind them.
2Ch 13:14  And when Judah looked back, behold, the battle was before and behind: and they cried unto the LORD, and the priests sounded with the trumpets.
2Ch 13:15  Then the men of Judah gave a shout: and as the men of Judah shouted, it came to pass, that God smote Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah.
2Ch 13:16  And the children of Israel fled before Judah: and God delivered them into their hand.
2Ch 13:17  And Abijah and his people slew them with a great slaughter: so there fell down slain of Israel five hundred thousand chosen men.
2Ch 13:18  Thus the children of Israel were brought under at that time, and the children of Judah prevailed, because they relied upon the LORD God of their fathers.
2Ch 13:19  And Abijah pursued after Jeroboam, and took cities from him, Bethel with the towns thereof, and Jeshanah with the towns thereof, and Ephrain with the towns thereof.
2Ch 13:20  Neither did Jeroboam recover strength again in the days of Abijah: and the LORD struck him, and he died.
2Ch 13:21  But Abijah waxed mighty, and married fourteen wives, and begat twenty and two sons, and sixteen daughters.
2Ch 13:22  And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings, are written in the story of the prophet Iddo.

Php_3:2  Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på "de sönderskurna". 
2Th_3:2  så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor. Ty tron är icke var mans. 
2Th_3:3  Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda
1Ti_4:1  Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 
2Ti_2:22  Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren. 
2Ti_3:13  Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade. 
Jas_2:19  Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva. 
Jas_3:15  Sådan "vishet" kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de "själiska" människorna, ja, de onda andarna. 
1Pe_3:12  Ty Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga, och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda".

Här visar uppenbarelseboken på den demoniska ekumeniken.

Rev_18:2  Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

2Co_6:15  And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel? 
2Co 6:14  Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
2Co 6:15  Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?
2Co 6:16  Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk."
2Co 6:17  Alltså: "Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder
2Co 6:18  och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

hat concord hath - agreement, harmony, accord, accordance, unity, friendship, peace, treaty, pact, agreement, settlement, compact,

(ASV)  And what concord hath Christ with Belial? or what portion hath a believer with an unbeliever?

(BBE)  And what agreement is there between Christ and the Evil One? or what part has one who has faith with one who has not?

(Bibeln)  Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?

(Bishops)  Or what concorde hath Christe with belyall? Eyther what part hath he that beleueth, with an infidell?

(Darby)  and what consent of Christ with Beliar, or what part for a believer along with an unbeliever?

(DRB)  And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath the faithful with the unbeliever?

(KJV)  And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?


(LITV)  And what agreement does Christ have with Belial? Or what part does a believer have with an unbeliever?

(Murdock)  or what concord hath the Messiah with Satan? or what part hath a believer with an unbeliever?

(SFB)  Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

(Webster)  And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

(WNT)  Where can harmony between Christ and Belial be found? Or what participation has a believer with an unbeliever?

(YLT)  and what fellowship to light with darkness? and what concord to Christ with Belial? or what part to a believer with an unbeliever?

Vilddjurets bild tar form.

Det är ingen oskyldig lek man gett sig in på utan en livsavgörande kamp som mynnar ut i utplåning, ödeläggelse, förödelse, skövling, utradering, förfall. 

De som velat värna om äkta väckelse liv, har blivit satta åt sidan, utfrysta eller förlöjligade etc.

Inom de olika frikyrkorna även pingströrelsen,  har och pågår en maktkamp om estraden, företrädena och topp styrning, genom manövrering, påverkan, målinriktning, målsättning, reglering, kontroll, styrinrättningar, manöverorgan, har man styrt församlingarna med  dessa medel till att i dag stå fullkomligt tömda på den första troheten och kärleken till Kristus. 

Det är genom små-påvars välde det gått utförs och nu har man gjutit sig en ny, annan slags kristendom som går rakt mot Rom, påvekyrkan har fått inträde genom falsk och bedräglig förkunnelse, nu står  pingst kyrkorna tomma på dess innehåll, man har ersatt, förväxlat och bytt ut den äkta pingsten mot en avart, (countered) typ av religiositet, där uppblandas allt slag av världslig, mystik hindu visdom som får ersätta Tron, med katolsk mystik tro och katolicism, påvedöme.
se Antikrist, den laglöse!

Man säger sig värna om församlingsgemenskapen men har satt "djävulen i båten", kyrkorna som gett makt åt vilddjurets bild.

Dessa har blivit Märkta.

Rev_13:16  Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, 
Rev_14:9  Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: "Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, 
Rev_14:9  And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, 
se forehead - brow, temple, church, place of worship, house of worship, refuge, asylum, shelter, cover, harbor, take in, housing, lodging, somewhere to stay, somewhere to live, accommodation,
hand - hand over, offer, pass, supply, furnish, dispense, administer, distribute, worker, hired hand, laborer, employee, power, direction, authority, control, influence, supremacy, rule, command, clout, muscle, sway, dominance, license, entitlement, authorization, nation, inhabitants, residents, citizens, country, state, world power, nation-state, sovereign state,
see inhabitants, dwellers, 

Rev 17:2  With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. 
G2730
katoikeō
From G2596 and G3611; to house permanently, that is, reside (literally or figuratively): - dwell (-er), inhabitant (-ter).
G2596
kata
A primary particle; (preposition) down (in place or time), in varied relations (according to the case [genitive, dative or accusative] with which it is joined): - about, according as (to), after, against, (when they were) X alone, among, and, X apart, (even, like) as (concerning, pertaining to, touching), X aside, at, before, beyond, by, to the charge of, [charita-] bly, concerning, + covered, [dai-] ly, down, every, (+ far more) exceeding, X more excellent, for, from . . . to, godly, in (-asmuch, divers, every, -to, respect of), . . . by, after the manner of, + by any means, beyond (out of) measure, X mightily, more, X natural, of (up-) on (X part), out (of every), over against, (+ your) X own, + particularly, so, through (-oughout, -oughout every), thus, (un-) to (-gether, -ward), X uttermost, where (-by), with. In composition it retains many of these applications, and frequently denotes opposition, distribution or intensity.
G3611
oikeō
From G3624; to occupy a house that is, reside (figuratively inhabit, remain, inhere); by implication to cohabit: - dwell. See also G3625.
G3624
oikos
Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple. 

see church, forehead,

G3625
oikoumenē
Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.
G1093
gē
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.


Rev 14:10  så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn.
Rev 14:11  Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.
Rev 14:12  Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus." 
Rev_17:5  And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH. 

see Jer 3:3 

The godless followers of the beast are marked on the (right) hand and on the forehead (Rev_13:16; Rev_14:9; Rev_20:4), and the apocalyptic woman dressed in scarlet and purple has her name written on her forehead (Rev_17:5).

(2) In a metaphorical sense the expression, “a harlot's forehead,” is used (Jer_3:3) to describe the shameless apostasy and faithlessness of Israel. Ezek speaks of the stiff-necked obstinacy and the persistent unwillingness of Israel to hear the message of Yahweh: “All the house of Israel are of a hard forehead and of a stiff heart” (Jer_3:7), and God makes his prophet's “forehead hard ... as an adamant harder than flint,” whereby an unflinching loyalty to God and a complete disregard of opposition is meant (Jer_3:8, Jer_3:9). Compare the phrase: “to harden the face,” under the word FACE.

Forehead
The practice common among Oriental nations of colouring the forehead or impressing on it some distinctive mark as a sign of devotion to some deity is alluded to in Rev_13:16, Rev_13:17; Rev_14:9; Rev_17:5; Rev_20:4. The “jewel on thy forehead” mentioned in Eze_16:12 (R.V., “a ring upon thy nose”) was in all probability the “nose-ring” (Isa_3:21). In Eze_3:7 the word “impudent” is rightly rendered in the Revised Version “an hard forehead.” (See also Eze_3:8, Eze_3:9.)

foredhead -


forehead, brow, top, summit, crown, crest, ridge, peak, temple, place of worship, church, cathedral, harbor, port, retreat, asylum, sanctuary, housing, lodging,

Rev 16:2  Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då kommo onda och svåra sårnader på de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild.

som buro
 G2192
echō
A primary verb (including an alternate form σχέω scheō skheh'-o used in certain tenses only); to hold (used in very various applications, literally or figuratively, direct or remote; such as possession, ability, contiguity, relation or condition): - be (able, X hold, possessed with), accompany, + begin to amend, can (+ -not), X conceive, count, diseased, do, + eat, + enjoy, + fear, following, have, hold, keep, + lack, + go to law, lie, + must needs, + of necessity, + need, next, + recover, + reign, + rest, return, X sick, take for, + tremble, + uncircumcised, use.

conceive - imagine, visualize, envision, envisage, picture, conjure up, perceive, consider, regard, think of, look on, create, make up, elaborate, think up, dream up, form, invent, formulate, devise, plan, work out, invent, develop, set up, formulate, create, think up, concoct, make up, dream up, fabricate, put together, cook up, conceive, prepare, cook, make, put together, mix up, stir up, rustle up, create, produce, conceive, contrive,

och tillbådo
G4352
proskuneō
From G4314 and probably a derivative of G2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand); to fawn or crouch to, that is, (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore): - worship.
G4314
pros
A strengthened form of G4253; a preposition of direction; forward to, that is, toward (with the genitive case the side of, that is, pertaining to; with the dative case by the side of, that is, near to; usually with the accusative case the place, time, occasion, or respect, which is the destination of the relation, that is, whither or for which it is predicated): - about, according to, against, among, at, because of, before, between, ([where-]) by, for, X at thy house, in, for intent, nigh unto, of, which pertain to, that, to (the end that), + together, to ([you]) -ward, unto, with (-in). In compounds it denotes essentially the same applications, namely, motion towards, accession to, or nearness at.
G4253
pro
A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.
see compound - mix, complex, amalgam, composite, multipart, multifarious, multiple, complex, composite, multifaceted, many-sided, versatile, comprehensive, all-around, talented, complex, complicated, involved, intricate,
it retains - keep, keep hold of, hold on to, hold, hang on to, hoard, store, preserve, conserve, care for, defend, maintain, uphold, keep, continue, carry on, sustain, jam, jelly, marmalade, conserve, territory, realm, domain, sphere, field, ambit, game reserve, reserve, reservation, sanctuary, refuge, asylum, shelter, cover, protection, refuge, harbor, take in, housing, lodging, house, residence, abode, dwelling, quarters, domicile, address, mansion, farmhouse, manor, council house, villa, studio, loft, household, family, dynasty, line, stock, company, firm, partnership, organization, take in, board, put up, accommodate, safe haven, haven, place of safety, maintain, save,

Rev_19:20  Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.
Rev_20:4  Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. 
2Co_6:16  And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
Eph_3:17  That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
Col_1:19  For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
Col_3:16  Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
1Pe_3:7  Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
1Jn_4:13  Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
Rev_3:10  Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
Rev_6:10  And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? 
on them that dwell on the earth
G2730
katoikeō
From G2596 and G3611; to house permanently, that is, reside (literally or figuratively): - dwell (-er), inhabitant (-ter).

G2596
kata
A primary particle; (preposition) down (in place or time), in varied relations (according to the case [genitive, dative or accusative] with which it is joined): - about, according as (to), after, against, (when they were) X alone, among, and, X apart, (even, like) as (concerning, pertaining to, touching), X aside, at, before, beyond, by, to the charge of, [charita-] bly, concerning, + covered, [dai-] ly, down, every, (+ far more) exceeding, X more excellent, for, from . . . to, godly, in (-asmuch, divers, every, -to, respect of), . . . by, after the manner of, + by any means, beyond (out of) measure, X mightily, more, X natural, of (up-) on (X part), out (of every), over against, (+ your) X own, + particularly, so, through (-oughout, -oughout every), thus, (un-) to (-gether, -ward), X uttermost, where (-by), with. In composition it retains many of these applications, and frequently denotes opposition, distribution or intensity.
G3611
oikeō
From G3624; to occupy a house that is, reside (figuratively inhabit, remain, inhere); by implication to cohabit: - dwell. See also G3625.
G3624
oikos
Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple. - see church
G3625
oikoumenē
Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.
G1093
gē
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.
terrene - worldly or earthly as opposed to heavenly or spiritual, subject, field, area of interest, department, realm,

se även catholic, papal, proceeding from or ordered by or subject to a pope or the papacy regarded as the successor of the Apostles , "papal dispensation" preference, indulgence, allowance, dispensation, concession, yielding, surrendering, granting, giving way, conceding, compromise, cooperation, conciliation, finding the middle ground, give and take, cooperate, do a deal, bargain, negotiate, meet halfway, give in, concede, find the middle ground, deal, settlement, arrangement, agreement, bargain, concession, contract, transaction, agreement, arrangement, pact, treaty, covenant, compact, exchange, trade, do business, buy, sell, transact business, apportion, divide up, split, share out, distribute, dole out, all-embracing, all-inclusive, across-the-board, comprehensive, complete, absolute, entire, total, whole, overall, extensive, finish, end, bring to an end, put the last touches on, finalize, conclude, fulfill, carry out, achieve, accomplish, realize, accomplished, fulfilled, done, extreme, utter, great, absolute, downright, very great, finalize, complete, reach the summit of, top off, work on, round off, put the finishing touches to, improve,  absolute, total, supreme, unconditional, unlimited, unquestionable, unchangeable, fixed idea, solution, answer, resolution, given truth, legitimacy, legality, authority, authenticity, dependability, accuracy, loyalty, extensive, wide-reaching, varied, speckled, spotted, marked, covered, blemished, spot, freckled, dotted, stippled, dappled, mixed, mottled, different, various, assorted, miscellaneous, sundry, pied, diverse, wide-ranging, vary, broad, far-reaching, general, all-encompassing, marked, pronounced, strong, unsubtle, sketchy, imprecise, hazy, wide-ranging,

bugger 

"sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from M.L. Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from Catholic bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c.

Bulgaria
M.L., from Bulgari "Bulgarians," perhaps lit. "the men from the Bolg," the River Volga, upon whose banks they lived until 6c. But the people's name for themselves in O.Bulg. was Blugarinu, according to OED, which suggests a different origin. In other sources, the name is said to be ultimately from Turk. bulga "mixed," in reference to the nature of this people of Turko-Finnish extraction but Slavic language.

imprimatur
1640, from Mod.L. "let it be printed," the formula of a book licenser, third person singular present subjunctive passive of L. imprimere "to print" (see impress). Originally of state license to print books, later only of Roman Catholic Church.

biretta
square cap worn by Catholic clergy, 1590s, from It. beretta, from L.L. birrus, birrum "large cloak with hood;" perhaps of Gaulish origin, or from Gk. pyrros "flame-colored, yellow."
ex
1827, originally short for ex-Catholic; ultimately from L. ex (see ex-). Since 1929 as abbreviation for ex-wife, ex-husband, etc. Also used in some commercial senses for "from, out of."
Jesuit
1540s, from Mod.L. Jesuita, member of the Society of Jesus, founded 1533 by Ignatius Loyola to combat Protestantism. Their enemies (in both Catholic and Protestant lands) accused them of belief that ends justify means, hence the sense "a dissembling person" (1630s), and jesuitical "deceitful" (1610s).

a dissembling person -hedge, mislead, pretend, put on an act, play-act, dissimulate, feign,
deceitful - cunning, lying, devious, falsehearted, cheating, faithless, untrustworthy, fraudulent, dishonest, deceiving,

factitious
contrived, artificial, simulated, affected, unnatural, insincere,
1640s, from L. factitius "artificial," from factus, pp. of facere "do"

clastic
1875, from Gk. klastos "broken in pieces," from klan, klaein "to break," from PIE *kla-, variant of root *kel- "to strike."
vicar
c.1300, from O.Fr. vicaire, from L. vicarius "substitute, deputy," noun use of adj. vicarius "substituting," from vicis "change, turn, office" (see vicarious). The original notion is of "earthly representative of God or Christ;" but also used in sense of "person acting as parish priest in place of a real parson" (early 14c.). 

vandal
1660s, "willful destroyer of what is beautiful or venerable," from Vandals, name of the Germanic tribe that sacked Rome in 455
from P.Gmc. *Wandal- "Wanderer." 

Tory
1566, "an outlaw," specifically "a robber," from Ir. toruighe "plunderer," originally "pursuer, searcher," from O.Ir. toirighim "I pursue," related to toracht "pursuit."

vicarious
1630s, from L. vicarius "substitute, deputy" (adj. and n.), from vicis "turn, change, exchange, substitution," from PIE root *weik-, *weig- "to bend, wind" (cf. Skt. visti "changing, changeable;" O.E. wician "to give way, yield," wice "wych elm;" O.N. vikja "to bend, turn;" Swed. viker "willow twig, wand;" Ger. wechsel "change"). Related: Vicariously.

Rev_7:15  Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them. 


Rev 11:7  And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. 


- “be victorious over”; traditionally, “overcome.”


 (YLT)  `And when they may finish their testimony, the beast that is coming up out of the abyss shall make war with them, and overcome them, and kill them, 

ex. när de eventuellt upplöst, fördärvat, omintetgjort, kullkastat, ödelagt, spolierat, vandaliserat förslösat, havererat, skövlat, förlorat, deras vittnesbörd, --


“be victorious over”; traditionally, “overcome.”

victorious - champion, title holder, campaigner, guardian, backer, supporter, side with, stand up for, support, back, campaign, movement, operation, fight, battle, war, promotion, crusade, operation, struggle, canvass, run for election, campaign, drum up support, solicit votes, electioneer, investigate, poll, seek, ballot, survey, test, research, 

conquering, winning, glorious, leading, main, central, overriding, foremost, prevailing, governing, principal, major, chief, ascendant, influential, authoritarian, assertive, forceful, heavy-handed, overbearing, domineering, bossy, dominant, proud, exultant, celebratory, jubilant, elated, delighted, gleeful, successful, winning, merry

Rev 13:15  And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

Rev 11:8  And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. 

Rev 11:9  And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. 

Rev 11:10  And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth
Rev 12:12  Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
Rev 13:6  And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. 
Rev 13:8  And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. 
Rev 13:12  And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 
Rev 13:14  And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. 


 G3625

oikoumenē

Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.

Rev_14:6  And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,
Rev 17:8  The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
Rev 21:3  And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
2Co 11:14  Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.
1Th 2:18  Ty vi hava varit redo att komma till eder - jag, Paulus, för min del både en och två gånger - men Satan har hindrat oss.
1Ti 5:15  Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.
Rev 2:13  Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos eder - där varest Satan bor.
Rev_12:9  Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.
Rev_20:2  Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år
Rev_20:7  Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse.
2Th 2:9  Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 

Rev 2:9  I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan
Rev 3:9  Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.
2Co 4:4  Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. 
Jer 9:14  utan vandrat efter sina egna hjärtans hårdhet och efterföljt Baalerna, såsom deras fader lärde dem. 
Lev_18:30  Iakttagen därför vad jag har bjudit eder iakttaga, så att I icke gören efter någon av de styggeliga stadgar som man har följt före eder, och så orenen eder genom dem. Jag är HERREN, eder Gud.
Lev_20:5  då skall jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt; och honom och alla dem som hava följt honom och i trolös avfällighet lupit efter Molok skall jag utrota ur deras folk.
Job_31:7  Hava mina steg vikit av ifrån vägen, har mitt hjärta följt efter mina ögon, eller låder vid min händer en fläck?
Jer_2:23  Huru kan du säga: "Jag har ej orenat mig, jag har icke följt efter Baalerna"? Besinna vad du har bedrivit i dalen, ja, betänk vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto, som löper hit och dit.
Jer_11:10  De hava vänt tillbaka till sina förfäders missgärningar, deras som icke ville höra mina ord. Själva hava de så följt efter andra gudar och tjänat dem. Ja, Israels hus och Juda hus hava brutit det förbund som jag slöt med deras fäder.
1Ti_5:15  Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.
Jas_4:7  Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.
1Pe_5:8  Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.
1Jn_3:8  Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.
Jud_1:9  Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: "Herren näpse dig."
Rev_2:10  Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,
Rev_12:12  Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort."
Rev_20:2  Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år
Rev_20:10  Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter.
Deu_9:12  Och HERREN sade till mig: "Stå upp och gå med hast ned härifrån, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har tagit sig till, vad fördärvligt är. De hava redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig ett gjutet beläte."
Deu_9:16  Och jag fick då se att I haven syndat mot HERREN, eder Gud: I haden gjort eder en gjuten kalv; så haden I redan vikit av ifrån den väg som HERREN hade bjudit eder gå.
1Sa_16:14  Men sedan HERRENS Ande hade vikit ifrån Saul, kvaldes han av en ond ande från HERREN.
Job_31:7  Hava mina steg vikit av ifrån vägen, har mitt hjärta följt efter mina ögon, eller låder vid min händer en fläck?
Dan_9:5  Vi hava syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi hava vikit av ifrån dina bud och rätter.
Mal_2:8  Men I haven vikit av ifrån vägen; genom eder undervisning haven I kommit många på fall. I haven fördärvat förbundet med Levi, säger HERREN Sebaot.
Mal_3:7  allt ifrån edra fäders dagar haven I vikit av ifrån mina stadgar och icke hållit dem Vänden om till mig, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot. Nu frågen I: "Varutinnan skola vi vända om?"
Hos_4:13  På bergens toppar frambära de offer, och på höjderna tända de offereld, under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är så god. Så bliva edra döttrar skökor, och edra söners hustrur äktenskapsbryterskor.
Hos_4:14  Dock kan jag icke straffa edra döttrar för att de äro skökor, eller edra söners hustrur för att de äro äktenskapsbryterskor, ty männen själva gå ju avsides med skökor, och offra med tempeltärnor. Så löper folket, som intet förstår, till sin undergång.
1Co_10:8  Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom somliga av dem gjorde, varför ock tjugutre tusen föllo på en enda dag.
Eph_4:19  Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.
Rev_2:14  Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak huru han skulle lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött från avgudaoffer och bedriva otukt.
Rev_2:20  Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jesabel - hon som säger sig vara en profetissa och uppträder såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avgudaoffer.
Hos_6:10  I Israels hus har jag sett gruvliga ting; där bedriver Efraim sin otukt, där orenar sig Israel.
1Co_6:18  Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.
Isa_46:1  Bel sjunker ned, Nebo måste böja sig, deras bilder lämnas åt djur och fänad; de som I förden omkring i högtidståg, de lastas nu på ök som bära sig trötta av bördan.
Jer_9:5  Var och en handlar svikligt mot sin vän, och ingen talar vad sant är; de öva sina tungor i att tala lögn de arbeta sig trötta med att göra illa.
Jer_51:58  Så säger HERREN Sebaot: Det vida Babels murar skola i grund omstörtas, och dess höga portar skola brännas upp i eld. Så möda sig folken för det som skall bliva till intet, och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall förbrännas av elden.
Hab_2:13  Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt: "Så möda sig folken för det som skall förbrännas av elden - och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall bliva till intet."
Mal_2:17  I trötten ut HERREN med edert tal. Nu frågen I: "Varmed trötta vi då ut honom?" Jo, därmed att I sägen: "Den som gör ont är ändå god i HERRENS ögon, och till sådana har han behag. Ty varför kommer icke eljest domens Gud?"
2Co_11:3  Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
2Co 11:1  Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst fördrag med mig. 
2Co 11:2  Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru.
2Co 11:3  Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
2Co 11:4  Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

se föredrar - övermåttan, mycket, högeligen, omåttligt, hejdlöst, måttlöst, gränslöst, överdrivet, bottenlöst, obegränsat, omätligt, outtömligt, outsinligt, fullständigt, oinskränkt, obundet, förbehållslöst, vidsträckt, oändligt, underkastar sig, kapitulerar, fogar sig, går med på, utsätter sig för, ger sig, finner sig i, accepterar, är nöjd med, antar, godtar, säger ja till, godkänner, går med på, tillåter, bifaller, approberar, ackrediterar, sanktionerar, bekräftar, stadfäster, auktoriserar, attesterar,

en annan - se Jud 1:7, Gal 1:6,

2Co 11:5  Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga "apostlar". 

2Co 11:6  Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.
2Co 11:7  Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda?

2Co 11:13  Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

2Co 11:14  Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. 

2Co 11:15  Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.

Rev_14:4  Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.

Man har istället velat främja Karismatiska främmande läror, ekumeniska lögn läror!

2Pe_2:17  Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem. 

Jud_1:12  Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

Eze 19:1  Men du, stäm upp en klagosång över Israels furstar;
Eze 19:2  säg: Huru var icke din moder en lejoninna! Bland lejon låg hon; hon födde upp sina ungar bland kraftiga lejon.
Eze 19:3  Så födde hon upp en av sina ungar, så att han blev ett kraftigt lejon; han lärde sig att taga rov, människor åt han upp.
Eze 19:4  Men folken fingo höra om honom och han blev fångad i deras grop; och man förde honom med krok i nosen till Egyptens land.
Eze 19:5  När hon nu såg att hon fick vänta förgäves, och att hennes hopp blev om intet, då tog hon en annan av sina ungar och gjorde denne till ett kraftigt lejon.
Eze 19:6  Stolt gick han omkring bland lejonen, ja, han blev ett kraftigt lejon; han lärde sig att taga rov, människor åt han upp.
Eze 19:7  Han våldförde deras änkor, deras städer förödde han. Och landet med vad däri var blev förfärat vid dånet av hans rytande.
Eze 19:8  Då bådade man upp folk mot honom runt omkring från länderna; och de bredde ut sitt nät för honom, och han blev fångad i deras grop
Eze 19:9  Sedan satte de honom i en bur, med krok i nosen, och förde honom till konungen Babel Där satte man honom in i fasta borgar, för att hans röst ej mer skulle höras bort till Israels berg.
Eze 19:10  Medan de levde i ro, var din moder såsom ett vinträd, planterat vid vatten. Och det blev ett fruktsamt träd, rikt på skott, genom det myckna vattnet.
Eze 19:11  Det fick starka grenar, tjänliga till härskarspiror, och dess stam växte hög, omgiven av lövverk, så att det syntes vida, ty det var högt och rikt på rankor.

Eze 19:12  Då ryckte man upp det i vrede, och det blev kastat på jorden, och stormen från öster förtorkade dess frukt. Dess starka grenar brötos av och torkade bort, elden fick förtära dem.

stormen
G5594
psuchō
A primary verb; to breathe (voluntarily but gently; thus differing on the one hand from G4154, which denotes properly a forcible respiration; and on the other from the base of G109, which refers properly to an inanimate breeze), that is, (by implication of reduction of temperature by evaporation) to chill (figuratively): - wax cold.
reduction - drop, fall, decline, diminution, attenuation, shrinking, dwindling, falling, deteriorating, diminishing, retreating, withdrawing, moving back, losing ground, thinning, dwindle, cutback, cut, decrease, lessening, bargain, discount

by evaporation - loss, desertion, abandonment, neglect, departure, leaving, discarding, forsaking, running away, abandonment, AWOL, disappearance, absconding, departure, fading, vanishing, disappearance,

wax cold - aloof, remote, inaccessible, far-flung, far-off in the sticks, secluded, out-of-the-way, faraway, apart, withdrawn, reserved, diffident, uninvolved, inaccessible, unlikely, improbable, faint, unapproachable, unfriendly, standoffish, proud, superior, snobbish, snooty, distant, unfeeling, indifferent, formal, cool, remote, detached, frosty, arctic, wintry, bitter, sour, astringent, vinegary, harsh, embittered, resentful, cheated, angry, cynical, indignant, sulky, nasty, vicious, hostile, acrimonious, unpleasant, very cold, icy, biting, raw, sharp, piercing, cutting, stinging, arctic,

Eze 19:13  Nu är det utplanterat i öknen, i ett torrt och törstande land.

Eze 19:14  Och eld har gått ut från dess yppersta gren och har förtärt dess frukt. Så finnes där nu ingen stark gren kvar, ingen härskarspira! En klagosång är detta, och den har fått tjäna såsom klagosång.

Eze 19:1  Moreover take thou up a lamentation for the princes of Israel,
Eze 19:2  And say, What is thy mother? A lioness: she lay down among lions, she nourished her whelps among young lions.
Eze 19:3  And she brought up one of her whelps: it became a young lion, and it learned to catch the prey; it devoured men.
Eze 19:4  The nations also heard of him; he was taken in their pit, and they brought him with chains unto the land of Egypt.
Eze 19:5  Now when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she took another of her whelps, and made him a young lion.
Eze 19:6  And he went up and down among the lions, he became a young lion, and learned to catch the prey, and devoured men.
Eze 19:7  And he knew their desolate palaces, and he laid waste their cities; and the land was desolate, and the fulness thereof, by the noise of his roaring.
Eze 19:8  Then the nations set against him on every side from the provinces, and spread their net over him: he was taken in their pit.
Eze 19:9  And they put him in ward in chains, and brought him to the king of Babylon: they brought him into holds, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel.
Eze 19:10  Thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters: she was fruitful and full of branches by reason of many waters.
Eze 19:11  And she had strong rods for the sceptres of them that bare rule, and her stature was exalted among the thick branches, and she appeared in her height with the multitude of her branches.
Eze 19:12  But she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit: her strong rods were broken and withered; the fire consumed them.
Eze 19:13  And now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground.
Eze 19:14  And fire is gone out of a rod of her branches, which hath devoured her fruit, so that she hath no strong rod to be a sceptre to rule. This is a lamentation, and shall be for a lamentation.

Job 31:1  Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru.
Job 31:2  Vilken lott finge jag eljest av Gud i höjden, vilken arvedel av den Allsmäktige därovan?
Job 31:3  Ofärd kommer ju över de orättfärdiga, och olycka drabbar ogärningsmän.
Job 31:4  Ser icke han mina vägar, räknar han ej alla mina steg?
Job 31:5  Har jag väl umgåtts med lögn, och har min fot varit snar till svek?
Job 31:6  Nej, må jag vägas på en riktig våg, så skall Gud förnimma min ostrafflighet.
Job 31:7  Hava mina steg vikit av ifrån vägen, har mitt hjärta följt efter mina ögon, eller låder vid min händer en fläck?
Job 31:8  Då må en annan äta var jag har sått, och vad jag har planterat må ryckas upp med roten.
Job 31:9  Har mitt hjärta låtit dåra sig av någon kvinna, så att jag har stått på lur vid min nästas dörr?
Job 31:10  Då må min hustru mala mjöl åt en annan, och främmande män må då famntaga henne.
Job 31:11  Ja, sådant hade varit en skändlighet, en straffbar missgärning hade det varit,
Job 31:12  en eld som skulle förtära intill avgrunden och förhärja till roten all min gröda.
Job 31:13  Har jag kränkt min tjänares eller tjänarinnas rätt, när de hade någon tvist med mig?
Job 31:14  Vad skulle jag då göra, när Gud stode upp, och när han hölle räfst, vad kunde jag då svara honom?
Job 31:15  Han som skapade mig skapade ju och dem i moderlivet, han, densamme, har berett dem i modersskötet.
Job 31:16  Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?
Job 31:17  Har jag ätit mitt brödstycke allena, utan att den faderlöse och har fått äta därav?
Job 31:18  Nej, från min ungdom fostrades han hos mig såsom hos en fader, och från min moders liv var jag änkors ledare.
Job 31:19  Har jag kunnat se en olycklig gå utan kläder, se en fattig ej äga något att skyla sig med?
Job 31:20  Måste ej fastmer hans länd välsigna mig, och fick han ej värma sig i ull av mina lamm?
Job 31:21  Har jag lyft min hand mot den faderlöse, därför att jag såg mig hava medhåll i porten?
Job 31:22  Då må min axel lossna från sitt fäste och min arm brytas av ifrån sin led.
Job 31:23  Jag måste då frukta ofärd ifrån Gud och skulle stå maktlös inför hans majestät.
Job 31:24  Har jag satt mitt hopp till guldet och kallat guldklimpen min förtröstan?
Job 31:25  Var det min glädje att min rikedom blev så stor, och att min hand förvärvade så mycket?
Job 31:26  Hände det, när jag såg solljuset, huru det sken, och månen, huru härligt den gick fram,
Job 31:27  att mitt hjärta hemligen lät dåra sig, så att jag med handkyss gav dem min hyllning?
Job 31:28  Nej, också det hade varit en straffbar missgärning; därmed hade jag ju förnekat Gud i höjden.
Job 31:29  Har jag glatt mig åt min fiendes ofärd och fröjdats, när olycka träffade honom?
Job 31:30  Nej, jag tillstadde ej min mun att synda så, ej att med förbannelse begära hans liv.
Job 31:31  Och kan mitt husfolk icke bevittna att envar fick mätta sig av kött vid mitt bord?
Job 31:32  Främlingen behövde ej stanna över natten på gatan, mina dörrar lät jag stå öppna utåt vägen.
Job 31:33  Har jag på människovis skylt mina överträdelser och gömt min missgärning i min barm,
Job 31:34  av fruktan för den stora hopen och av rädsla för stamfränders förakt, så att jag teg och ej gick utom min dörr?
Job 31:35  Ack att någon funnes, som ville höra mig! Jag har sagt mitt ord. Den Allsmäktige må nu svara mig; ack att jag finge min vederparts motskrift!
Job 31:36  Sannerligen, jag skulle då bära den högt på min skuldra, såsom en krona skulle jag fästa den på mig.
Job 31:37  Jag ville då göra honom räkenskap för alla mina steg, lik en furste skulle jag då träda inför honom.
Job 31:38  Har min mark höjt rop över mig, och hava dess fåror gråtit med varandra?
Job 31:39  Har jag förtärt dess gröda obetald eller utpinat dess brukares liv?
Job 31:40  Då må törne växa upp för vete, och ogräs i stället för korn. Slut på Jobs tal.

Job 31:1  I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?
Job 31:2  For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high?
Job 31:3  Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity?

Job 31:3  Woe,G3759 destructionG684 to theG3588 unjust,G94 andG2532 alienationG526.1 to theG3588 one committingG4160 lawlessness.G458

Job 31:4  Doth not he see my ways, and count all my steps?
Job 31:5  If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit;
Job 31:6  Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity.
Job 31:7  If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands;
Job 31:8  Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out.
Job 31:9  If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door;
Job 31:10  Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her.
Job 31:11  For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges.
Job 31:12  For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase.
Job 31:13  If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me;
Job 31:14  What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him?
Job 31:15  Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb?
Job 31:16  If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail;
Job 31:17  Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof;
Job 31:18  (For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;)
Job 31:19  If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;
Job 31:20  If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep;
Job 31:21  If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate:
Job 31:22  Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone.
Job 31:23  For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure.
Job 31:24  If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence;
Job 31:25  If I rejoiced because my wealth was great, and because mine hand had gotten much;
Job 31:26  If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness;
Job 31:27  And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand:
Job 31:28  This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above.
Job 31:29  If I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him:
Job 31:30  Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.
Job 31:31  If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied.
Job 31:32  The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller.
Job 31:33  If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:
Job 31:34  Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door?
Job 31:35  Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book.
Job 31:36  Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me.
Job 31:37  I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him.
Job 31:38  If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain;
Job 31:39  If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life:
Job 31:40  Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. 

 
För övrigt så  kan man se hur det går med det ekumeniska " samrådet "!

Då tron ändras från en synod till en annan, (kyrkomöte, koncilium)

Halva församlingen blev katoliker

Publicerad: 2012-04-15 14:09 | Uppdaterad: 2012-04-16 10:30

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=305206

70 anglikaner från en församling i södra London gjorde gemensam sak med sin präst när de strax före påsk konverterade till katolska kyrkan. Beslutet är ett ställningstagande mot att anglikanska kyrkan har öppnat för vigning av kvinnliga präster, skriver det katolska magasinet Signum.
Prästen Donald Minchew, 63, säger till The Daily Telegraph:
- I den anglikanska kyrkan vet man inte längre vad som gäller, tron ändras från en synod till en annan. Det som var klart för 30 år sedan är det inte längre.
Minchew talar dock med värme om det bemötande han fått av sina överordnade under processen. De 70 medlemmarna som följde med honom utgör nästan hälften av medlemmarna i den anglikanska församlingen i Croydon där Minchew arbetat.
Förutsättningarna för grupper av anglikaner att konvertera till katolska kyrkan och ändå i stort sett behålla sin liturgi öppnades i november 2009 genom ett ingripande av påven Benedict XVI.

 Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter