söndag 19 juni 2011

Havererad frikyrkomodell utan framtid

En havererad frikyrko samling.

Pingst ffs dialog med katoliker

Avfallet inom Pingst en förförelse.

Dialogen katoliker - pingst fortsätter.

Samtal mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan, Stockholms katolska stift har pågått sedan 2003. Efter en inledande fas då gruppens medlemmar lärt känna varandra och sina olika traditioner har frågor tagits upp som relationen mellan bibelsyn och tradition, synen på Jungfru Maria och helgonen, äktenskapet, eskatologi, enheten och ämbetet, den apostoliska successionen och den helige Ande. Den 25 nov träffades samtalsgruppen igen i katolska kyrkan i Järfälla.Samtalsdelegationen består av:

från Pingst: redaktör Olof Djurfeldt, pastor Peter Halldorf, pastor Sten-Gunnar Hedin, pastor Dan Salomonsson, pastor Ingrid Svanell, pastor Uno Solinger och pastor David Sundström; tidigare har Beryl Lindeman funnits med;

från Stockholms katolska stift: Biskop Anders Arborelius ocd, överläkare Michael Alvarsson, p. Fredrik Emanuelson omi, universitetslektor Jonas Holmstrand, diakon Erik Kennet Pålsson och Sr. Veronica Tournier op. I inledningen fanns också biskop William Kenney cp och p. Henrik Roelvink ofm med.

Efter tisdagens möte offentliggjordes ett gemensamt uttalande. Där kan man bl.a. läsa:

"I sorgen över den splittring som alltför ofta råder mellan olika kristna vill vi vara öppna för den enhet och den gemenskap som bara Gud själv kan ge åt sitt folk. Det är en glädje att inse hur mycket vi tillsammans håller för sant och gemensamt kan stå för inför världen.


Läs mer på:
http://katolsktfonster.se/forum/blogs/nyheter/archive/2008/11/28/dialogen-katoliker-pingst-forts-228-tter.aspx

En frikyrkoförsamling i veckan läggs ner

Undersökning visar att nedläggningstakten för frikyrkor ökar - - men antalet medlemmar minskar inte i samma takt

Publicerad: 2011-06-17 03:00 | Uppdaterad: 2011-06-17 11:12
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=265256

För varje vecka som passerar går också drygt en frikyrkoförsamling i graven. De senaste fem åren har takten för nedläggningar ökat. Det visar den rikstäckande undersökning som Öyvind Tholvsen, har sammanställt.


Havererad frikyrkomodell utan framtid

Artikel från Dagen,

Publicerad: 2011-06-14 03:00 | Uppdaterad: 2011-06-14 09:32
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=264675

Mat 24:1 Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader.

Mat 24:2 Då svarade han och sade till dem: "Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet."

Mat 24:3 När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: "Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände."

Mat 24:4 Då svarade Jesus och sade till dem: "Sen till, att ingen förvillar eder.
Mat 24:5 Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.

Mat 24:6 Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.

Mat 24:7 Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;
Mat 24:8 men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'.

Mat 24:9 Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Mat 24:10 Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.


Mat 24:11 Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.

Mat24:12 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.

Mat 24:13 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Mat 24:14 Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.


Mat 24:15 När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå -

Mat 24:16 då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,

Mat 24:17 och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus,

Mat 24:18 och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.

Mat 24:19 Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden!

Mat 24:20 Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten.

Mat 24:21 Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

Mat 24:22 Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.

Mat 24:23 Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke.

Mat 24:24 Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Mat 24:25 Jag har nu sagt eder det förut.

Mat 24:26 Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke.

Mat 24:27 Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. -

Mat 24:28 Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.

Mat 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.

Mat 24:30 Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet.

Mat 24:31 Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
Mat 24:32 Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.

Mat 24:33 Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.

Mat 24:34 Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.

Mat 24:35 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Mat 24:36 Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Mat 24:37 Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

Mat 24:38 Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;

Mat 24:39 och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

Mat 24:40 Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.

Mat 24:41 Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.

Mat 24:42 Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.

Mat 24:43 Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus.
Mat 24:44 Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.

Mat 24:45 Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid -

Mat 24:46 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.

Mat 24:47 Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.


Mat 24:48 Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',

Mat 24:49 och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna,

Mat 24:50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det,

Mat 24:51 och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan."


Mat 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Mat 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Mat 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.


KJV
Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

ABP
Mat 24:12 And on account of the multiplying the lawlessness, [shall be made cold the love of many].


the love of many
G4183
polus polos
Including the forms from the alternate “pollos”; (singular) much (in any respect) or (plural) many; neuter (singular) as adverb largely; neuter (plural) as adverb or noun often, mostly, largely: - abundant, + altogether, common, + far (passed, spent), (+ be of a) great (age, deal, -ly, while), long, many, much, oft (-en [-times]), plenteous, sore, straitly.

Compare
G4118, G4119.

spent - exhausted, tired, used up, useless, depleted, worn-out, washed-out, spend, waste, fritter, squander, splurge, consume, finish, exhaust, run through, throw away, dispose of, get rid of, throw out, discard, dump, leave, abandon, tip, get rid of, abandon, desert, dispose of, leave, chuck, finish with, unattractive place, hole, gap, crack, break, outlet, fissure, perforation, aperture, hollow, cavity, void, chasm, gulf, abyss, flaw, fault, error, defect, fallacy, weakness, den, lair, retreat, burrow, run, fleapit, dump, hovel, cell, pit, mansion, house, quarters, dwelling, abode, domicile, home, residence, farmhouse, terrace, council house, boarding house, back-to-back, pied-à-terre, studio, apartment, loft, family, dynasty, line, stock, household, company, organization, lodge, give shelter to, take in, board, put up, accommodate, have room for, contain, hold, seat, be big enough for, get used to, adapt, become accustomed to, familiarize, acclimatize, be of service, find ways to help, assist, help, oblige, manor, hall, pigsty, dump, throw out, jettison, scrap, ditch, reject, waste, squander, blow, drain, exhaust,

altogether common, far passed, spent, general, universal, broad, common, broad-spectrum, widespread, collective, total, entire, complete, unanimous, ordinary, widespread, frequent, shared, mutual, joint, public, for all, communal, collective,

lost (adj.)

"defeated" (c.1300), "wasted, spent in vain," c.1500; also "no longer to be found" (1520s), from the pp. of lose (q.v.). Lost Cause in ref. to the Southern U.S. bid for independence is from the title of E.A. Pollard's history of the CSA and the rebellion (1866). Lost Generation in ref. to the period 1914-18 first attested 1926 in Hemingway's "The Sun Also Rises," where he credits it to Gertrude Stein.
defeated - beaten, overcome, overpowered, overwhelmed, conquered, crushed, routed, whitewashed, trounced, vanquished, beaten, bested, worsted, defeated, outdone, subjugated, defeat,

lose

O.E. losian "be lost, perish," from los "destruction, loss," from P.Gmc. *lausa (cf. O.N. los "the breaking up of an army"), from PIE base *leu- "to loosen, divide, cut apart, untie, separate" (cf. Skt. lunati "cuts, cuts off," lavitram "sickle;" Gk. lyein "to loosen, untie, slacken," lysus "a loosening;" L. luere "to loose, release, atone for").

Replaced related leosan (a class II strong verb whose pp. loren survives in forlorn and love-lorn), from P.Gmc. *leusanan (cf. O.H.G. virliosan, Ger. verlieren, O.Fris. urliasa, Goth. fraliusan "to lose"). Transitive sense of "to part with accidentally" is from c.1200. Meaning "to be defeated" (in a game, etc.) is from 1530s. To lose (one's) mind "become insane" is attested from c.1500. To lose out "fail" is 1858, Amer.Eng.

forlorn

abandoned, discarded, forsaken, derelict, vacant, dumped, neglected, cast off, used, old, worn, recycled, second hand, hand-me-down, abandon, forsaken, deserted, desolate, lost, lonely, desperate, hopeless, despondent, dejected, sad, pitiful, unhappy,

mid-12c., forloren "disgraced, depraved," pp. of obsolete forlesan "be deprived of, lose, abandon," from O.E. forleosan "to lose, abandon, let go; destroy, ruin," from for- "completely" + leosan "to lose" (see lose). In the Mercian hymns, L. perditionis is glossed by O.E. forlorenisse.

disgraced - shamed, mortified, offended, affronted, horrified, sickened, revolted, horrify, petrified, terrified, very frightened, afraid, fearful, frightened, timid, nervous, atrocious, abysmal, mortify, crush, confound, shame, abase, put down, embarrass, degrade, take down, shown up, embarrassed, humiliated, discomfited, dishonored,

depraved - immoral, corrupt, evil, wicked, degenerate, decadent, dissolute, wanton,

fördärvad - omoraliskt, korrupta, onda, elaka, degenererad, dekadent, utsvävande, lättsinnig, osedlig, tvetydig, oanständig, lättfärdig,  lösaktig, slipprig, frivol, slampig, lättfotad, slarvig, ansvarslös, obetänksam, vidlyftig, svepande, äventyrlig,

Sense of "forsaken, abandoned" is 1530s; that of "wretched, miserable" first recorded 1580s. A common Germanic compound (cf. O.S. farilosan, O.Fris. urliasa, M.Du. verliesen, Du. verliezen, O.H.G. virliosan, Ger. verlieren, Goth. fraliusan "to lose").

Commonly in forlorn hope (1570s), which is a partial translation of Du. verloren hoop, in which hoop means "troop, band," lit. "heap," and the sense of the whole phrase is of a suicide mission. The phrase is usually used incorrectly in English, and the misuse has colored the sense of forlorn. Related: Forlornly; forlornness.

forlorn

mid-12c., forloren "disgraced, depraved," pp. of obsolete forlesan "be deprived of, lose, abandon," from O.E. forleosan "to lose, abandon, let go; destroy, ruin," from for- "completely" + leosan "to lose" (see lose). In the Mercian hymns, L. perditionis is glossed by O.E. forlorenisse. Sense of "forsaken, abandoned" is 1530s; that of "wretched, miserable" first recorded 1580s.

A common Germanic compound (cf. O.S. farilosan, O.Fris. urliasa, M.Du. verliesen, Du. verliezen, O.H.G. virliosan, Ger. verlieren, Goth. fraliusan "to lose").
Commonly in forlorn hope (1570s), which is a partial translation of Du. verloren hoop, in which hoop means "troop, band," lit. "heap," and the sense of the whole phrase is of a suicide mission.

suicide mission

Suicide, recklessness, perversity, rashness, irresponsibility, madness,

The phrase is usually used incorrectly in English, and the misuse has colored the sense of forlorn. Related: Forlornly; forlornness.


G4118
pleistos
Irregular superlative of G4183; the largest number or very large: - very great, most.

G4119
pleiōn pleion pleon
Comparative of G4183; more in quantity, number, or quality; also (in plural) the major portion: - X above, + exceed, more excellent, further, (very) great (-er), long (-er), (very) many, greater (more) part, + yet but.

Nedläggningarna visar på en degeneration av den första kärleken, - kärleken ska kallna -. Det man velat kallat tillväxt inom frikyrkosamfunden har enbart bestått av sammanslagningar, fusioner, mixer, ofta av ekonomiska skäl (förevändningar), sammansmältningar av trötta samlingar som urartat och förlorat den reformatoriska (återskapande, trosförnyande) glöden. Nu centrerar man på den ekumenisk propagandan, - den falska enhetsrörelsen - på vägen mot Rom. Nu har man bildat en surdegs-religion. Siffror kan tala sitt språk, men vad säger det egentligen, -resultatet har blivit en mass-anhopning av ett annat slags evangelium.

Isa 44:8 Fear ye not, neither be afraid: have not I told thee from that time, and have declared it? ye are even my witnesses. Is there a God beside me? yea, there is no God; I know not any.

Isa 44:9 They that make a graven image are all of them vanity; and their delectable things shall not profit; and they are their own witnesses; they see not, nor know; that they may be ashamed.

ABP+

Behold, all the ones partaking with him shall be ashamed


Isa 44:10 Who hath formed a god, or molten a graven image that is profitable for nothing?

ABP+
Isa 44:10 the ones shaping a god, and all the ones carving unprofitable things.Isa 44:11 Behold, all his fellows shall be ashamed: and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; yet they shall fear, and they shall be ashamed together.

Isa 44:12 The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms: yea, he is hungry, and his strength faileth: he drinketh no water, and is faint.

Isa 44:13 The carpenter stretcheth out his rule; he marketh it out with a line; he fitteth it with planes, and he marketh it out with the compass, and maketh it after the figure of a man, according to the beauty of a man; that it may remain in the house.

Isa 44:14 He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself among the trees of the forest: he planteth an ash, and the rain doth nourish it.

Isa 44:15 Then shall it be for a man to burn: for he will take thereof, and warm himself; yea, he kindleth it, and baketh bread; yea, he maketh a god, and worshippeth it; he maketh it a graven image, and falleth down thereto.

Isa 44:16 He burneth part thereof in the fire; with part thereof he eateth flesh; he roasteth roast, and is satisfied: yea, he warmeth himself, and saith, Aha, I am warm, I have seen the fire:

Isa 44:17 And the residue thereof he maketh a god, even his graven image: he falleth down unto it, and worshippeth it, and prayeth unto it, and saith, Deliver me; for thou art my god.

Isa 44:18 They have not known nor understood:
for he hath shut their eyes, that they cannot see; and their hearts, that they cannot understand.


Isa 44:19 And none considereth in his heart, neither is there knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire; yea, also I have baked bread upon the coals thereof; I have roasted flesh, and eaten it: and shall I make the residue thereof an abomination? shall I fall down to the stock of a tree?

Isa 44:20 He feedeth on ashes: a deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, Is there not a lie in my right hand?

Isa 44:24 Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the LORD that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself;
Isa 44:25 That frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;


Leif Berg

utdrag från http://www.kts.just.nu/

VÄRLDSKYRKAN OCH EKUMENIKEN
av Thoralf Gilbrant

Dr Hedegård understryker vidare de evangeliska missionssällskapen befinner sig i en svår situation i denna ekumeniska tidsålder. Allt kommer att göras för att få alla missioner att förena sig med Kyrkornas Världsråds kommission för världsmission och evangelisation. Missionssällskap och grupper som inte kan godtaga detta ekumeniska missionsprogram med sin religionsblandning och kristendomsförfalskning, måste räkna med att ställas inför ständigt ökade svårigheter ute på missionsfälten, speciellt när det gäller inresetillstånd för missionärer och när det gäller att börja arbete på nya fält.

Vi har här bara ett nytt exempel på det gamla ordet om att ”makt korrumperar”. Tyvärr måste man räkna med att den ekumeniska missionsstrategin utgör den största faran för evangelisk mission i dag. Modernistiska kyrkor som själva bara haft obetydligt framgång i sitt missionsarbete, tränger sig i dag in på andra missionsfält och infiltrerar missionsarbetet. Man söker att genom Kyrkornas Världsråd skaffa sig inflytande över de unga kyrkorna som vuxit upp genom missionärernas insats. Särskilt söker man påverka utbildningen av predikanter genom att ge dem erbjudande om att studera vid modernistiska skolor. Då världsekumeniken i dag har väldiga ekonomiska resurser, är det mycket svårt för missionärerna och de unga kyrkorna att motstå denna press.

Inte bara ute på missionsfälten utan också inom den etablerade kristenheten, märks denna ekumeniska press mer och mer. Kyrkornas Världsråd är redan en maktfaktor som man i hög grad måste räkna med. En centralkommitté på omkring hundra medlemmar styr organisationen, och dess sekretariater i Geneve har utsträckt myndighet.

Kyrkornas Världsråd har faktiskt genom sina underavdelningar redan upprättat en form av verksamhetskontroll på vissa områden. Ett exempel på detta ger Dr James DeForest Murch i sin bok om den kommande världskyrkan. Han berättar att det i Kalifornien finns en kyrklig kommitté tillsatt, vilken tilldelar de olika kyrkosamfunden anslutna till KV bestämda områden, där de utesluter alla andra.

Innan en ny församling kan bildas måste tillstånd hämtas från detta kyrkoråd. Myndigheter som arbetar på stadsplanering kontaktas av kommittén som påverkas att hindra kyrkor som är utanför rådet så att de får avslag på sina ansökningar om att bygga kyrkor som är utanför nämnda område. Som vi ser leder denna monopoltendens till direkt angrepp på själva religionsfriheten.

Thoralf Gilbrant

Utdrag från Table Talk, by Martin Luther

For this cause they were yearly to observe and keep the feasts of Easter, of whitsuntide, ( pentecost) and of the Tabernacles, to the end they might always be mindful of God’s goodnesses towards them; as is written in Exodus xiii.: “Thou shalt show thy son in that day, saying, This is done because of that which the Lord did unto me when I came out of the land of Egypt. And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the Lord’s law may be in thy mouth; for with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt.” But the children of Israel, after their wonderful deliverance, gave no great thanks to God for so many and great benefits; for, not long after they erected the golden calf, and danced about it. As also at the waters of strife they murmured against God, angered him, and drew his punishments upon them.

We should also place before our eyes this admonition of the 78th Psalm, and should thoroughly consider the example of the children of Israel, who so soon forgot their deliverance out of Egypt.

For we may also well rejoice, that now, in our days, we have restored to us again God’s Word gloriously bright and clear; so that we should show this inestimable treasure to our children’s children, and how we are delivered and freed from the kingdom of antichrist, the pope of Rome, and from the traditions of men, which was a right Egyptian captivity, yea, a Babylonian imprisonment; in which our forefathers were worse tormented and plagued than the children of Israel were in Egypt.

Exo 13:1 Och HERREN talade till Mose och sade:

Exo 13:2 "Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn, som öppnar moderlivet, evad det är människor eller boskap; mig tillhör det.

Exo 13:3 Och Mose sade till folket: "Kommen ihåg denna dag, på vilken I haven dragit ut ur Egypten, ur träldomshuset; ty med stark hand har HERREN fört eder ut därifrån. Fördenskull må intet syrat ätas.

Exo 13:4 På denna dag i månaden Abib dragen I nu ut.

Exo 13:5 Och när HERREN låter dig komma in i kananéernas, hetiternas, amoréernas, hivéernas och jebuséernas land, som han med ed har lovat dina fäder att giva dig, ett land som flyter av mjölk och honung, då skall du hålla denna gudstjänst i denna månad:

Exo 13:6 I sju dagar skall du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen skall hållas en HERRENS högtid.

Exo 13:7 Under de sju dagarna skall man äta osyrat bröd; intet syrat skall man se hos dig, ej heller skall man se någon surdeg hos dig, i hela ditt land.

Exo 13:8 Och du skall på den dagen berätta för din son och säga: 'Sådant gör jag av tacksamhet för vad HERREN gjorde med mig, när jag drog ut ur Egypten.'

Exo 13:9 Och det skall vara för dig såsom ett tecken på din hand och såsom ett påminnelsemärke på din panna, för att HERRENS lag må vara i din mun; ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten.

Exo 13:10 Och denna stadga skall du hålla på bestämd tid, år efter år.


Exo 13:11 Och när HERREN låter dig komma in i kananéernas land, såsom han med ed har lovat dig och dina fäder, och giver det åt dig,

Exo 13:12 då skall du överlämna åt HERREN allt det som öppnar moderlivet. Allt som öppnar moderlivet av det som födes bland din boskap skall, om det är hankön, höra HERREN till.

Exo 13:13 Men allt bland åsnor som öppnar moderlivet skall du lösa med ett får, och om du icke vill lösa det, skall du krossa nacken på det. Och allt förstfött av människa bland dina söner skall du lösa.

Exo 13:14 Och när din son i framtiden frågar dig: 'Vad betyder detta?', skall du svara honom så: 'Med stark hand har HERREN fört oss ut ur Egypten, ur träldomshuset;

Exo 13:15 ty då Farao i sin hårdnackenhet icke ville släppa oss, dräpte HERREN allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl ibland människor som ibland boskap. Därför offrar jag åt HERREN allt som öppnar moderlivet och är hankön, och allt förstfött bland mina söner löser jag.'

Exo 13:16 Och det skall vara såsom ett tecken på din hand och såsom ett märke på din panna; ty med stark hand har HERREN fört oss ut ur Egypten."

Exo 13:17 När Farao nu hade släppt folket, förde Gud dem icke på den väg som gick igenom filistéernas land, fastän denna var den genaste; ty Gud tänkte att folket, när det fick se krig hota, kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten;

Exo 13:18 därför lät Gud folket taga en omväg genom öknen åt Röda havet till. Och Israels barn drogo väpnade upp ur Egyptens land.

Exo 13:19 Och Mose tog med sig Josefs ben; ty denne hade tagit en ed av Israels barn och sagt: "När Gud ser till eder, fören då mina ben härifrån med eder."

Exo 13:20 Så bröto de upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.

Exo 13:21 Och HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod, för att leda dem på vägen, och om natten i en eldstod, för att lysa dem; så kunde de tåga både dag och natt.

Exo 13:22 Molnstoden upphörde icke om dagen att gå framför folket, ej heller eldstoden om natten.


Inlagt av Leif Berg

1 kommentar:

  1. Verkar som ytterligare en reformert sida?
    Jag visste inte att vi var så många i Sverige.

    SvaraRadera

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter