lördag 17 april 2010

Förruttnelse och korrupt process i den s.k. enhetsrörelsen, ekumeniken

Här ser vi vart den s.k. frikyrkligheten är på väg, min egen kommentar visas nedan denna artikel av Sven Nilsson från Hemmets Vän.

Kristen enhet en levande process

DEBATT Publicerad: 2010-03-25 Davids vallfartssång Psalm 133 brukar ofta citeras som en vision av kristen enhet när den är som bäst. ”Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.”

Det kan vara värt att lägga märke till, att just denna psalm är en så kallad vallfartssång.
Just vandringsmotivet är betecknande för den enhetsrörelse som alla samfund och kyrkor på något sätt blivit berörda av under 2000-talet.

Det ekumeniska tänkandet har tidigare i alltför hög grad varit bundet till en statisk modell där man utgår från att enhet kan uppnås som ett tillstånd, snarare än att se enhet som en levande process av relationer mellan människor.

Historiskt sett har vi haft svårt att hantera spänningen mellan det statiska och dynamiska eftersom det är just i det spänningsfältet som sekter och nya samfundsstrukturer brukar uppstå.

Det finns naturligtvis något bestående – det som en gång för alla är överlämnat från Jesus och apostlarna – det som skall traderas från en generation till en annan. Men överföringen och tillägnandet av detta innehåll måste ske i en process av ständig andlig förnyelse som inte alltid är en kollektiv erfarenhet och därför kan leda till interna spänningar.

Likt Israel under ökenvandringen måste vi ha vår uppmärksamhet på ”molnstoden” – Guds närvaro – och röra oss i det mönster av uppbrott, vandring och lägerplatser som den helige Ande leder oss till.

Gemenskapsupplevelser likt Jesusmanifestationen i Kungsträdgården bidrar till att befästa ett folk med vetande inom svensk kristenhet.

Men det som på sikt betyder allra mest är, att andliga ledare från olika sammanhang bekräftar varandras tjänst i ömsesidig respekt. Ingenting kan som detta bryta ner sekteristiska attityder och oandligt prat kristna emellan.

Kraften i det här rörelsemönstret skall inte underskattas.

Jag tror att den pågående enhetsrörelsen har sina transportsträckor, där vi inte riktigt vet vart vi är på väg.

Men processen kommer också att ta form i nya organisatoriska strukturer i likhet med Evangeliska Frikyrkan och det som pågår i mötet mellan Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

I ett större perspektiv måste ändå sådana lösningar närmast betraktas som provisoriska ”lägerplatser” där vi får slå upp våra tälthyddor för en tid och firar gudstjänst i glädje tillsammans. Men i ett Gudsrikesperspektiv kan vi förvänta oss att den helige Andes verk kommer att gå djupare än så. Det viktiga är att vi inte förlorar kontakten med varandra när molnstoden lyfter igen och vill ta oss vidare.

Både de historiska kyrkorna och frikyrkorörelsen står inför stora utmaningar.

Egen notis: historiska kyrkorna menas katolicism, ortodoxa maria dyrkare (himmlens drottning) etc.

De historiska kyrkorna måste ompröva vissa delar av sin tradition i respekt för Andens verk i de väckelserörelser som förnyat och profilerat det kristna vittnesbördet i fråga om församlingen som de troendes gemenskap, helgelse, dop och nattvard.

Frikyrkosamfunden och fria församlingsrörelser behöver erkänna de historiska kyrkornas betydelse som traditionsbärare samtidigt som vi står upp för den lokala församlingens identitet som det konkreta uttrycket för ”koinonia” – de troendes gemenskap.

Ett starkt lokalt församlingsmedvetande står inte i motsatsförhållande till delaktighet med hela Kristi kropp. Men enheten måste också få en institutionell dimension där vi konfronterar det världsliga systemet inte endast som enskilda troende utan som ett folk, en samlad kristenhet.

Det är hoppingivande, att den karismatiska väckelsen som berört alla delar av den världsvida kristenheten, har en tydlig tendens att föra kristna samman i en mängd nya nätverk och konstellationer som pekar utöver sig själva. Något stort håller på att ske, där inget kött skall kunna stå emot och inget kött skall kunna berömma sig.

Sven Nilsson
pastor, Örebro

Förruttnelse och korrupt process i den s.k. enhetsrörelsen, ekumeniken

Svar till Sven Nilsson: Den ekumeniska ”processen”/ Jag tror att den pågående enhetsrörelsen har sina transportsträckor, där vi inte riktigt vet vart vi är på väg. ???

Nog talar Sven i gåtfulla, dunkla, mystiska, kryptiska, ord han processar om ekumenik blandad med karismatisk kaotisk villfarelse, något som ska vara en form av enhetsrörelse, men frågan är av vad slag och till vilket ändamål?

Att ekumeniken blandar samman olika religionsbegrepp såsom katolicism, ortodoxa maria dyrkare, (Himladrottningen), och en mångfald av irr läror, New Age, mysticism, mystik religioner etc. det tycks Sven N. inte ta någon notis om.

Compound – multiple, manifold, numerous, many, several, various, compound, complex, composite, multifaceted, multifarious, multipart, mix, complex, amalgam, composite, merged, fused, amalgamated, combined, combination, multiple, multipart, fusion, synthesis, combination, aggregate, amalgamation, complex, mixture, amalgam, compound,

MultipelDenna surdegs-religion står främmande för Bibelns utsagor och har gjort sig en egen ”religion” grundad på villfarelse!

Det märkliga är att de som på Biblisk grund väljer att stå utanför detta ”läger” ständigt kallas att ha ”sekteristiska attityder och oandligt prat kristna emellan”. Här växlas svart till vitt eller vitt till svart och Sven silar mygg och sväljer kameler likt många andra ekumener och karisma-magiker! Det är ett trolleri med ord och förväxlingar av ord som får en annan betydelse än det som Bibeln lär! En känd tradition bland de ”ekumeniska” och karismatiska pådrivarna!

Det är tydligt att den STORA VISIONEN trots allt är att ena alltsamman under VÄRLDSKYRKAN, med PÅVEN som ÖVERHUVUD. Någon molnstod lär likväl aldrig låta sig manipuleras att sammanblandas med ett släkte av sådant slag!

Här sker en överföring, överflyttning, till sköko religion med moders komplex sammanhängande helheter, sammansatt, flerdelad, flerledad, tvångsföreställning!

Den karismatiska rörelsen är en kaotisk, magisk, trolldegs-form som endast syftar till avfall och förnekelser genom spiritualism, New Age metoder och sakramentalism som styrs av Gnostiska Magiker!

Som sagt om man inte riktigt vet vart man är på väg så borde man lära sig att underordna sig vad Bibeln lär och inte förkunna ”främmande läror” vilket innebär en ödeläggelse och rotlöshet som alstrar villfarelser i Tron!

Sven Nilsson säger: "Men enheten måste också få en institutionell dimension där vi konfronterar det världsliga systemet inte endast som enskilda troende utan som ett folk, en samlad kristenhet.

Det är hoppingivande, att den karismatiska väckelsen som berört alla delar av den världsvida kristenheten, har en tydlig tendens att föra kristna samman i en mängd nya nätverk och konstellationer som pekar utöver sig själva. Något stort håller på att ske, där inget kött skall kunna stå emot och inget kött skall kunna berömma sig."

Nog är det köttslighet som ger näring, föda, dimension åt en sådan institution (lärosäte) inrättning, anstalt, organ, institut, tradition, sedvänja, hävdvunnen regel, traditionell, vedertagen, norm, praxis, hävd, konstruktionsvirke, bjälke!

Att den Svenska ”frikyrkligheten” tappat rodret är nog så tydligt, uppenbarat, blottat, avslöjat, exponerat, i dessa dagar!

Upp 3:7 Och skriv till Filadelfias församlings ängel: "Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som 'upplåter, och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och ingen upplåter':

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.

Upp 3:9 Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

G4567 Satan
Of Chaldee origin corresponding to G4566 (with the definite article affixed); the accuser, that is, the devil: - Satan.

G4566
Of Hebrew origin [H7854]; Satan, that is, the devil: - Satan. Compare G4567.


H7854 Satan
From H7853; an opponent; especially (with the article prefixed) Satan, the arch enemy of good: - adversary, Satan, withstand.

H7853
A primitive root; to attack, (figuratively) accuse: - (be an) adversary, resist.

G4864 Synagogue
From (the reduplicated form of) G4863; an assemblage of persons; specifically a Jewish “synagogue” (the meeting or the place); by analogy a Christian church: - assembly, congregation, synagogue.

G4863
From G4862 and G71; to lead together, that is, collect or convene; specifically to entertain (hospitably): - + accompany, assemble (selves, together), bestow, come together, gather (selves together, up, together), lead into, resort, take in.

G4862
A primary preposition denoting union; with or together (but much closer than G3326 or G3844), that is, by association, companionship, process, resemblance, possession, instrumentality, addition, etc.: - beside, with. In compounds it has similar applications, including completeness.

G71
A primary verb; properly to lead; by implication to bring, drive, (reflexively) go, (specifically) pass (time), or (figuratively) induce: - be, bring (forth), carry, (let) go, keep, lead away, be open.
G3624

oikos - temple, house, household, home, family,

Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.

G3844

para - contrary, more, nigh, of, rather, side

A primary preposition; properly near, that is, (with genitive case) from beside (literally or figuratively), (with dative case) at (or in) the vicinity of (objectively or subjectively), (with accusative case) to the proximity with (local [especially beyond or opposed to] or causal [on account of]).

In compounds it retains the same variety of application: - above, against, among, at, before, by, contrary to, X friend, from, + give [such things as they], + that [she] had, X his, in, more than, nigh unto, (out) of, past, save, side . . . by, in the sight of, than, [there-] fore, with. In compounds it retains the same variety of application.


Contrary – opposite, converse, reverse, overturn, turn around, undo, annul, invalidate, repeal, quash, render null and void, swap, switch, reorder, transpose, invert, rearrange, change, alter, modify, vary, transform, revolutionize, adjust, amend, alteration, modification, variation, transformation, revolution, conversion, adjustment, amendment, difference, exchange, replace with, use instead, stand-in, surrogate, alternate, replacement, proxy, deputy, reserve, swap, replace, substitute, trade, switch, convert, coins, switch coins, cash, loose change, opposite, contrary, converse, inverse, opposite, antithesis, underneath, the other side, back, rear, move backward, drive backwards, back, back up, advance, front, setback, reversal, hitch, problem, difficulty, misfortune, disaster, calamity, hardship, trouble, adversity, trial, tribulation, opposing, different, differing, divergent dissimilar, perverse, stubborn, self-willed, pig-headed, willful, determined, fixed, persistent, pushy, importunate, lasting, remaining, tenacious, mulish, headstrong, awkward, defiant, difficult, obstinate, uncooperative, unhelpful, adverse, useless, of no use, poor, bad, difficult, unpleasant, opposing, contrary, hostile, intimidating, overwhelm, dishearten, disgust, repel, offend, sicken, revolt, repulse, attract, confuse, distract, divert, disconcert, fluster, adversative

Se även grek. oikoumenè - earth, world

Ekumenik en rival, konkurrent, motpart, motståndare, vedersakare, antagonister, opponenter, vederparter, motspelare, moatjéer, fiende, ovän, belackare, antagonist, trätobroder, rival, medfriare, kärleksrival, avundsman, medtävlare, kontrahent, till Kristi kropp!

Ekumeniken i Uppenbarelseboken!

Upp 18:1 Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

G3625 en boning

oikoumenē

Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.

G3611

oikeō
From G3624; to occupy a house that is, reside (figuratively inhabit, remain, inhere); by implication to cohabit: - dwell. See also G3625.

G3624

oikos
Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.

G1142 of demons - av onda andar
From δαίω daiō (to distribute fortunes); a demon or super natural spirit (of a bad nature): - devil.


Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.

Upp 18:5 Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.Upp 3:10 Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.


Upp 3:11 Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona.

Upp 3:12 Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn.

Upp 3:13 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

Upp 3:14 Och skriv till Laodiceas församlings ängel: "Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:

Upp 3:15 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Upp 3:17 Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

Upp 3:18 Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.

Upp 3:19 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.


Upp 3:20 Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Upp 3:21 Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Upp 3:22 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.


Inlagt av Leif Berg ©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter